VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Arbetslösheten på 6,7 procent i november

Forum > Allmänt > Nyheter > Arbetslösheten på 6,7 procent i november

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 15 dec 2011 10:33
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU) november 2011:
Avmattning på arbetsmarknaden

I november 2011 var 4 629 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta, 62 000 fler jämfört med november förra året. Antalet arbetslösa var 334 000 personer, vilket motsvarar en arbetslöshet på 6,7 procent. Antalet arbetade timmar ökade med 1,2 procent. Säsongrensade data visar en utplaning av sysselsättningsutvecklingen och en avstannad minskning av arbetslösheten.

Det senaste årets positiva utveckling på arbetsmarknaden tycks nu sakta in. Flera indikatorer tyder på detta; antalet företagare, på ett års sikt, minskar för andra månaden i rad. Därutöver uppvisar antalet tidsbegränsat anställda inte längre en statistiskt säkerställd ökning och arbetslösheten ingen säkerställd minskning jämfört med november 2010.

Förändringar på kort sikt – Säsongrensade data 1)

Enligt säsongrensade data var antalet sysselsatta 4 652 000 i november 2011. Trenden är fortfarande positiv men under de senaste månaderna har ökningstakten försvagats. Sysselsättningsgraden, det vill säga andelen sysselsatta av befolkningen var 65,6 procent. Här har trenden planat ut. För både antalet och andelen sysselsatta är, som tidigare månader, utvecklingen mer positiv för kvinnorna än för männen.

Antalet arbetslösa personer var, säsongrensat, 374 000. Det motsvarar en arbetslöshet på 7,4 procent av arbetskraften. Den nedåtgående trenden som observerats under en längre tid har nu i stort sett avstannat.

Antalet personer i arbetskraften var 5 026 000, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 70,9 procent av befolkningen. Utvecklingen är positiv när det gäller antalet personer i arbetskraften, medan arbetskraftstalet har en förändringstakt nära noll.

Förändringar jämfört med november 2010 – Originaldata 1)
35 000 färre företagare

I november 2011 var 4 629 000 sysselsatta i åldern 15-74 år. Det är en ökning med 62 000 jämfört med november 2010. Antalet sysselsatta kvinnor ökade med 39 000, och ökningen var i åldersgruppen 25-54 år.

Andelen sysselsatta var 65,3 procent av befolkningen i åldern 15-74 år. I åldersgruppen 25-54 år ökade den med 1,0 procentenheter och i åldersgruppen 55-64 år med 2,2 procentenheter.

Antalet fast anställda ökade med 87 000 personer jämfört med november 2010 till 3 479 000. Antalet tidsbegränsat anställda visar ingen statistiskt säkerställd förändring och uppgick till 673 000 personer. Samtidigt minskade antalet företagare och medhjälpande hushållsmedlemmar med 35 000 till 477 000 personer.

Antalet personer som arbetade heltid, det vill säga hade en överenskommen arbetstid på 35 timmar eller mer, ökade med 71 000 till 3 549 000. Av ökningen var 41 000 män.

Antalet arbetade timmar var 158,0 miljoner

Det totala antalet arbetade timmar uppgick till i genomsnitt 158,0 miljoner per vecka i november 2011. Det är en ökning med 1,2 procent jämfört med november 2010. Av de arbetade timmarna utfördes 138,2 miljoner av anställda, en ökning med 2,1 procent.

Av de arbetade timmarna utfördes 1,2 miljoner av personer som var folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

Arbetslöshetstalet var 6,7 procent

I november 2011 var 334 000 personer i åldern 15-74 år arbetslösa vilket motsvarar 6,7 procent av arbetskraften. Det är första månaden som varken antalet eller andelen arbetslösa minskade signifikant jämfört med motsvarande månad föregående år. I åldersgruppen 55-64 minskade dock antalet med 10 000 personer.

Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15-24 år var 119 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 20,5 procent. Av ungdomarna var knappt hälften heltidsstuderande.

Personer utanför arbetskraften

I november 2011 var antalet personer utanför arbetskraften 2 129 000 eller 30,0 procent av befolkningen. Av dessa var 976 000 män och 1 153 000 var kvinnor. Antalet sjuka minskade med 36 000 jämfört med november 2010, medan antalet pensionärer ökade med 36 000.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet minskade

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det så kallade outnyttjade arbetskraftsutbudet. I november 2011 uppgick det till 17,5 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 438 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka. Jämfört med samma månad ett år tidigare är det en minskning med 1,4 miljoner timmar eller 35 000 heltidsarbeten.

1) Säsongrensade data och beräknad trend kan revideras något vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte, av förklarliga skäl, med originaldata.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >