VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* 7,4 procent var arbetslösa i augusti

Forum > Allmänt > Nyheter > 7,4 procent var arbetslösa i augusti

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 11 sep 2014 10:41
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU) augusti 2014:
Ökad sysselsättning bland kvinnorna

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 863 000 i augusti 2014, icke säsongrensat. Det är en ökning med 97 000 personer jämfört med augusti 2013. Antalet arbetslösa var 389 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,4 procent. Antalet arbetade timmar ökade med 2,2 procent och uppgick i genomsnitt till 125,0 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en stor ökning av antalet sysselsatta samt en arbetslöshet på 7,9 procent.

Fler personer i arbetskraften

Antalet personer i åldern 15-74 år som ingick i arbetskraften var enligt icke säsongrensade data 5 251 000. Jämfört med augusti 2013 är det en ökning med 108 000. Då befolkningen ökat med 50 000 under samma period innebär det att antalet personer utanför arbetskraften minskat med 58 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 72,8 procent vilket motsvarar en ökning med 1,0 procentenhet jämfört med samma månad förra året. Bland kvinnorna uppgick arbetskraftstalet till 70,1 procent, en ökning med 1,3 procentenheter. För männen var arbetskraftstalet 75,5 procent.

Även säsongrensade och utjämnade data visar på en stor ökning av antalet personer i arbetskraften jämfört med de senaste månaderna. I augusti 2014 uppgick de till 5 196 000, vilket motsvarar ett relativt arbetskraftstal på 72,1 procent.

Sysselsättningen ökade

I augusti 2014 var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 4 863 000, icke säsongrensat. Det innebär en ökning med 97 000 personer jämfört med samma månad föregående år. Ökningen förklaras i huvudsak av kvinnor och utrikes födda. Sysselsättningsgraden uppgick till 67,4 procent, en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med augusti 2013. Bland männen var sysselsättningsgraden 69,8 procent och bland kvinnorna 65,0 procent.

I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en stor ökning av antalet sysselsatta och även en ökning av sysselsättningsgraden. I augusti uppgick antalet sysselsatta till 4 785 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 66,4 procent.

Ökning av antalet anställda

I augusti 2014 uppgick antalet anställda till 4 367 000, icke säsongrensat. Jämfört med augusti 2013 är det en ökning med 88 000. Antalet anställda kvinnor ökade med 51 000 och uppgick till 2 174 000. Antalet anställda män var 2 193 000, en ökning med 37 000.

Även säsongrensade och utjämnade data visar på en stor ökning av antalet anställda.

Arbetade timmar ökar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i augusti 2014 till i genomsnitt 125,0 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. När hänsyn tagits till skillnader i helger och ledigheter är det en ökning med 2,2 procent jämfört med augusti 2013.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar. I augusti 2014 uppgick antalet arbetade timmar till i genomsnitt 144,8 miljoner per vecka.

Små förändringar av arbetslösheten

I augusti 2014 var antalet arbetslösa i åldern 15-74 år 389 000, icke säsongrensat, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,4 procent. Antalet arbetslösa män var 208 000 och antalet arbetslösa kvinnor var 181 000. För männen motsvarar det en arbetslöshet på 7,5 procent och för kvinnorna 7,2 procent. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 122 000 arbetslösa. Andelen arbetslösa ungdomar var 17,4 procent av arbetskraften.

Säsongrensade och utjämnade data visar endast på små förändringar av antalet och andelen arbetslösa under de senaste månaderna. Antalet arbetslösa uppgick i augusti 2014 till 411 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,9 procent. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var arbetslöshetstalet 22,1 procent i augusti 2014. Säsongrensade och utjämnade data visar på en nedåtgående trend för arbetslösheten bland ungdomar.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I augusti 2014 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 20,1 miljoner timmar per vecka. Det motsvarar 503 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20-64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20-64 år var 86,9 procent i augusti 2014, icke säsongrensat. Bland männen var det 89,4 procent och bland kvinnorna 84,3 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av arbetskraftstalet, som i augusti 2014 uppgick till 86,2 procent.

Andelen som var sysselsatta i åldern 20-64 år var 81,0 procent i augusti 2014 icke säsongrensat. Bland männen var 83,1 procent sysselsatta och bland kvinnorna 78,9 procent. I augusti 2014 uppgick den säsongrensade och utjämnade sysselsättningsgraden för båda könen till 80,1 procent. I förhållande till närmast föregående månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av andelen sysselsatta.

I augusti 2014 var arbetslösheten bland personer i åldern 20-64 år 6,7 procent enligt icke säsongrensade data. För männen låg den på 7,0 och för kvinnorna 6,4 procent. I augusti uppgick det säsongrensade och utjämnade arbetslöshetstalet till 7,1 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data endast på små förändringar av arbetslösheten.

Befolkningen 15-74 år, icke säsongrensade data, augusti 2014 samt förändring mot augusti 2013 (säsongrensade och utjämnade värden anges inom parentes).
- Antalet personer i arbetskraften ökade med 108 000 till 5 251 000 (5 196 000)
- Sysselsatta ökade med 97 000 till 4 836 000 (4 785 000)
- Antalet anställda kvinnor ökade med 51 000 till 2 137 000 (2 288 000)
- Arbetslösheten var 7,4 procent (7,9 procent)


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >