VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* I januari var 7,5 procent arbetslösa

Forum > Allmänt > Nyheter > I januari var 7,5 procent arbetslösa

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 18 feb 2020 11:10
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), januari 2020

Fortsatt ökning av arbetskraften

I januari 2020 uppgick antalet sysselsatta till 5 034 000 och andelen arbetslösa var 7,5 procent, en ökning med 1,0 procentenheter. Antalet arbetade timmar uppgick till i genomsnitt 135,8 miljoner timmar per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen och arbetslösheten. Arbetslöshetstalet uppgick till 7,0 procent.

Det minskade urvalet innebär en ökad osäkerhet i de enskilda månadsutfallen. Detta återspeglas i större osäkerhetstal i publicerade tabeller. Urvalet kommer att utökas under våren och ny registerinformation utvärderas inom ramen för skattningsförfarandet i syfte att minska osäkerheten. Kompletterande information avseende AKU finns längre ned i statistiknyheten.

Arbetskraften

I januari 2020 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 444 000, icke säsongrensat. Det är en ökning med 73 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Antalet män uppgick till 2 887 000, vilket är en ökning med 67 000 personer. Antalet kvinnor i arbetskraften var 2 557 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 72,3 procent. Bland män var det 75,3 procent, en ökning med 1,3 procentenheter och bland kvinnor var arbetskraftstalet 69,1 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet personer i arbetskraften och på en ökning av andelen i arbetskraften jämfört med närliggande månader. Antalet i arbetskraften uppgick till 5 538 000 personer, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 73,6 procent.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 034 000 i januari 2020, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta män uppgick till 2 656 000 personer och antalet sysselsatta kvinnor var 2 379 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 66,9 procent. Bland män var sysselsättningsgraden 69,3 procent och bland kvinnor uppgick den till 64,3.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 5 151 000, vilket är en ökning jämfört med närliggande månader. Sysselsättningsgraden var 68,4 procent, en ökning jämfört med månaderna innan.

Anställda

I januari 2020 uppgick antalet anställda till 4 498 000 enligt icke säsongrensade data. Bland män var antalet anställda 2 254 000 och bland kvinnor var 2 244 000 anställda. Antalet fast anställda uppgick till 3 836 000. Antalet fast anställda män var 1 963 000 och antalet fast anställda kvinnor uppgick till 1 873 000. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 662 000 personer. Bland män var antalet 291 000 och bland kvinnor uppgick antalet tidsbegränsat anställda till 371 000.

Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av antalet fast anställda och på en liten förändring av antalet tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i januari 2020 till i genomsnitt 135,8 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Säsongrensade och utjämnade data visar på en liten förändring av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader och uppgick till i genomsnitt 153,6 miljoner timmar per vecka.

Arbetslösheten

I januari 2020 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 410 000, icke säsongrensat. Det är en ökning med 59 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,5 procent. Det är en ökning med 1,0 procentenheter. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 178 000 och antalet arbetslösa män var 232 000, vilket är en ökning med 56 000 personer. Arbetslöshetstalet uppgick till 7,0 procent bland kvinnor och bland män var det 8,0 procent, en ökning med 1,8 procentenheter.

Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 122 000. Arbetslöshetstalet bland ungdomar var 22,1 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 72 000 heltidsstuderande.

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I januari 2020 uppgick antalet arbetslösa till 387 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,0 procent.

Bland ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en liten förändring av antalet arbetslösa och på en ökning av andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. Antalet uppgick till 126 000 personer, motsvarande ett arbetslöshetstal på 20,1 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I januari 2020 uppgick det till i genomsnitt 18,4 miljoner timmar per vecka, en ökning med 2,3 miljoner timmar. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 460 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20–64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20–64 år uppgick i januari 2020 till 86,4 procent, icke säsongrensat. Bland män var det 89,0 procent. Bland kvinnor uppgick det till 83,8 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en liten förändring av arbetskraftstalet, som uppgick till 87,4 procent.

I januari 2020 var andelen sysselsatta i åldern 20–64 år 80,7 procent, icke säsongrensat. Bland män var sysselsättningsgraden 82,9 procent. Bland kvinnor var den 78,3 procent. Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick sysselsättningsgraden till 82,0 procent. Det är en liten förändring jämfört med närliggande månader.

Enligt icke säsongrensade data uppgick arbetslöshetstalet i åldersgruppen 20–64 år till 6,7 procent. Det är en ökning med 1,0 procentenheter. Bland män var arbetslösheten 6,9 procent. Bland kvinnor uppgick den till 6,5 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av arbetslöshetstalet, som uppgick till 6,2 procent.

Kompletterande information avseende AKU

Statistiken för AKU januari baseras på den insamling som har gjorts av SCB:s datainsamlingsavdelning för att ge en så tillförlitlig beskrivning av arbetsmarknaden som möjligt. Att SCB avbrutit samarbetet med den externa leverantör som sedan maj 2018 ansvarat för datainsamlingen för halva AKU:s urval innebär dock att statistiken baseras på ett mindre urval och därför är mer osäker. Detta gäller allmänt, men kan bli extra märkbart för skattningar på mer finfördelad nivå.

Att osäkerhetstalen för nivåskattningarna blir större innebär att osäkerhetsintervallen blir större. Det medför också att jämförelser på ett års sikt påverkas. Med större osäkerhetstal krävs större skillnader mellan perioderna än tidigare för att det ska vara en statistiskt säkerställd förändring.

Även säsongrensade och utjämnade data påverkas men i absoluta termer blir effekten mindre än för nivå- och förändringsskattningarna då serierna grundas på skattningar från flera tidpunkter.

Urvalet för undersökningen kommer att utökas under våren för att minska problematiken av ett mindre urval. Dessutom kommer SCB att arbeta med nya uppgifter från Skatteverket i syfte att förbättra skattningsförfarandet och därmed ytterligare minska osäkerheten i skattningarna.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >