VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* 8,4 procent arbetslösa i januari

Forum > Allmänt > Nyheter > 8,4 procent arbetslösa i januari

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 20 feb 2013 00:04
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU) januari 2013:
Fler sysselsatta – ingen ökad arbetslöshet

I januari 2013 var 4 578 000 i åldern 15-74 år sysselsatta. Jämfört med samma period föregående år är det en ökning med 58 000 personer. Antalet arbetslösa var 421 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,4 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 132,1 miljoner per vecka. Säsongrensade data visar på en svag ökning av antalet sysselsatta och antalet personer i arbetskraften.

I januari 2012 var skattningarna mer osäkra då antalet sysselsatta tros ha underskattats. Det förklaras av de slumpfel som vid enstaka tillfällen kan leda till större avvikelser i urvalsundersökningar. Förändringen i antalet sysselsatta mellan 2012 och 2013 kan därför vara något överskattad.

Den 14 februari i år uppdaterades statistiken från AKU för perioden 2010-2012 med anledning av en ny förbättrad beräkningsmetod. Den nya beräkningsmetoden har inneburit att nivåerna för antalet sysselsatta och arbetslösa har ändrats men inte utvecklingen på arbetsmarknaden. Fokus bör därför läggas på de förändringar som har skett på arbetsmarknaden och inte på nivån.
Läs mer om AKU:s nya beräkningsmetod i pressmeddelande som publicerades på SCB.se 2013-02-14.

Förändringar på kort sikt – Säsongrensade data 1)

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick säsongrensat till 4 674 000 i januari 2013. Det motsvarar en sysselsättningsgrad på 65,5 procent. Av männen var 67,7 procent sysselsatta och av kvinnorna 63,3 procent. Säsongrensade data visar på en svagt positiv trend för antalet sysselsatta.

Säsongrensat uppgick antalet arbetslösa personer till 405 000. Arbetslösheten, det vill säga andelen arbetslösa av arbetskraften, var 8,0 procent. Arbetslösheten för männen var 8,3 procent och för kvinnorna 7,6 procent. Under de senaste månaderna har trenden för både antalet och andelen arbetslösa planat ut.

Antalet personer i arbetskraften var enligt säsongrensade data 5 078 000 i januari 2013. Av dessa var 2 664 000 män och 2 415 000 kvinnor. Enligt säsongrensade data visar utvecklingen på en fortsatt ökning av antalet personer i arbetskraften. Andelen personer i arbetskraften var 71,2 procent.

1) Säsongrensade data och beräknad trend kan revideras något vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte, av förklarliga skäl, med originaldata.

Förändringar jämfört med januari 2012 – Originaldata

Antalet sysselsatta ökade

Antalet sysselsatta personer i åldern 15-74 år var 4 578 000 i januari 2013. Jämfört med januari föregående år är det en ökning med 58 000 personer. Sysselsättningsgraden var 64,1 procent för befolkningen 15-74 år. Andelen sysselsatta var bland män 66,3 procent och bland kvinnor 62,0 procent.

Jämfört med januari 2012 var 129 000 färre av de sysselsatta i arbete. Det innebär att av de 4 578 000 sysselsatta var 3 830 000 i arbete. Minskningen kan förklaras av skillnaderna i helgdagarnas förläggning mellan åren.

Antalet arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i januari 2013 till i genomsnitt 132,1 miljoner per vecka. När hänsyn tagits till skillnader i semesteruttag och ledighet är det ingen säkerställd skillnad jämfört med januari 2012.

1,4 miljoner av de arbetade timmarna utfördes av personer som var folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

Ingen ökning av arbetslösheten

I januari 2013 var 421 000 personer i åldern 15-74 år arbetslösa, varav 231 000 män och 190 000 kvinnor. Arbetslösheten uppgick till 8,4 procent av arbetskraften. Jämfört med samma period föregående år är det ingen statistiskt säkerställd skillnad i varken antal eller andel. Bland män var arbetslösheten 8,8 procent och motsvarande siffra för kvinnor var 8,0 procent.

Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 147 000 arbetslösa, av vilka 73 000 var heltidsstuderande. För gruppen motsvarade det en arbetslöshet på 24,8 procent.

Personer utanför arbetskraften

Antalet personer i åldern 15-74 år som var utanför arbetskraften uppgick till 2 138 000 i januari 2013. Det motsvarar 30,0 procent av befolkningen. Jämfört med januari 2012 rör det sig inte om någon säkerställd förändring.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet ökar

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I januari 2013 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet till i genomsnitt 22,4 miljoner timmar per vecka. Det är en ökning med 1,4 miljoner timmar jämfört med januari 2012. Det motsvarar 560 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Både antalet undersysselsatta och antalet latent arbetssökande ökade i januari 2013. Antalet undersysselsatta ökade med 37 000 till 330 000. De latent arbetssökande, det vill säga personer som velat och kunnat ta arbete men inte sökt något, var 177 000 vilket är en ökning med 45 000 personer.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >