VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* 8,2 procent var arbetslösa i april

Forum > Allmänt > Nyheter > 8,2 procent var arbetslösa i april

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 25 maj 2020 10:25
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), april 2020

Kraftig nedgång på arbetsmarknaden

I april 2020 uppgick antalet sysselsatta till 5 005 000, en minskning med 99 000 personer. Antalet arbetslösa ökade med 80 000 till 449 000. Det motsvarar en arbetslöshet på 8,2 procent, en ökning med 1,4 procentenheter. Antalet arbetade timmar uppgick till i genomsnitt 143,6 miljoner timmar per vecka, vilket kalenderkorrigerat motsvarar en minskning med 11,2 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en minskning av sysselsättningen och på en ökning av arbetslösheten. Arbetslöshetstalet uppgick till 7,9 procent.

Arbetskraften

I april 2020 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 455 000, icke säsongrensat. Antalet män uppgick till 2 912 000 och antalet kvinnor till 2 542 000. Det relativa arbetskraftstalet var 72,4 procent. Bland män var det 75,9 procent och bland kvinnor minskade det med 1,5 procentenheter till 68,7.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet personer i arbetskraften till 5 480 000, en minskning med 68 000 personer jämfört med februari 2020, då effekterna av covid-19 ännu inte var synliga på den svenska arbetsmarknaden. Arbetskraftstalet uppgick till 72,7 procent, en minskning med 0,9 procentenheter jämfört med februari 2020.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år minskade med 99 000 personer jämfört med året innan och uppgick till 5 005 000 i april 2020, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta män uppgick till 2 660 000 personer. Antalet sysselsatta kvinnor var 2 345 000, en minskning med 60 000. Sysselsättningsgraden minskade med 1,7 procentenheter till 66,4 procent. Bland män var sysselsättningsgraden 69,4 procent. Bland kvinnor uppgick den till 63,4, en minskning med 1,9 procentenheter.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 5 048 000, vilket är en minskning med 108 000 jämfört med februari 2020. Sysselsättningsgraden var 67,0 procent, en minskning med 1,5 procentenheter jämfört med februari 2020.

Anställda

I april 2020 uppgick antalet anställda till 4 466 000 enligt icke säsongrensade data. Det är en minskning med 111 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Bland män uppgick antalet anställda till 2 266 000. Bland kvinnor minskade antalet anställda med 65 000 personer till 2 200 000. Antalet fast anställda uppgick till 3 811 000. Antalet fast anställda män var 1 961 000 och antalet fast anställda kvinnor uppgick till 1 850 000.

Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 654 000 personer. Det är en minskning med 71 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Av antalet tidsbegränast anställda var 305 000 män och 350 000 kvinnor.

Jämfört med februari 2020 visar säsongrensade och utjämnade data på en stor minskning av både antalet fast anställda och antalet tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i april 2020 till i genomsnitt 143,6 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Kalenderkorrigerat motsvarar det en minskning med 11,2 procent jämfört med motsvarande månad året innan. Störst var minskningen i Hotell och restaurang, där antalet arbetade timmar kalenderkorrigerat minskade med 36,2 procent jämfört med april 2019. Inom Personliga och kulturella tjänster var minskningen 21,3 procent och inom Handel minskade antalet arbetade timmar med 15,5 procent. Även inom Tillverkning och utvinning, energi och miljö, Finansiell verksamhet och företagstjänster samt inom Vård och omsorg skedde minskningar.

Säsongrensade och utjämnade data visar också på en kraftig minskning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader och uppgick till i genomsnitt 138,7 miljoner timmar per vecka, vilket var 16,5 miljoner färre timmar än i februari 2020.

I arbete och frånvaro

Antalet personer som var sysselsatta och i arbete uppgick i april 2020 till 4 361 000, en minskning med 252 000 jämfört med motsvarande månad föregående år. Minskningen förklaras delvis av en minskning av antalet sysselsatta, men även av att antalet personer som var frånvarande hela veckan ökade.

I AKU skattas antalet personer som varit frånvarade hela veckan eller del av veckan i sin huvudsyssla, efter huvudsakligt frånvaroskäl. Antalet personer som var frånvarande hela veckan uppgick i april 2020 till 657 000, vilket var en ökning med 154 000 jämfört med motsvarande period föregående år. Av dessa var 214 000 frånvarande på grund av sjukdom, en ökning med 82 000. Antalet som var frånvarande hela veckan på grund av arbetsbrist ökade till 52 000 och antalet som var frånvarande på grund av permittering ökade till 68 000. Normalt sett går det inte att redovisa antalet frånvarande på grund av permittering eller arbetsbrist i AKU då det är för få till antalet för att ge säkra skattningar. Samtidigt minskade antalet personer som var frånvarande på grund av semester till 80 000, en halvering jämfört med föregående år.

Bland personer som är frånvarande på grund av arbetsbrist eller permittering är det vanligt med frånvaro under endast en del av veckan. Det totala antalet som var frånvarande under hela- eller del av veckan på grund av permittering ökade till 212 000. Motsvarande siffra för personer som angav arbetsbrist som huvudsakligt frånvaroskäl var 137 000, en ökning med 110 000.

Säsongrensat och utjämnat uppgick antalet personer i arbete till 4 033 000, vilket var en minskning med 330 000 jämfört med februari 2020. Antalet personer som var frånvarande hela veckan uppgick till 1 015 000, en ökning med 222 000 jämfört med februari.

Arbetslösheten

I april 2020 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 449 000, icke säsongrensat, en ökning med 80 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,2 procent, en ökning med 1,4 procentenheter. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 197 000 och antalet arbetslösa män ökade med 65 000 till 252 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 7,8 procent bland kvinnor och bland män ökade det med 2,2 procentenheter till 8,7 procent.

Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 161 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 27,7 procent, en ökning med 5,3 procentenheter jämfört med motsvarande månad föregående år. Av de arbetslösa ungdomarna var 110 000 heltidsstuderande.

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet arbetslösa med 40 000 och på en ökning av andelen arbetslösa med 0,8 procentenheter jämfört med februari 2020. I april 2020 uppgick antalet arbetslösa till 432 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,9 procent.

Bland ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet och andelen arbetslösa jämfört med februari 2020. Antalet uppgick till 147 000 personer, motsvarande ett arbetslöshetstal på 24,4 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I april 2020 uppgick det till i genomsnitt 21,5 miljoner timmar per vecka. Det är en ökning med 4,9 miljoner timmar jämfört med motsvarande månad för ett år sedan. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 538 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Antalet latent arbetssökande ökade med 53 000 till 163 000. Antalet undersysselsatta uppgick till 312 000.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20–64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20–64 år uppgick i april 2020 till 86,3 procent, icke säsongrensat. Bland män var det 89,7 procent och bland kvinnor uppgick det till 82,8 procent, en minskning med 1,6 procentenheter. Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick arbetskraftstalet till 86,8 procent, vilket är en minskning med 0,8 procentenheter jämfört med februari 2020.

I april 2020 var andelen sysselsatta i åldern 20–64 år 80,1 procent, icke säsongrensat. Det är en minskning med 2,0 procentenheter. Bland män var sysselsättningsgraden 82,7 procent, en minskning med 1,7 procentenheter. Bland kvinnor var den 77,5 procent, en minskning med 2,1 procentenheter. Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick sysselsättningsgraden till 80,7 procent, en minskning med 1,4 procentenheter jämfört med februari.

Enligt icke säsongrensade data uppgick arbetslöshetstalet i åldersgruppen 20–64 år till 7,2 procent, en ökning med 1,6 procentenheter jämfört med motsvarande månad föregående år. Bland män var arbetslösheten 7,9 procent, en ökning med 2,4 procentenheter. Bland kvinnor uppgick den till 6,4 procent. Jämfört med februari visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av arbetslöshetstalet med 0,7 procentenheter, till 7,0 procent.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >