VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* I september var 6,2 procent arbetslösa

Forum > Allmänt > Nyheter > I september var 6,2 procent arbetslösa

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 19 okt 2017 11:45
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), september 2017:

Fortsatt ökning av sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 5 052 000 i september 2017, icke säsongrensat. Det var en ökning med 136 000 jämfört med september 2016. Antalet arbetslösa uppgick till 332 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,2 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 171,2 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen samt små förändringar av arbetslösheten som uppgick till 6,7 procent.

Fler personer i arbetskraften

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15-74 år uppgick till 5 384 000 i september 2017, icke säsongrensat. Det var en ökning med 151 000 jämfört med september 2016. Antalet män i arbetskraften ökade med 86 000 till 2 833 000 och antalet kvinnor ökade med 65 000 till 2 551 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 72,6 procent, en ökning med 1,3 procentenheter jämfört med september 2016. Bland männen uppgick det till 75,2 procent och bland kvinnorna till 69,9 procent, en ökning med 1,4 respektive 1,1 procentenheter.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av både antalet och andelen personer i arbetskraften jämfört med närliggande månader. Antalet personer i arbetskraften uppgick i september 2017 till 5 403 000 vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 72,9 procent.

Sysselsättningen fortsatte öka

I september 2017 var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 5 052 000, icke säsongrensat, vilket var en ökning med 136 000 jämfört med september 2016. Antalet sysselsatta män uppgick till 2 657 000 och antalet sysselsatta kvinnor till 2 395 000, en ökning med 89 000 respektive 47 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 68,1 procent vilket motsvarar en ökning med 1,1 procentenheter jämfört med september 2016. Bland männen uppgick den till 70,5 procent, en ökning med 1,5 procentenheter, och bland kvinnorna till 65,6 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av både antalet och andelen sysselsatta jämfört med närliggande månader. Antalet sysselsatta uppgick i september 2017 till 5 040 000 vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 68,0 procent.

Antalet anställda ökade

Antalet anställda uppgick i september 2017 till 4 549 000 enligt icke säsongrensade data. Det var en ökning med 139 000 personer jämfört med september 2016 varav 76 000 män och 64 000 kvinnor. Antalet fast anställda uppgick under samma period till 3 797 000. Det var en ökning med 99 000 varav 44 000 män och 55 000 kvinnor. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 752 000 personer.

Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet fast anställda men små förändringar i antalet tidsbegränsat anställda.

Antalet arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i september 2017 i genomsnitt till 171,2 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Kalenderkorrigerat var det ingen signifikant skillnad jämfört med september 2016.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en svag ökning av antalet arbetade timmar. I september 2017 uppgick antalet till i genomsnitt 152,1 miljoner per vecka.

Små förändringar av arbetslösheten

I september 2017 var antalet arbetslösa i åldern 15-74 år 332 000, icke säsongrensat, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,2 procent. Antalet arbetslösa män uppgick till 176 000 och antalet kvinnor till 156 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 6,2 procent bland männen och 6,1 procent bland kvinnorna. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 95 000 arbetslösa varav 46 000 var heltidsstuderande. Arbetslösheten bland ungdomarna uppgick till 16,1 procent.

För personer i åldern 15-74 år visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av både antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I september 2017 uppgick antalet arbetslösa till 363 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,7 procent. Även för ungdomar i åldern 15-24 år visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar för såväl antalet som andelen arbetslösa. Antalet arbetslösa ungdomar var 113 000 och arbetslöshetstalet var 18,0 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I september 2017 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 15,8 miljoner timmar per vecka. Detta motsvarar 395 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20-64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20-64 år uppgick till 86,9 procent i september 2017, icke säsongrensat. Bland männen var andelen i arbetskraften 89,3 procent och bland kvinnorna 84,5 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av arbetskraftstalet som uppgick till 87,2 procent.

I september 2017 var andelen sysselsatta i åldern 20-64 år 82,0 procent icke säsongrensat. Bland männen var sysselsättningsgraden 84,0 procent och bland kvinnorna 80,0 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningsgraden som uppgick till 81,9 procent.

Enligt icke säsongrensade data var arbetslösheten bland personer i åldern 20-64 år 5,6 procent i september 2017. Bland männen var arbetslösheten 5,9 procent och bland kvinnorna 5,4 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av arbetslösheten som uppgick till 6,1 procent.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >