VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* 6,0 procent var arbetslösa i oktober

Forum > Allmänt > Nyheter > 6,0 procent var arbetslösa i oktober

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 14 nov 2019 10:15
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), oktober, 2019

Små förändringar på arbetsmarknaden

I oktober 2019 uppgick antalet sysselsatta till 5 138 000 och andelen arbetslösa var 6,0 procent. Antalet arbetade timmar uppgick till i genomsnitt 175,1 miljoner timmar per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet och andelen sysselsatta, samt små förändringar av antalet och andelen arbetslösa. Arbetslöshetstalet uppgick till 6,8 procent.

Kompletterande information avseende AKU oktober finns längre ned i statistiknyheten.

Arbetskraften

I oktober 2019 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 468 000, icke säsongrensat. Antalet män i arbetskraften uppgick till 2 870 000 och antalet kvinnor var 2 598 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 72,7 procent. Bland män var arbetskraftstalet 74,9 procent och bland kvinnor var det 70,3 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av både antalet och andelen i arbetskraften jämfört med närliggande månader. Antalet i arbetskraften uppgick till 5 518 000 personer, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 73,4 procent.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 138 000 i oktober 2019, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta män uppgick till 2 696 000 personer och antalet sysselsatta kvinnor var 2 443 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 68,3 procent. Bland män var sysselsättningsgraden 70,4 procent och bland kvinnor uppgick den till 66,1 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 5 142 000, vilket är en ökning jämfört med närliggande månader. Sysselsättningsgraden var 68,4 procent, också det en ökning jämfört med månaderna innan.

Anställda

I oktober 2019 uppgick antalet anställda till 4 604 000 enligt icke säsongrensade data. Bland män var antalet anställda 2 304 000 och bland kvinnor var det 2 300 000. Antalet fast anställda uppgick till 3 876 000. Bland män var antalet fast anställda 1 982 000 och bland kvinnor uppgick det till 1 894 000.

Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 728 000 personer. Bland män var antalet tidsbegränsat anställda 322 000 och bland kvinnor var det 405 000.

Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet fast anställda och på en minskning av antalet tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i oktober 2019 till i genomsnitt 175,1 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader och uppgick till i genomsnitt 154,1 miljoner timmar per vecka.

Arbetslösheten
I oktober 2019 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 330 000, icke säsongrensat. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,0 procent. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 155 000 och antalet arbetslösa män var 174 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 6,0 procent bland kvinnor och till 6,1 procent bland män.

Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 102 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 17,4 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 66 000 heltidsstuderande.

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I oktober 2019 uppgick antalet arbetslösa till 376 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,8 procent.

Bland ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. Antalet uppgick till 125 000 personer, motsvarande ett arbetslöshetstal på 19,8 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I oktober 2019 uppgick det till i genomsnitt 15,4 miljoner timmar per vecka. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 385 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20–64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20–64 år uppgick i oktober 2019 till 87,0 procent, icke säsongrensat. Bland män var det 89,3 procent och bland kvinnor uppgick det till 84,5 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av arbetskraftstalet, som uppgick till 87,3 procent.

I oktober 2019 var andelen sysselsatta i åldern 20–64 år 82,2 procent, icke säsongrensat. Bland män var sysselsättningsgraden 84,4 procent och bland kvinnor var den 79,9 procent. Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick sysselsättningsgraden till 82,0 procent. Det är en liten förändring jämfört med närliggande månader.

Enligt icke säsongrensade data uppgick arbetslöshetstalet i åldersgruppen 20–64 år till 5,5 procent. Bland både män och kvinnor var andelen arbetslösa 5,5 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en liten förändring av arbetslöshetstalet, som uppgick till 6,1 procent.

Kompletterande information avseende AKU

I samband med AKU oktober publicerar SCB reviderad statistik avseende Arbetskraftsundersökningarna (AKU) för perioden juli 2018–september 2019 där enbart halva urvalet används då brister i kvaliteten tidigare har identifierats. Statistiken för AKU oktober samt revideringarna baseras på den insamling som har gjorts av SCB:s datainsamlingsavdelning för att ge en så tillförlitlig beskrivning av arbetsmarknaden som möjligt. Att statistiken nu baseras på halva urvalet innebär däremot också att den blir mer osäker, särskilt på mer finfördelad nivå.

Osäkerhetstalen för nivåskattningarna blir större vilket betyder att intervallet som med 95 procents sannolikhet täcker, exempelvis, det verkliga antalet arbetslösa blir större.

Det medför också att jämförelser på ett års sikt påverkas. Med större osäkerhetstal krävs större skillnader mellan perioderna än tidigare för att det ska vara en säkerställd förändring.

Säsongrensade och utjämnade data påverkas också men inte i samma utsträckning som nivå- och förändringsskattningarna då serierna grundas på skattningar från flera tidpunkter.

Under ”Tabeller och diagram” finns jämförelsetabeller med de nya reviderade och de gamla tidsserierna.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >