VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Arbetslösheten var 7,4 procent i november

Forum > Allmänt > Nyheter > Arbetslösheten var 7,4 procent i november

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 11 dec 2014 11:45
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU) november 2014:
Sysselsättningen fortsätter att öka

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 786 000 i november 2014, icke säsongrensat, en ökning med 81 000 jämfört med november 2013. Antalet arbetslösa var 380 000 vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,4 procent. Antalet arbetade timmar ökade med 2,2 procent och uppgick i genomsnitt till 161,8 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet sysselsatta samt en arbetslöshet på 7,9 procent.

Fler personer i arbetskraften

Antalet personer i åldern 15-74 år som ingick i arbetskraften var enligt icke säsongrensade data 5 165 000 i november 2014. Jämfört med november 2013 är det en ökning med 79 000. Ökningen förklaras i huvudsak av män och utrikes födda. Bland männen uppgick antalet personer i arbetskraften till 2 728 000, en ökning med 48 000 personer jämfört med samma månad föregående år. Antalet kvinnor i arbetskraften var 2 438 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 71,5 procent, en ökning med 0,6 procentenheter. Bland männen uppgick arbetskraftstalet till 74,5 procent och bland kvinnorna till 68,3 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet personer i arbetskraften jämfört med de senaste månaderna. I november 2014 uppgick antalet till 5 216 000, vilket motsvarar ett relativt arbetskraftstal på 72,2 procent.

Ökad sysselsättning bland utrikes födda

I november 2014 var antal sysselsatta i åldern 15-74 år 4 786 000, icke säsongrensat. Det innebär en ökning med 81 000 jämfört med samma månad förra året, varav 66 000 var utrikes födda. Bland männen uppgick antal sysselsatta till 2 524 000, en ökning med 55 000 jämfört med samma månad i fjol. Antal sysselsatta kvinnor var 2 262 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 66,2 procent, en ökning med 0,6 procentenheter. Bland männen var sysselsättningsgraden 68,9 procent, en ökning med 0,9 procentenheter. Bland kvinnorna var sysselsättningsgraden 63,4 procent.

I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en fortsatt ökning av både antalet och andelen sysselsatta. I november uppgick antalet sysselsatta till 4 806 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 66,5 procent.

Ökning av antalet anställda

I november 2014 uppgick antalet anställda till 4 292 000, icke säsongrensat. Jämfört med november 2013 är det en ökning med 74 000. Antalet anställda män var 2 167 000, en ökning med 50 000 och antalet anställda kvinnor var 2 125 000.

Även säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet anställda jämfört med de senaste månaderna.

Arbetade timmar ökade med 2,2 procent

Det totala antalet arbetade timmar i november 2014 uppgick i genomsnitt till 161,8 miljoner per vecka, enligt icke säsongrensade data. När hänsyn tagits till skillnader i helger och ledigheter är det en ökning med 2,2 procent jämfört med november 2013.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en viss ökning av antalet arbetade timmar. I november 2014 uppgick antalet arbetade timmar till i genomsnitt 146,0 miljoner per vecka.

Små förändringar av arbetslösheten

I november 2014 var antalet arbetslösa i åldern 15-74 år 380 000, icke säsongrensat, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,4 procent. Antalet arbetslösa män var 204 000 och antalet arbetslösa kvinnor var 176 000. För männen motsvarar det en arbetslöshet på 7,5 procent och för kvinnorna 7,2 procent. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 138 000 arbetslösa och av dessa var 65 000 heltidsstuderande. Andelen arbetslösa ungdomar var 22,0 procent av arbetskraften.

Säsongrensade och utjämnade data visar endast på små förändringar av antalet och andelen arbetslösa. I november 2014 uppgick antalet arbetslösa till 410 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,9 procent. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var arbetslöshetstalet 23,0 procent i november 2014.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I november 2014 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 19,3 miljoner timmar per vecka. Det motsvarar 483 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20-64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20-64 år var 85,8 procent i november 2014, icke säsongrensat. Bland männen var det 88,8 procent och bland kvinnorna 82,8 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en viss ökning av arbetskraftstalet som uppgick till 86,2 procent i november 2014.

Andelen som var sysselsatta i åldern 20-64 år var 80,0 procent i november 2014 icke säsongrensat. Bland männen var 82,6 procent sysselsatta och bland kvinnorna var 77,3 procent. I november 2014 uppgick den säsongrensade och utjämnade sysselsättningsgraden för båda könen till 80,1 procent. I förhållande till närmast föregående månader visar säsongrensade och utjämnade data på en viss ökning av andelen sysselsatta.

I november 2014 var arbetslösheten bland personer i åldern 20-64 år 6,8 procent enligt icke säsongrensade data. För männen låg den på 6,9 procent och för kvinnorna 6,6 procent. Det säsongrensade och utjämnade arbetslöshetstalet uppgick till 7,1 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av arbetslösheten.

Befolkningen 15-74 år, icke säsongrensade data, november 2014 samt förändring mot november 2013 (säsongrensade och utjämnade värden anges inom parentes).
- Arbetslösheten var 7,4 procent (7,9 procent)
- Antalet personer i arbetskraften ökade med 79 000 till 5 165 000 (5 216 000)
- Antalet sysselsatta ökade med 81 000 till 4 786 000 (4 806 000)
- Antal arbetade timmar ökade med 2,2 procent till 161,8 miljoner per vecka (146,0)


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >