VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* I juli var 8,9 procent arbetslösa

Forum > Allmänt > Nyheter > I juli var 8,9 procent arbetslösa

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 20 aug 2020 10:16
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), juli 2020

Fortsatt svår arbetsmarknad för ungdomar

I juli 2020 var antalet sysselsatta 5 150 000, en minskning med 120 000 jämfört med juli 2019. Antalet arbetslösa ökade med 112 000 till 502 000. Det motsvarar en arbetslöshet på 8,9 procent, en ökning med 2,0 procentenheter. Bland ungdomar ökade arbetslösheten med 7,0 procentenheter till 23,0 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 96,6 miljoner timmar per vecka, en minskning med 8,0 procent kalenderkorrigerat. Säsongrensat och utjämnat minskade sysselsättningen medan arbetslösheten ökade jämfört med februari 2020. Arbetslöshetstalet uppgick till 9,4 procent.

Arbetskraften

I juli 2020 var antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år 5 652 000, icke säsongrensat. Av dessa var 2 983 000 män och 2 668 000 var kvinnor. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 75,0 procent. Bland män var det 77,8 procent och bland kvinnor 72,1 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet personer i arbetskraften till 5 506 000, en minskning med 45 000 personer jämfört med februari 2020, då effekterna av covid-19 ännu inte var synliga på den svenska arbetsmarknaden. Arbetskraftstalet uppgick till 73,0 procent, en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med februari 2020. Noterbart är att minskningen, för både antal och andel i arbetskraften, har avstannat de fyra senaste månaderna.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 150 000 i juli 2020, icke säsongrensat. Detta är en minskning med 120 000 personer jämfört med juli 2019, varav 95 000 i åldern 15-24 år. Antalet sysselsatta kvinnor var 2 439 000, en minskning med 66 000 och antalet män var 2 711 000 personer. Sysselsättningsgraden uppgick till 68,3 procent, en minskning med 1,9 procentenheter. Bland män minskade sysselsättningsgraden med 1,7 procentenheter till 70,7 procent och bland kvinnor minskade den med 2,0 procentenheter till 65,9 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 4 991 000. Det är en minskning med 165 000 jämfört med februari 2020, varav 78 000 i åldern 15-24 år. Sysselsättningsgraden bland personer 15-74 år var 66,2 procent, en minskning med 2,3 procentenheter jämfört med februari 2020.

Anställda

I juli 2020 uppgick antalet anställda till 4 610 000 enligt icke säsongrensade data. Det är en minskning med 108 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Bland män var antalet anställda 2 315 000. Bland kvinnor var 2 295 000 anställda, vilket är en minskning med 65 000 personer. Antalet fast anställda uppgick till 3 799 000. Av dessa var 1 951 000 män och 1 848 000 var kvinnor.

Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 811 000 personer, vilket är en minskning med 83 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Bland kvinnor uppgick antalet tidsbegränsat anställda till 446 000, vilket är en minskning med 52 000 personer. Antalet tidsbegränsat anställda män var 364 000. Bland ungdomar i åldern 15-24 år minskade antalet tidsbegränsat anställda med 70 000 till 338 000.

Jämfört med februari visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av antalet anställda med 160 000, varav 117 000 var tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i juli 2020 till i genomsnitt 96,6 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Kalenderkorrigerat motsvarar det en minskning med 8,0 procent jämfört med motsvarande månad året innan. Störst var minskningen i Hotell och restaurang, där antalet arbetade timmar kalenderkorrigerat minskade med 32,0 procent jämfört med juli 2019. Inom Transport var minskningen 26,4 procent och Vård och omsorg minskade med 12,2 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet arbetade timmar till i genomsnitt 141,9 miljoner timmar per vecka. Jämfört med februari 2020 är det en minskning med 14,0 miljoner timmar per vecka. Däremot minskar inte antalet arbetade timmar sedan april.

I arbete och frånvaro

Antalet personer som var sysselsatta och i arbete uppgick i juli 2020 till 2 842 000, icke säsongrensat. I AKU skattas antalet personer som varit frånvarade från sin huvudsyssla hela eller del av veckan efter huvudsakligt frånvaroskäl. Antalet personer som var frånvarande hela veckan uppgick i juli 2020 till 2 343 000, icke säsongrensat. Av dessa var 99 000 frånvarande på grund av sjukdom, medan antalet som var frånvarande hela veckan på grund av arbetsbrist var 22 000 och antalet som var frånvarande på grund av permittering var 23 000. Antalet personer som var frånvarande på grund av semester uppgick till 1 975 000.

Bland personer som är frånvarande på grund av arbetsbrist eller permittering är det vanligt med frånvaro under endast en del av veckan. Det totala antalet som var frånvarande under hela eller del av veckan på grund av permittering uppgick till 93 000. Uppgiften om antalet permitterade under juli månad bör tolkas med viss försiktighet då de personer som omfattas av permittering och som haft semester under juli kan ha angett semester som främsta anledning till frånvaron. Antalet personer som angav arbetsbrist som huvudsakligt frånvaroskäl var 66 000.

Säsongrensat och utjämnat uppgick antalet personer i arbete till 4 201 000, vilket var en minskning med 169 000 jämfört med februari 2020. Antalet personer som var frånvarande hela veckan uppgick till 790 000.

Arbetslösheten

I juli 2020 var antalet arbetslösa i åldern 15–74 år 502 000, icke säsongrensat. Det innebär en ökning med 112 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Arbetslöshetstalet uppgick till 8,9 procent, vilket är en ökning med 2,0 procentenheter. Antalet arbetslösa män var 272 000, en ökning med 76 000 personer. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 230 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 8,6 procent bland kvinnor, en ökning med 1,4 procentenheter. Bland män ökade arbetslöshetstalet med 2,5 procentenheter till 9,1 procent.

Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 164 000. Detta är en ökning med 42 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Arbetslöshetstalet bland ungdomar var 23,0 procent, en ökning med 7,0 procentenheter.

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet arbetslösa med 120 000 jämfört med februari 2020. Det motsvarar en ökning av andelen arbetslösa med 2,2 procentenheter. I juli 2020 uppgick antalet arbetslösa till 515 000, vilket ger ett arbetslöshetstal på 9,4 procent.

Bland ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet och andelen arbetslösa jämfört med februari 2020. Antalet arbetslösa ungdomar ökade med 48 000 till 172 000 personer och arbetslöshetstalet ökade med 9,0 procentenheter till 28,9 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I juli 2020 uppgick det till i genomsnitt 27,6 miljoner timmar per vecka. Det är en ökning med 8,9 miljoner timmar jämfört med juli 2019. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 690 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

I juli 2020 uppgick antalet latent arbetssökande till 205 000 personer, en ökning med 92 000 personer varav 65 000 i åldern 15-24 år. Antalet undersysselsatta ökade med 71 000 till 325 000 personer.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20–64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20–64 år uppgick i juli 2020 till 88,6 procent, icke säsongrensat. Bland män var det 91,1 procent och bland kvinnor uppgick det till 86,0. Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick arbetskraftstalet till 87,1 procent, vilket är en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med februari 2020.

Andelen sysselsatta i åldern 20–64 år var 81,6 procent, icke säsongrensat, en minskning med 2,2 procentenheter. Bland män minskade sysselsättningsgraden med 2,4 procentenheter till 83,5 procent. Bland kvinnor var den 79,7 procent, en minskning med 1,9 procentenheter. Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick sysselsättningsgraden till 79,8 procent, en minskning med 2,3 procentenheter jämfört med februari 2020.

Enligt icke säsongrensade data uppgick arbetslöshetstalet i åldersgruppen 20–64 år till 7,9 procent, vilket är en ökning med 1,9 procentenheter. Bland män ökade arbetslösheten med 2,6 procentenheter till 8,4 procent. Bland kvinnor uppgick den till 7,4 procent. Jämfört med februari 2020 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av arbetslöshetstalet med 2,0 procentenheter, till 8,4 procent.

Effekten av covid-19 på arbetsmarknaden

Med anledning av den pågående coronapandemin har frågor gällande konsekvenserna av covid-19 lagts till i AKU. Utifrån dessa frågor framgår det att 117 000 sysselsatta personer i åldern 15–74 år uppgav att de var frånvarande under hela referensveckan kopplat till covid-19 under juli månad. Detta innebär att 5,1 procent av de som var frånvarande under hela referensveckan varit det som en följd av covid-19. Andelen var 5,6 procent bland män och 4,5 bland kvinnor.

Bland de anställda i åldern 15–74 år som varit frånvarande hela referensveckan uppgav 4,2 procent, motsvarande 90 000 personer, att deras frånvaro var kopplad till covid-19. Andelen var 4,3 procent bland män och 4,1 bland kvinnor. Utöver detta uppgav 22,7 procent av de anställda som var frånvarande en del av veckan, eller 105 000 personer, att det var kopplat till covid-19. Bland företagare och medhjälpande hushållsmedlemmar i åldern 15–74 år upplevde 42,9 procent att de fått mindre att göra på grund av coronapandemin medan 15,5 procent upplevde att de fått mer att göra. Av de som slutat sitt arbete sedan mars var det 21 000 som uppgav att det var som en följd av pandemin.

För att klassas som arbetslös i AKU ska personen vara utan arbete, kunna ta ett arbete samt ha sökt arbete. Således är personer som är utan arbete men som inte sökt eller kunnat ta arbete inte klassade som arbetslösa, utan står utanför arbetskraften. Under juli 2020 stod 1 884 000 personer i åldern 15–74 år utanför arbetskraften. Av dessa personer var det 95 000 som uppgav att de kunnat arbeta men som inte sökt något arbete som en följd av covid-19.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >