VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* I oktober var 5,5 procent arbetslösa

Forum > Allmänt > Nyheter > I oktober var 5,5 procent arbetslösa

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 15 nov 2018 10:51
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), oktober 2018

Fortsatt ökning av antalet sysselsatta

Antalet sysselsatta ökade i oktober 2018 med 108 000 jämfört med oktober 2017. Arbetslöshetstalet minskade med 0,8 procentenheter till 5,5 procent. Säsongrensade och utjämnade data visade på en fortsatt ökning av antalet sysselsatta och på små förändringar av arbetslösheten som uppgick till 6,3 procent.

Arbetskraften

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15-74 år uppgick till 5 451 000 i oktober 2018, icke säsongrensat. Det är en ökning med 74 000 jämfört med oktober 2017. Antalet män i arbetskraften ökade med 56 000 till 2 868 000 och antalet kvinnor uppgick till 2 583 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 72,9 procent. För män ökade det med 0,9 procentenheter till 75,4 procent och för kvinnor uppgick det till 70,3 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar också på en fortsatt ökning av antalet personer i arbetskraften, som uppgick till 5 480 000. Det motsvarar ett arbetskraftstal på 73,3 procent, vilket är en ökning jämfört med närliggande månader.

Sysselsättningen

I oktober 2018 icke säsongrensat var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 5 149 000. Det är en ökning med 108 000 jämfört med oktober 2017. Antalet sysselsatta män ökade med 80 000 till 2 708 000, medan antalet sysselsatta kvinnor var 2 441 000. Sysselsättningsgraden ökade med 1,0 procentenheter till 68,9 procent. Bland kvinnorna uppgick den till 66,4 procent och bland männen ökade den med 1,5 procentenheter till 71,2 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet och andelen sysselsatta jämfört med närliggande månader. Antalet sysselsatta uppgick i oktober 2018 till 5 133 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 68,7 procent.

Anställda

I oktober 2018 uppgick antalet anställda till 4 654 000, en ökning med 108 000 jämfört med oktober 2017, enligt icke säsongrensade data. Bland kvinnor uppgick antalet anställda till 2 301 000 och bland män ökade antalet med 73 000 till 2 354 000. Antalet fast anställda ökade under samma period med 125 000 till 3 909 000. Bland män ökade antalet fast anställda med 79 000 till 2 021 000, och bland kvinnor ökade antalet med 45 000 till 1 888 000. Antalet tidsbegränsat anställda personer uppgick till 745 000.
Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet anställda. Antalet fast anställda ökade också medan antalet tidsbegränsat anställda visar på små förändringar.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i oktober 2018 till i genomsnitt 178,4 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data, vilket kalenderkorrigerat motsvarar en ökning med 3,0 procent jämfört med oktober 2017.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar, jämfört med närliggande månader, och uppgick till i genomsnitt 156,3 miljoner timmar per vecka.

Arbetslösheten

I oktober 2018 minskade antalet arbetslösa i åldern 15-74 år med 34 000 till 302 000, icke säsongrensat. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 5,5 procent, en minskning med 0,8 procentenheter. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 143 000 och antalet arbetslösa män minskade med 23 000 till 160 000. Arbetslöshetstalet minskade bland män med 0,9 procentenheter till 5,6 procent och det uppgick till 5,5 procent bland kvinnor. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var antalet arbetslösa 84 000 och arbetslöshetstalet var 14,4 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 49 000 heltidsstuderande.

För personer i åldern 15-74 år visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I oktober 2018 uppgick antalet arbetslösa till 347 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,3 procent. För ungdomar i åldern 15-24 år visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av antalet arbetslösa och en ökning av andelen arbetslösa. Antalet arbetslösa ungdomar uppgick till 105 000 och arbetslöshetstalet var 17,0 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I oktober 2018 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 13,8 miljoner timmar per vecka. Detta motsvarar 345 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Antalet latent arbetssökande uppgick till 86 000, en minskning med 30 000 jämfört med oktober 2017. Även antalet undersysselsatta minskade med 44 000 till 201 000.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20-64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20-64 år minskade med 0,7 procentenheter till 87,7 procent i oktober 2018, icke säsongrensat. Bland kvinnorna var motsvarande siffra 85,2 procent och bland männen 90,0 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av arbetskraftstalet, som uppgick till 87,8 procent.

I oktober 2018 var andelen sysselsatta i åldern 20-64 år 83,2 procent, icke säsongrensat, en ökning med 1,3 procentenheter. Bland män ökade sysselsättningsgraden med 1,5 procentenheter till 85,3 procent jämfört med oktober 2017. Bland kvinnor var sysselsättningsgraden 80,9 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning, och uppgick till 82,8 procent.

Enligt icke säsongrensade data minskade arbetslöshetstalet i åldersgruppen 20-64 år med 0,7 procentenheter till 5,1 procent. Bland männen var arbetslösheten 5,3 procent, en minskning med 0,8 procentenheter jämfört med oktober 2017. Bland kvinnorna var arbetslösheten 5,0 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av arbetslösheten, som uppgick till 5,8 procent.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >