VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* 8,2 procent var arbetslösa i februari

Forum > Allmänt > Nyheter > 8,2 procent var arbetslösa i februari

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 17 mar 2020 10:21
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), februari 2020

Antalet arbetslösa ökade

I februari 2020 uppgick antalet sysselsatta till 5 077 000. Antalet arbetslösa ökade med 57 000 och uppgick till 454 000. Det motsvarar en arbetslöshet på 8,2 procent, en ökning med 0,9 procentenheter. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 168,4 miljoner timmar per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet sysselsatta och antalet arbetslösa. Även andelen arbetslösa ökade vilken uppgick till 7,2 procent.

Arbetskraften

I februari 2020 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 531 000, icke säsongrensat. Det är en ökning med 104 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Antalet män i arbetskraften ökade med 59 000 till 2 921 000 och antalet kvinnor uppgick till 2 610 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 73,4 procent, en ökning med 1,0 procentenheter. Bland män var arbetskraftstalet 76,2 procent och bland kvinnor 70,5 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av både antalet och andelen personer i arbetskraften jämfört med närliggande månader. Antalet i arbetskraften uppgick till 5 550 000 personer, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 73,7 procent.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 077 000 i februari 2020, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta män var 2 685 000 och antalet sysselsatta kvinnor var 2 392 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 67,4 procent, bland män var den 70,0 procent och bland kvinnor 64,7 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 5 152 000, vilket är en ökning jämfört med närliggande månader. Däremot uppvisade sysselsättningsgraden endast på en liten förändring och uppgick till 68,4 procent.

Anställda

I februari 2020 uppgick antalet anställda till 4 610 000 enligt icke säsongrensade data. Bland män var antalet anställda 2 344 000 och bland kvinnor var 2 266 000 anställda. Antalet fast anställda uppgick till 3 894 000 varav 2 020 000 män och 1 874 000 kvinnor. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 716 000 personer. Bland män var 325 000 tidsbegränsat anställda och bland kvinnor var det 392 000.

Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av antalet fast och tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i februari 2020 till i genomsnitt 168,4 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader och uppgick i genomsnitt till 154,5 miljoner timmar per vecka.

Arbetslösheten

I februari 2020 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 454 000, icke säsongrensat, vilket är en ökning med 57 000 personer. Det motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,2 procent, vilket är en ökning med 0,9 procentenheter. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 218 000, en ökning med 40 000, och antalet arbetslösa män var 236 000. Arbetslöshetstalet var 8,3 procent bland kvinnor, en ökning med 1,4 procentenheter, och 8,1 procent bland män. Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 140 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 22,7 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 101 000 heltidsstuderande.

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I februari 2020 uppgick antalet arbetslösa till 399 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,2 procent. Bland ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en liten förändring av antalet arbetslösa och på en ökning av andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. Antalet uppgick till 128 000 personer, motsvarande ett arbetslöshetstal på 20,3 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I februari 2020 uppgick det till i genomsnitt 20,4 miljoner timmar per vecka, en ökning med 2,6 miljoner timmar. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 510 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20–64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20–64 år uppgick i februari 2020 till 87,6 procent, icke säsongrensat, vilket är en ökning med 1,2 procentenheter. Bland män var det 90,7 procent och bland kvinnor 84,2 procent. Även säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av arbetskraftstalet vilket uppgick till 87,6 procent.

I februari 2020 var andelen sysselsatta i åldern 20–64 år 81,2 procent, icke säsongrensat. Bland män var sysselsättningsgraden 84,0 procent och bland kvinnor 78,2 procent. Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick sysselsättningsgraden till 82,0 procent. Det är en liten förändring jämfört med närliggande månader.

Enligt icke säsongrensade data uppgick arbetslöshetstalet bland personer i åldern 20-64 år till 7,3 procent i februari 2020, en ökning med 1,0 procentenheter. Bland män låg arbetslösheten på 7,4 procent och bland kvinnor på 7,1 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av arbetslöshetstalet vilket uppgick till 6,4 procent.

Kompletterande information avseende AKU

Statistiken för AKU februari baseras på den insamling som har gjorts av SCB:s datainsamlingsavdelning för att ge en så tillförlitlig beskrivning av arbetsmarknaden som möjligt. Att SCB avbrutit samarbetet med den externa leverantör som sedan maj 2018 ansvarat för datainsamlingen för halva AKU:s urval innebär dock att statistiken baseras på ett mindre urval och därför är mer osäker. Detta gäller allmänt, men kan bli extra märkbart för skattningar på mer finfördelad nivå.

Att osäkerhetstalen för nivåskattningarna blir större innebär att osäkerhetsintervallen blir större. Det medför också att jämförelser på ett års sikt påverkas. Med större osäkerhetstal krävs större skillnader mellan perioderna än tidigare för att det ska vara en statistiskt säkerställd förändring. Det bör påpekas att den större osäkerheten som beskrivs här inte avser större skevheter (bias) i skattningarna utan endast större osäkerhetsintervall.

Även säsongrensade och utjämnade data påverkas men i absoluta termer blir effekten mindre än för nivå- och förändringsskattningarna då serierna grundas på skattningar från flera tidpunkter.

Urvalet för undersökningen kommer att utökas under våren för att minska problematiken av ett mindre urval. Dessutom kommer SCB att arbeta med nya uppgifter från Skatteverket i syfte att förbättra skattningsförfarandet och därmed ytterligare minska osäkerheten i skattningarna.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >