VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* I maj var 9,0 procent arbetslösa

Forum > Allmänt > Nyheter > I maj var 9,0 procent arbetslösa

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 17 jun 2020 10:30
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), maj 2020

Fortsatt ökning av arbetslösheten

I maj 2020 uppgick antalet sysselsatta till 5 023 000. Antalet arbetslösa ökade med 110 000 till 497 000. Det motsvarar en arbetslöshet på 9,0 procent, en ökning med 1,9 procentenheter. Antalet arbetade timmar uppgick till i genomsnitt 145,1 miljoner timmar per vecka, vilket kalenderkorrigerat motsvarar en minskning med 9,2 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en minskning av sysselsättningen och en ökning av arbetslösheten. Arbetslöshetstalet uppgick till 8,0 procent, säsongrensat och utjämnat.

Förändringsskattningen avseende antalet i arbetskraften mellan maj 2019 och maj 2020 kan vara något överskattad. Utfallet kan delvis bero på att antalet sysselsatta, och därmed arbetskraften, underskattades något i maj 2019.

Arbetskraften

I maj 2020 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 520 000, icke säsongrensat, en ökning med 76 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Antalet män i arbetskraften uppgick till 2 909 000, en ökning med 56 000. Antalet kvinnor uppgick till 2 611 000 personer. Det relativa arbetskraftstalet var 73,3 procent. Bland män var det 75,9 procent och bland kvinnor 70,6.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet personer i arbetskraften till 5 493 000, en minskning med 58 000 personer jämfört med februari 2020, då effekterna av covid-19 ännu inte var synliga på den svenska arbetsmarknaden. Arbetskraftstalet uppgick till 72,9 procent, en minskning med 0,8 procentenheter jämfört med februari 2020.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 uppgick till 5 023 000 i maj 2020, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta män uppgick till 2 660 000 personer och antalet sysselsatta kvinnor var 2 363 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 66,7 procent. Bland män var sysselsättningsgraden 69,4 procent och bland kvinnor uppgick den till 63,9.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 5 052 000, vilket är en minskning med 104 000 jämfört med februari 2020. Sysselsättningsgraden var 67,0 procent, en minskning med 1,4 procentenheter jämfört med februari 2020.

Anställda

I maj 2020 uppgick antalet anställda till 4 547 000 enligt icke säsongrensade data. Bland män uppgick antalet anställda till 2 316 000 och bland kvinnor till 2 231 000. Antalet fast anställda uppgick till 3 862 000. Antalet fast anställda män var 1 999 000 och antalet fast anställda kvinnor uppgick till 1 863 000.

Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 685 000 personer. Antalet tidsbegränsat anställda kvinnor minskade med 52 000 till 368 000 och antalet män uppgick till 317 000.

Jämfört med februari 2020 visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av både antalet fast anställda och antalet tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i maj 2020 till i genomsnitt 145,1 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Kalenderkorrigerat motsvarar det en minskning med 9,2 procent jämfört med motsvarande månad året innan. Störst var minskningen i Hotell och restaurang, där antalet arbetade timmar kalenderkorrigerat minskade med 50,0 procent jämfört med maj 2019. Inom Tillverkning av verkstadsvaror var minskningen 20,0 procent och inom Personliga och kulturella tjänster var minskningen 17,3 procent. Även inom Handel, Utbildning samt inom Vård och omsorg skedde minskningar.

Säsongrensade och utjämnade data visar också på en kraftig minskning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader och uppgick till i genomsnitt 138,5 miljoner timmar per vecka, vilket var 16,6 miljoner färre timmar än i februari 2020.

I arbete och frånvaro

Antalet personer som var sysselsatta och i arbete uppgick i maj 2020 till 4 538 000, en minskning med 146 000 jämfört med motsvarande månad föregående år. Minskningen av antalet personer i arbete förklaras främst av att antalet personer som var frånvarande hela veckan ökade.

I AKU skattas antalet personer som varit frånvarade hela veckan eller del av veckan i sin huvudsyssla, efter huvudsakligt frånvaroskäl. Antalet personer som var frånvarande hela veckan uppgick i maj 2020 till 491 000, vilket var en ökning med 106 000 jämfört med motsvarande period föregående år. Av dessa var 164 000 frånvarande på grund av sjukdom, en ökning med 66 000. Antalet som var frånvarande hela veckan på grund av arbetsbrist ökade till 40 000 och antalet som var frånvarande på grund av permittering ökade till 37 000. Samtidigt minskade antalet personer som var frånvarande på grund av semester till 34 000, en minskning med 48 000 jämfört med föregående år.

Bland personer som är frånvarande på grund av arbetsbrist eller permittering är det vanligt med frånvaro under endast en del av veckan. Det totala antalet som var frånvarande under hela eller del av veckan på grund av permittering ökade till 270 000. Motsvarande siffra för personer som angav arbetsbrist som huvudsakligt frånvaroskäl var 109 000, en ökning med 85 000.

Säsongrensat och utjämnat uppgick antalet personer i arbete till 4 096 000, vilket var en minskning med 271 000 jämfört med februari 2020. Antalet personer som var frånvarande hela veckan uppgick till 957 000, en ökning med 167 000 jämfört med februari.

Arbetslösheten

I maj 2020 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 497 000, icke säsongrensat, en ökning med 110 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 9,0 procent, en ökning med 1,9 procentenheter. Antalet arbetslösa män ökade med 49 000 till 249 000 och antalet arbetslösa kvinnor ökade med 61 000 till 248 000. Bland män ökade arbetslöshetstalet med 1,6 procentenheter till 8,6 procent och bland kvinnor ökade det med 2,3 procentenheter till 9,5 procent.

Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 177 000 personer. Arbetslöshetstalet bland ungdomar uppgick till 29,8 procent, en ökning med 6,1 procentenheter jämfört med motsvarande månad föregående år. Av de arbetslösa ungdomarna var 140 000 heltidsstuderande, en ökning med 33 000 personer.

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet arbetslösa med 46 000 och på en ökning av andelen arbetslösa med 0,9 procentenheter jämfört med februari 2020. I maj 2020 uppgick antalet arbetslösa till 441 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,0 procent.

Bland ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet och andelen arbetslösa jämfört med februari 2020. Antalet arbetslösa ungdomar ökade med 25 000 till 150 000 personer och arbetslöshetstalet ökade med 5,0 procentenheter till 24,9 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I maj 2020 uppgick det till i genomsnitt 23,6 miljoner timmar per vecka. Det är en ökning med 6,0 miljoner timmar jämfört med motsvarande månad för ett år sedan. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 590 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Antalet latent arbetssökande ökade med 45 000 till 166 000. Antalet undersysselsatta ökade med 58 000 till 341 000.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20–64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20–64 år uppgick i maj 2020 till 87,4 procent, icke säsongrensat. Bland män var det 89,8 procent och bland kvinnor uppgick det till 84,9 procent. Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick arbetskraftstalet till 86,9 procent, vilket är en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med februari 2020.

I maj 2020 var andelen sysselsatta i åldern 20–64 år 80,6 procent, icke säsongrensat. Bland män var sysselsättningsgraden 83,0 procent och bland kvinnor var den 78,1 procent. Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick sysselsättningsgraden till 80,7 procent, en minskning med 1,3 procentenheter jämfört med februari.

Enligt icke säsongrensade data uppgick arbetslöshetstalet i åldersgruppen 20–­­­­64 år till 7,8 procent, en ökning med 1,6 procentenheter jämfört med motsvarande månad föregående år. Bland män var arbetslösheten 7,6 procent, en ökning med 1,8 procentenheter. Bland kvinnor uppgick den till 8,0 procent. Jämfört med februari visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av arbetslöshetstalet med 0,8 procentenheter, till 7,1 procent.

Effekten av covid-19 på arbetsmarknaden

Med anledning av den pågående coronapandemin har frågor gällande konsekvenserna av covid-19 lagts till i AKU. Utifrån dessa frågor framgår det att 177 000 sysselsatta personer i åldern 15–74 år uppgav att de var frånvarande under hela referensveckan kopplat till covid-19 under maj månad. Detta innebär att 36,4 procent av de som var frånvarande under hela referensveckan varit det som en följd av covid-19. Andelen var 40,6 procent bland män och 33,2 procent bland kvinnor. Av de som slutat sitt arbete sedan mars var det 41 000 som uppgav att det var som en följd av pandemin.

Bland de anställda i åldern 15–74 som varit frånvarande hela referensveckan uppgav 35,1 procent, motsvarande 158 000 personer, att deras frånvaro var kopplad till covid-19. Andelen var 39,5 procent bland män och 32,2 procent bland kvinnor. Utöver detta uppgav 21,7 procent av de anställda som var frånvarande en del av veckan, eller 402 000 personer, att det var kopplat till covid-19. Bland företagare och medhjälpande hushållsmedlemmar i åldern 15–74 år upplevde 45,4 procent att de fått mindre att göra på grund av coronapandemin medan 15,9 procent upplevde att de fått mer att göra.

För att klassas som arbetslös i AKU ska personen vara utan arbete, kunna ta att arbete samt ha sökt arbete. Således är personer som är utan arbete men som inte sökt eller kunnat ta arbete inte klassade som arbetslösa, utan står utanför arbetskraften. Under maj 2020 stod 2 015 000 personer i åldern 15–74 år utanför arbetskraften. Av dessa personer var det 73 000 som uppgav att de kunnat arbeta men som inte sökt något arbete som en följd av covid-19. Utöver detta var det 42 000 personer som angav att de inte hade kunnat börja ett arbete som en följd av covid-19.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >