VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* 6,6 procent arbetslösa i augusti

Forum > Allmänt > Nyheter > 6,6 procent arbetslösa i augusti

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 15 sep 2011 11:13
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU) augusti 2011:
Sysselsättningen fortsätter att öka

I augusti var 4 721 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta, en ökning med 111 000 jämfört med för ett år sedan. Samtidigt minskade antalet arbetslösa med 34 000 till 336 000 personer vilket ger en arbetslöshet på 6,6 procent. Antalet arbetade timmar ökade med 3,0 procent jämfört med augusti 2010. Säsongrensade data visar på en ökad sysselsättning och en minskad arbetslöshet, dock i en lägre takt än tidigare.

Förändringar på kort sikt – Säsongrensade data 1)

Enligt säsongrensade data uppgick antalet sysselsatta till 4 651 000 i augusti 2011, varav 2 452 000 var män och 2 200 000 var kvinnor. Det är en fortsatt positiv trend som är något starkare för kvinnorna än för männen. Sysselsättningsgraden uppgick till 65,7 procent.

Antalet arbetslösa uppgick till 371 000 enligt säsongrensade data vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,4 procent. För männen var arbetslösheten 7,5 procent och för kvinnorna var den 7,2 procent. Trenden är därmed att antal och andel arbetslösa fortsätter att minska, om än i något lägre takt än tidigare, och minskningen förklaras av kvinnorna.

Antalet personer i arbetskraften, säsongrensat, var 5 022 000 i augusti 2011. Det innebär att trenden fortsätter vara positiv, dock något svagare än tidigare. Det relativa arbetskraftstalet var 70,9 procent.

Förändringar jämfört med augusti 2010 – Originaldata 1)
Antalet sysselsatta ökade med 111 000 personer

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick i augusti 2011 till 4 721 000. Det är en ökning med 111 000 personer jämfört med samma månad föregående år och alla utgörs av kategorin anställda. Bland männen var 54 000 fler sysselsatta, medan motsvarande ökning bland kvinnorna var 57 000 personer.

I augusti 2011 var 66,7 procent av befolkningen sysselsatta, vilket är en ökning med 1,1 procentenheter jämfört med samma månad ett år tidigare. För männen uppgick sysselsättningsgraden till 69,4 procent och för kvinnorna till 63,9 procent, en ökning med 1,0 respektive 1,2 procentenheter.

Antalet anställda ökade med 111 000 jämfört med samma månad förra året varav 101 000 var inom den privata sektorn. Både antalet fast anställda och tidsbegränsat anställda personer ökade i augusti 2011 jämfört med motsvarande månad 2010. Antalet personer med en fast anställning ökade med 66 000 varav 39 000 var kvinnor. För personer med en tidsbegränsad anställning var ökningen under samma tidsperiod 45 000.

Antalet personer som hade en överenskommen arbetstid på 35 timmar eller mer per vecka ökade med 114 000 jämfört med motsvarande period föregående år. Detta innebär att 3 694 000 personer var heltidssysselsatta i augusti 2011.

Antalet arbetade timmar ökade med 3,0 procent

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i augusti 2011 i genomsnitt till 128,3 miljoner per vecka. Med hänsyn tagen till skillnader i semesterledighet och liknande mellan 2011 och 2010 motsvarar det en ökning med 3,0 procent jämfört med samma månad ett år tidigare.

Av de arbetade timmarna utfördes 1,3 miljoner av personer som var folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

Antalet arbetslösa minskade med 34 000 personer

I augusti 2011 var 336 000 personer i åldern 15-74 år arbetslösa, vilket är 34 000 färre än i augusti förra året. Bland kvinnorna minskade antalet arbetslösa med 21 000 medan förändringen bland männen inte var statistiskt säkerställd.

Även det relativa arbetslöshetstalet minskade. I augusti 2011 var arbetslösheten 6,6 procent vilket motsvarar en minskning på 0,8 procentenheter jämfört med samma månad förra året. Det relativa arbetslöshetstalet var 6,6 procent för kvinnorna, en minskning med 1,0 procentenheter, medan det var 6,7 procent bland männen.

Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 116 000 arbetslösa, vilket ger ett relativt arbetslöshetstal på 17,3 procent.

Personer utanför arbetskraften

I augusti i år stod 2 022 000 personer utanför arbetskraften, vilket motsvarar 28,6 procent av befolkningen i åldern 15-74 år. Av dessa var 917 000 män och 1 105 000 kvinnor.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet minskade

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det så kallade outnyttjade arbetskraftsutbudet. I augusti 2011 uppgick det till 17,5 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 438 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka. Jämfört med samma månad ett år tidigare är det en minskning med 2,8 miljoner timmar eller 70 000 heltidsarbeten.

1) Säsongrensade data och beräknad trend kan revideras något vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte, av förklarliga skäl, med originaldata.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >