VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* I mars var 7,1 procent arbetslösa

Forum > Allmänt > Nyheter > I mars var 7,1 procent arbetslösa

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 18 apr 2019 11:25
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), mars 2019

Fortsatt ökning av antalet fast anställda

Antalet sysselsatta ökade med 59 000 mellan mars 2018 och mars 2019. Antalet arbetslösa ökade med 39 000. Andelen arbetslösa ökade med 0,6 procentenheter till 7,1 procent. Antalet arbetade timmar ökade med 2,4 procent kalenderkorrigerat. Säsongrensat och utjämnat ökar antalet sysselsatta medan arbetslösheten visar på en liten förändring och var 6,3 procent.

Arbetskraften

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15-74 år uppgick till 5 489 000 i mars 2019, icke säsongrensat. Det är en ökning med 99 000 jämfört med motsvarande månad 2018. Antalet kvinnor i arbetskraften ökade med 63 000 till 2 619 000 och antalet män i arbetskraften uppgick till 2 870 000. Det relativa arbetskraftstalet ökade med 0,8 procentenheter till 73,2 procent. För kvinnor ökade det med 1,3 procentenheter till 71,1 procent och för män uppgick det till 75,2 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar också på en fortsatt ökning av antalet personer i arbetskraften, som uppgick till 5 511 000. Det motsvarar ett arbetskraftstal på 73,5 procent, vilket är en ökning jämfört med närliggande månader.

Sysselsättningen

I mars 2019 var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 5 098 000, icke säsongrensat. Det är en ökning med 59 000 jämfört med mars 2018. Antalet sysselsatta kvinnor ökade med 50 000 till 2 439 000 och antalet sysselsatta män var 2 659 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 68,0 procent. Bland kvinnor uppgick den till 66,2 procent och bland män till 69,7 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet sysselsatta och en liten förändring av andelen sysselsatta jämfört med närliggande månader. Antalet sysselsatta uppgick i mars 2019 till 5 162 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 68,9 procent.

Anställda

I mars 2019 uppgick antalet anställda till 4 589 000, enligt icke säsongrensade data. Antalet anställda kvinnor var 2 298 000, en ökning med 44 000 jämfört med mars 2018, och antalet anställda män uppgick till 2 291 000. Antalet fast anställda ökade med 68 000 till 3 884 000. Bland kvinnor var antalet fast anställda 1 897 000, en ökning med 42 000, och antalet fast anställda män var 1 987 000. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 705 000 personer.

Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet anställda. Antalet fast anställda ökade också medan antalet tidsbegränsat anställda visar på en liten förändring.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i mars 2019 till i genomsnitt 170,6 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data, vilket kalenderkorrigerat motsvarar en ökning med 2,4 procent jämfört med mars 2018.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader och uppgick till i genomsnitt 158,5 miljoner timmar per vecka.

Arbetslösheten

I mars 2019 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15-74 år till 391 000 icke säsongrensat, vilket är en ökning med 39 000 jämfört med mars 2018. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,1 procent, en ökning med 0,6 procentenheter. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 180 000 och antalet arbetslösa män var 211 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 6,9 procent bland kvinnor och ökade med 0,9 procentenheter till 7,4 procent bland män. För ungdomar i åldern 15-24 år var antalet arbetslösa 130 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 21,6 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 95 000 heltidsstuderande.

För personer i åldern 15-74 år visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I mars 2019 uppgick antalet arbetslösa till 349 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,3 procent. För ungdomar i åldern 15-24 år visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av antalet och andelen arbetslösa. Antalet uppgick till 110 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 17,6 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I mars 2019 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 16,5 miljoner timmar per vecka. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet i mars 2019 motsvarar 413 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20-64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20-64 år ökade med 0,8 procentenheter och uppgick till 87,4 procent i mars 2019, icke säsongrensat. Bland kvinnor uppgick det till 85,3 procent och bland män till 89,4 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av arbetskraftstalet, som uppgick till 88,0 procent.

I mars 2019 var andelen sysselsatta i åldern 20-64 år 82,0 procent, icke säsongrensat. Bland kvinnor var sysselsättningsgraden 80,2 procent och bland män var den 83,7 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en liten förändring av sysselsättningsgraden, som uppgick till 83,1 procent.

Enligt icke säsongrensade data uppgick arbetslöshetstalet i åldersgruppen 20-64 år till 6,2 procent. Bland kvinnor var arbetslösheten 5,9 procent och bland män ökade den med 0,9 procentenheter till 6,5 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en liten förändring av arbetslösheten, som uppgick till 5,7 procent.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >