VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* 8,0 procent var arbetslösa i maj

Forum > Allmänt > Nyheter > 8,0 procent var arbetslösa i maj

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 18 jun 2014 22:49
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU) maj 2014:
Arbetade timmar ökade med 2,9 procent


Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 746 000 i maj 2014, icke säsongrensat. Det är en ökning med 78 000 personer jämfört med maj 2013. Antalet arbetslösa var 413 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,0 procent. Antalet arbetade timmar ökade med 2,9 procent och uppgick i genomsnitt till 155,2 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av både antalet och andelen sysselsatta samt en arbetslöshet på 8,0 procent.

AKU maj 2014 tyder sammantaget på ett förbättrat arbetsmarknadsläge, främst genom en starkare sysselsättningsökning än de senaste månaderna. För att kunna bedöma om styrkan i förbättringen på arbetsmarknaden är bestående krävs ytterligare minst en mätning.

Fler personer i arbetskraften

Antalet personer i åldern 15-74 år som ingick i arbetskraften var enligt icke säsongrensade data 5 159 000. Jämfört med maj 2013 är det en ökning med 74 000, varav 33 000 var män och 41 000 var kvinnor. Det ger ett relativt arbetskraftstal på 71,7 procent, en ökning med 0,6 procentenheter. Bland männen uppgick det till 74,5 procent och bland kvinnorna till 68,8 procent.

Även säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet personer i arbetskraften jämfört med de senaste månaderna. I maj 2014 uppgick de till 5 170 000, vilket motsvarar ett relativt arbetskraftstal på 71,8 procent.

Sysselsättningen ökade

I maj 2014 var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 4 746 000, icke säsongrensat. Jämfört med maj 2013 är det en ökning med 78 000 personer, varav 32 000 var män och 46 000 var kvinnor. Sysselsättningsgraden uppgick till 65,9 procent, en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med maj 2013. Bland männen var den 68,2 procent och bland kvinnorna 63,6 procent.

I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av både antalet och andelen sysselsatta. I maj uppgick antalet sysselsatta till 4 758 000 vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 66,1 procent.

Antalet anställda ökade

I maj 2014 uppgick antalet anställda till 4 261 000, icke säsongrensat. Jämfört med maj 2013 är det en ökning med 82 000 varav 51 000 var tidsbegränsat anställda. Ökningen i antalet anställda var jämnt fördelad mellan könen.

Även säsongrensade och utjämnade data visar på en positiv utveckling av antalet anställda, en utveckling som pågått sedan hösten 2012.

Arbetade timmar ökade

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i maj 2014 till i genomsnitt 155,2 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. När hänsyn tagits till skillnader i helger och andra ledigheter är det en ökning på 2,9 procent jämfört med maj 2013.

Även säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar, en ökning som pågått sedan början av 2013. I maj 2014 uppgick antalet arbetade timmar till i genomsnitt 145,6 miljoner per vecka.

Små förändringar av arbetslösheten

I maj 2014 var antalet arbetslösa i åldern 15-74 år 413 000, icke säsongrensat, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,0 procent. Antalet arbetslösa män var 229 000 och antalet arbetslösa kvinnor var 185 000. För männen motsvarar det en arbetslöshet på 8,4 procent och för kvinnorna 7,6 procent. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 164 000 arbetslösa och av dessa var 109 000 heltidsstuderande. Andelen arbetslösa ungdomar var 25,1 procent av arbetskraften.

Säsongrensade och utjämnade data visar endast på små förändringar av antalet och andelen arbetslösa i åldern 15-74 år. Antalet arbetslösa uppgick i maj 2014 till 412 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,0 procent. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var det 23,1 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I maj 2014 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 19,3 miljoner timmar per vecka. Det motsvarar 483 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20-64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20-64 år var 85,8 procent i maj 2014, icke säsongrensat. Bland männen var det 88,4 procent och bland kvinnorna 83,1 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar endast på marginella förändringar av arbetskraftstalet jämfört med de senaste månaderna och uppgick i maj 2014 till 86,0 procent.

Andelen som var sysselsatta i åldern 20-64 år var, icke säsongrensat, 79,9 procent i maj 2014. Bland männen var 81,8 procent sysselsatta och bland kvinnorna 77,8 procent. I förhållande till närmast föregående månader visar säsongrensade och utjämnade data på att sysselsättningsgraden har ökat något och då framförallt bland kvinnorna. I maj 2014 uppgick den säsongrensade och utjämnade sysselsättningsgraden för båda könen till 79,9 procent.

I maj 2014 var arbetslösheten bland personer i åldern 20-64 år 6,9 procent enligt icke säsongrensade data. För männen låg den på 7,4 och för kvinnorna 6,4 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en liten nedgång i arbetslösheten. I maj uppgick det säsongrensade och utjämnade arbetslöshetstalet till 7,1 procent.


Befolkningen 15-74 år, icke säsongrensade data, maj 2014 samt förändring mot maj 2013 (säsongrensade och utjämnade värden anges inom parentes).
- Antalet personer i arbetskraften ökade med 74 000 till 5 159 000 (5 170 000)
- Sysselsatta ökade med 78 000 till 4 746 000 (4 758 000)
- Antalet anställda ökade med 82 000 till 4 261 000 (4 267 000)
- Arbetade timmar ökade med 2,9 procent till 155,2 miljoner timmar per vecka (145,6 timmar)
- Arbetslösheten var 8,0 procent (8,0 procent)


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >