VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* I mars var 7,1 procent arbetslösa

Forum > Allmänt > Nyheter > I mars var 7,1 procent arbetslösa

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 21 apr 2020 10:26
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), mars 2020

Stor minskning av antalet arbetade timmar

I mars 2020 uppgick antalet sysselsatta till 5 055 000 och antalet arbetslösa till 389 000. Det motsvarar en arbetslöshet på 7,1 procent. Antalet arbetade timmar uppgick till i genomsnitt 159,4 miljoner timmar per vecka, vilket kalenderkorrigerat motsvarar en minskning med 4,9 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en minskning av sysselsättningen och på en ökning av arbetslöshetstalet, som uppgick till 7,2 procent.

AKU mäter arbetsmarknadssituationen löpande under årets alla veckor. AKU mars 2020 täcker perioden 24:e februari till 29:e mars, vecka 9 – 13. Det innebär att utfallet för mars speglar ett genomsnitt för en period som täcker både före och efter corona-utbrottet och dess konsekvenser för svensk arbetsmarknad. I och med att denna plötsliga och kraftiga förändring på arbetsmarknaden inföll mitt i referensperioden kommer resultaten för AKU mars inte fullt ut spegla den nuvarande situationen.

Trots detta kan man i AKU mars se tydliga tecken på krisens effekter i flera skattningar. Antalet personer i arbetskraften visade på en signifikant minskning för första gången sedan finanskrisen. Antalet arbetade timmar per vecka har även minskat relativt kraftigt samtidigt som antalet sysselsatta som varit helt frånvarande från arbetet har ökat.

För mars visar underliggande mikrodata att arbetsmarknadssituationen förändrats under perioden. I den insamlade data som avser den senare delen av månaden är exempelvis nedgången i arbetade timmar mycket kraftigare jämfört med tidigare under referensperioden. Även frånvaron visar på en kraftig ökning under perioden, där frånvaro på grund av sjukdom, permitteringar och arbetsbrist tilltar under de senare veckorna i perioden.

Arbetskraften

I mars 2020 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 444 000, icke säsongrensat. Det är en minskning med 76 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Det är första månaden sedan juli 2009 som antalet personer i arbetskraften visar på en signifikant minskning. Antalet män i arbetskraften var 2 873 000 och antalet kvinnor minskade med 65 000 och uppgick till 2 572 000. Nedgången av antalet i arbetskraften förklaras främst av en minskning bland unga i åldern 15-24 år. Antalet uppgick till 566 000 personer, en minskning med 77 000.

Det relativa arbetskraftstalet, i åldern 15-74 år, uppgick till 72,3 procent. Det är en minskning med 1,3 procentenheter. Bland män var arbetskraftstalet 74,9 procent och bland kvinnor minskade det med 2,1 procentenheter och uppgick till 69,5 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en minskning av både antalet och andelen i arbetskraften jämfört med närliggande månader. Antalet i arbetskraften uppgick till 5 470 000 personer, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 72,6 procent.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 055 000 i mars 2020, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta män var 2 670 000 och antalet kvinnor var 2 386 000. Bland unga, mellan 15-24 år, minskade antalet sysselsatta med 53 000 till 440 000 personer.

Sysselsättningsgraden uppgick till 67,1 procent, en minskning med 0,9 procentenheter. Bland män var sysselsättningsgraden 69,6 procent och bland kvinnor uppgick den till 64,5 procent, vilket är en minskning med 1,5 procentenheter.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 5 077 000, vilket är en nedgång jämfört med närliggande månader. Även sysselsättningsgraden minskade jämfört med månaderna innan och uppgick till 67,4 procent.

Anställda

I mars 2020 uppgick antalet anställda till 4 535 000 enligt icke säsongrensade data. Bland män var antalet anställda 2 294 000 och bland kvinnor var 2 241 000 anställda. Antalet fast anställda uppgick till 3 830 000 varav 1 966 000 män och 1 864 000 kvinnor. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 705 000 personer. Bland män var antalet 328 000 och bland kvinnor 378 000.

Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av antalet fast anställda och på en liten förändring av antalet tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i mars 2020 till i genomsnitt 159,4 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Kalenderkorrigerat motsvarar det en minskning med 4,9 procent jämfört med motsvarande månad året innan. Även säsongrensade och utjämnade data visar på en minskning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader och uppgick till i genomsnitt 150,0 miljoner timmar per vecka.

Arbetslösheten

I mars 2020 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 389 000, icke säsongrensat, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,1 procent. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 186 000 och antalet arbetslösa män var 203 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 7,2 procent bland kvinnor och 7,1 procent bland män.

Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 127 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 22,3 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 86 000 heltidsstuderande, en minskning med 32 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år.

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av både antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I mars 2020 uppgick antalet arbetslösa till 393 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,2 procent.

Bland ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av antalet arbetslösa och på en ökning av andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. Antalet uppgick till 123 000 personer, motsvarande ett arbetslöshetstal på 21,1 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I mars 2020 uppgick det till i genomsnitt 18,3 miljoner timmar per vecka. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 458 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Effekten av Covid-19 på sysselsättning och arbetslöshet

Utfallet för AKU mars visar inte på någon säkerställd förändring, i åldern 15-74 år, för vare sig sysselsättning eller arbetslöshet. En del av förklaringen kan vara referensperioden som nämnts tidigare. Utöver det finns även faktorer relaterade till AKU:s definitioner som bör beaktas när utfallet ska tolkas.

Den första är att permitterade klassas som sysselsatta i AKU, vilket är naturligt i och med att åtgärden syftar till att personer ska undvika att bli av med sitt arbete. Om permitteringen är på heltid klassificeras dessa personer som sysselsatta frånvarande hela veckan och de påverkar därmed endast skattningarna för antalet personer i arbete och antalet arbetade timmar.

Den andra är att det stora antalet varsel som inkommit under andra halvan av referensperioden för AKU mars inte har hunnit realiseras under perioden.

En tredje faktor är att personer som inte är sysselsatta måste söka och kunna ta arbete för att klassas som arbetslösa i AKU. Om de inte uppfyller dessa krav kommer de att klassas som utanför arbetskraften. Arbetslösheten är det mest använda måttet på outnyttjat arbetskraftsutbud, men det kan behöva kompletteras med andra mått i vissa situationer.

Frånvaro

Vad gäller de sysselsatta så har frånvaron ökat markant jämfört med föregående år, främst på grund av sjukdom. I mars 2020 var 602 000, i åldern 15–74 år, sysselsatta helt frånvarande under referensveckan, en ökning med 123 000 jämfört med samma månad föregående år. Antalet som var frånvarande på grund av sjukdom var 219 000, en ökning jämfört med föregående år på 98 000 personer.

Baserat på underliggande data ser man även att antalet frånvarande på grund av mindre vanliga skäl som permittering och arbetsbrist ökade under de sista två veckorna i mars.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20–64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20–64 år uppgick i mars 2020 till 85,9 procent, icke säsongrensat. Det är en minskning med 1,3 procentenheter. Bland män var det 88,9 procent och bland kvinnor 82,8 procent, en minskning med 2,5 procentenheter. Säsongrensade och utjämnade data visar på en minskning av arbetskraftstalet, som uppgick till 86,3 procent.

I mars 2020 var andelen sysselsatta i åldern 20–64 år 80,4 procent, icke säsongrensat, en minskning med 1,3 procentenheter. Bland män var sysselsättningsgraden 83,2 procent. Bland kvinnor var den 77,4 procent, en minskning med 2,4 procentenheter. Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick sysselsättningsgraden till 80,8 procent. Det är en minskning jämfört med närliggande månader.

Enligt icke säsongrensade data uppgick arbetslöshetstalet i åldersgruppen 20-64 år till 6,4 procent. Bland män och kvinnor var arbetslösheten 6,3 respektive 6,5 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av arbetslöshetstalet, som uppgick till 6,4 procent.

Kompletterande information avseende AKU

I AKU mars har extremvärden, så kallade outliers, identifierats för flera av de centrala serierna till följd av pågående omvärldshändelser. Bland annat för att undvika att dessa extremvärden leder till felaktiga revideringar av tidigare tidpunkter i serierna har outlierkorrigering tillämpats vid skattningen av säsongrensade värden och trendvärden. Denna korrigering har gjorts för samtliga serier i AKU med undantag för antal och andel arbetslösa, där data inte visat på några större avvikelser mot tidigare månader.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >