VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Arbetslöheten var 8,0 procent i juni

Forum > Allmänt > Nyheter > Arbetslöheten var 8,0 procent i juni

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 24 jul 2014 10:55
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU) juni 2014:
Ökning av antalet anställda

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 870 000 i juni 2014, icke säsongrensat. Det är en ökning med 54 000 personer jämfört med juni 2013. Antalet arbetslösa var 493 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 9,2 procent. Antalet arbetade timmar uppgick i genomsnitt till 144,6 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet sysselsatta samt en arbetslöshet på 8,0 procent.

Fler personer i arbetskraften

Antalet personer i åldern 15-74 år som ingick i arbetskraften var enligt icke säsongrensade data 5 362 000. Jämfört med juni 2013 är det en ökning med 63 000, varav 41 000 var män. Det ger ett relativt arbetskraftstal på 74,5 procent. Bland männen uppgick det till 77,4 procent och bland kvinnorna till 71,4 procent.

Även säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet personer i arbetskraften jämfört med de senaste månaderna. I juni 2014 uppgick de till 5 171 000, vilket motsvarar ett relativt arbetskraftstal på 71,8 procent.

Antalet sysselsatta ökade

I juni 2014 var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 4 870 000, icke säsongrensat. Det motsvarar en ökning med 54 000 personer jämfört med samma månad föregående år. Sysselsättningsgraden uppgick till 67,6 procent. Bland männen var den 69,9 procent och bland kvinnorna 65,2 procent.

I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en relativt stor ökning av antalet sysselsatta och en viss ökning av sysselsättningsgraden. I juni uppgick antalet sysselsatta till 4 759 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 66,1 procent.

Ökning av antalet anställda

I juni 2014 uppgick antalet anställda till 4 376 000, icke säsongrensat. Jämfört med juni 2013 är det en ökning med 77 000, varav 63 000 var fast anställda. Ökningen i antalet anställda skedde främst bland männen, för vilka antalet anställda ökade med 49 000 personer till 2 195 000. Antalet anställda kvinnor uppgick i juni till 2 182 000.

Även säsongrensade och utjämnade data visar på en klart positiv utveckling av antalet anställda, en utveckling som pågått sedan hösten 2012.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i juni 2014 till i genomsnitt 144,6 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. När hänsyn tagits till skillnader i helger och ledigheter är det ingen statistisk signifikant förändring jämfört med juni 2013.

Säsongrensade och utjämnade data visar endast marginella förändringar av antalet arbetade timmar. I juni 2014 uppgick antalet arbetade timmar till i genomsnitt 144,4 miljoner per vecka.

Små förändringar av arbetslösheten

Arbetslösheten har normalt sin säsongsmässiga topp i juni då skolan avslutas och fler studerande söker sommarjobb. I juni 2014 var antalet arbetslösa i åldern 15-74 år 493 000, icke säsongrensat, vilket motsvarar en arbetslöshet på 9,2 procent. Antalet arbetslösa män var 271 000 och antalet arbetslösa kvinnor var 221 000. För männen motsvarar det en arbetslöshet på 9,6 procent och för kvinnorna 8,7 procent. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 236 000 arbetslösa och av dessa var 114 000 heltidsstuderande. Andelen arbetslösa ungdomar var 29,4 procent av arbetskraften.

Säsongrensade och utjämnade data visar endast på små förändringar av antalet och andelen arbetslösa i åldern 15-74 år. Antalet arbetslösa uppgick i juni 2014 till 413 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,0 procent. Enligt säsongrensad och utjämnad data var arbetslösheten 8,0 procent även förra månaden. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var arbetslöshetstalet 23,5 procent i juni 2014.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I juni 2014 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 24,3 miljoner timmar per vecka. Det motsvarar 608 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20-64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20-64 år var 87,7 procent i juni 2014, icke säsongrensat. Bland männen var det 90,5 procent och bland kvinnorna 84,8 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar endast på marginella förändringar av arbetskraftstalet, som i juni 2014 uppgick till 86,0 procent.

Andelen som var sysselsatta i åldern 20-64 år var, icke säsongrensat, 81,3 procent i juni 2014. Bland männen var 83,6 procent sysselsatta och bland kvinnorna 78,9 procent. I förhållande till närmast föregående månader visar säsongrensade och utjämnade data endast på en liten ökning av sysselsättningsgraden. I juni 2014 uppgick den säsongrensade och utjämnade sysselsättningsgraden för båda könen till 79,9 procent.

I juni 2014 var arbetslösheten bland personer i åldern 20-64 år 7,3 procent enligt icke säsongrensade data. För männen låg den på 7,7 och för kvinnorna 7,0 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data endast på små förändringar av arbetslösheten. I juni uppgick det säsongrensade och utjämnade arbetslöshetstalet till 7,1 procent.

Befolkningen 15-74 år, icke säsongrensade data, juni 2014 samt förändring mot juni 2013 (säsongrensade och utjämnade värden anges inom parentes).
- Antalet personer i arbetskraften ökade med 63 000 till 5 362 000 (5 171 000)
- Sysselsatta ökade med 54 000 till 4 870 000 (4 759 000)
- Antalet anställda ökade med 77 000 till 4 376 000 (4 270 000)
- Arbetslösheten var 9,2 procent (8,0 procent)


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >