VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* 8,8 procent var arbetslösa i augusti

Forum > Allmänt > Nyheter > 8,8 procent var arbetslösa i augusti

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 15 sep 2020 10:31
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), augusti 2020

Stabilisering på arbetsmarknaden

I augusti 2020 uppgick antalet sysselsatta till 5 116 000. Antalet arbetslösa ökade med 114 000 till 494 000. Det motsvarar en arbetslöshet på 8,8 procent, en ökning med 1,9 procentenheter. Bland ungdomar ökade arbetslösheten med 6,3 procentenheter till 22,5 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 119,8 miljoner timmar per vecka, en minskning med 3,1 procent kalenderkorrigerat. Säsongrensat och utjämnat minskade sysselsättningen medan arbetslösheten ökade jämfört med februari 2020. Sysselsättningen och arbetslösheten har dock stabiliserats då fortsatta försämringar inte har noterats sedan juni. Arbetslöshetstalet uppgick till 9,3 procent.

Arbetskraften

I augusti 2020 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 610 000, icke säsongrensat. Antalet män uppgick till 2 928 000 och antalet kvinnor till 2 682 000 personer. Det relativa arbetskraftstalet var 74,4 procent. Bland kvinnor var det 72,5 procent och bland män 76,3 procent. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var antalet personer i arbetskraften 628 000, en minskning med 47 000 jämfört med samma månad föregående år. Det relativa arbetskraftstalet för ungdomar minskade med 4,0 procentenheter till 54,5 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet personer i arbetskraften till 5 526 000 och arbetskraftstalet uppgick till 73,3 procent. Noterbart är att både antal och andel i arbetskraften har stabiliserats sedan den lägsta noteringen under 2020 uppmättes i mars.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 116 000 i augusti 2020, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta kvinnor uppgick till 2 422 000 personer och antalet sysselsatta män uppgick till 2 695 000. Sysselsättningsgraden var 67,9 procent. Bland kvinnor var den 65,4 procent och bland män var den 70,3 procent. Bland ungdomar i åldern 15-24 år uppgick sysselsättningen till 486 000, en minskning med 79 000 personer, och sysselsättningsgraden uppgick till 42,2 procent, vilket motsvarar en minskning med 6,8 procentenheter.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 5 015 000. Det är en minskning med 141 000, varav 76 000 ungdomar, jämfört med februari 2020, då effekterna av covid-19 ännu inte var synliga på den svenska arbetsmarknaden. Sysselsättningsgraden var 66,5 procent, en minskning med 1,9 procentenheter jämfört med februari 2020. Däremot har både sysselsättningen och sysselsättningsgraden inte fortsatt att minska då det uppmättes liknande nivåer under juni, juli och augusti.

Anställda

I augusti 2020 uppgick antalet anställda till 4 617 000 enligt icke säsongrensade data, en minskning med 88 000 jämfört med samma månad ett år tidigare. Antalet fast anställda uppgick till 3 849 000 och antalet tidsbegränsat anställda var 768 000 personer. Antalet tidsbegränsat anställda minskade med 106 000 personer jämfört med samma månad föregående år. Bland ungdomar i åldern 15-24 år minskade antalet tidsbegränsat anställda med 52 000 personer till 289 000.

Jämfört med februari 2020 visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av antalet anställda med 142 000 varav 42 000 var fast anställda medan 101 000 var tidsbegränsat anställda. I likhet med sysselsättningen har det inte skett några nämnvärda förändringar av antalet anställda sedan juni.

Arbetade timmar

Antalet arbetade timmar för perioden februari till juli 2020 har korrigerats. Mer information finns här:
Information gällande korrigeringen av felet i arbetade timmar i AKU

Antalet arbetade timmar uppgick i augusti 2020 till i genomsnitt 119,8 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Kalenderkorrigerat motsvarar det en minskning med 3,1 procent jämfört med motsvarande månad året innan. I Hotell och restaurang minskade antalet arbetade timmar kalenderkorrigerat med 21,8 procent jämfört med augusti 2019.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet arbetade timmar till i genomsnitt 146,1 miljoner timmar per vecka. Jämfört med februari 2020 är det en minskning med 9,7 miljoner timmar per vecka. Däremot har minskningen planat ut de senaste månaderna då den lägsta noteringen under 2020 uppmättes i april.

I arbete och frånvaro

Antalet personer som var sysselsatta och i arbete uppgick i augusti 2020 till 3 401 000, icke säsongrensat. I AKU skattas antalet personer som varit frånvarade från sin huvudsyssla hela eller del av veckan efter huvudsakligt frånvaroskäl. Antalet personer som var frånvarande hela veckan uppgick i augusti 2020 till 1 743 000, icke säsongrensat. Av dessa var 84 000 frånvarande på grund av sjukdom, medan antalet som var frånvarande hela veckan på grund av arbetsbrist var 23 000. Antalet personer som var frånvarande på grund av semester uppgick till 1 392 000.

Bland personer som är frånvarande på grund av arbetsbrist eller permittering är det vanligt med frånvaro under endast en del av veckan. Det totala antalet som var frånvarande under hela eller del av veckan på grund av permittering uppgick till 104 000. Uppgiften om antalet permitterade under augusti månad bör tolkas med viss försiktighet då de personer som omfattas av permittering och som haft semester under augusti kan ha angett semester som främsta anledning till frånvaron. Antalet personer som angav arbetsbrist som huvudsakligt frånvaroskäl var 67 000.

Säsongrensat och utjämnat uppgick antalet personer i arbete till 4 212 000, vilket var en minskning med 155 000 jämfört med februari 2020. Antalet personer som var frånvarande hela veckan uppgick till 802 000. Under 2020 uppmättes den lägsta noteringen av antalet sysselsatta i arbete under april och har sedan dess ökat med 113 000 personer.

Arbetslösheten

I augusti 2020 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 494 000, icke säsongrensat, en ökning med 114 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,8 procent, en ökning med 1,9 procentenheter. Antalet arbetslösa män ökade med 48 000 till 233 000 och antalet arbetslösa kvinnor ökade med 66 000 till 260 000. Bland män ökade arbetslöshetstalet med 1,6 procentenheter till 8,0 procent och bland kvinnor ökade det med 2,3 procentenheter till 9,7 procent. Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 141 000 personer. Det motsvarar en ungdomsarbetslöshet på 22,5 procent, en ökning med 6,3 procentenheter.

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet arbetslösa med 116 000 och på en ökning av andelen arbetslösa med 2,1 procentenheter jämfört med februari 2020. I augusti 2020 uppgick antalet arbetslösa till 511 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 9,3 procent. Bland ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet och andelen arbetslösa jämfört med februari 2020. Antalet arbetslösa ungdomar ökade med 44 000 till 169 000 personer och arbetslöshetstalet ökade med 8,5 procentenheter till 28,4 procent.

I likhet med sysselsättningen visar säsongrensade och utjämnade data att arbetslösheten varit oförändrad sedan juni 2020.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I augusti 2020 uppgick det till i genomsnitt 24,1 miljoner timmar per vecka. Det är en ökning med 5,2 miljoner timmar jämfört med motsvarande månad för ett år sedan. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 603 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

I augusti 2020 uppgick antalet latent arbetssökande till 165 000 personer och antalet undersysselsatta uppgick till 323 000 personer.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20–64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20–64 år uppgick i augusti 2020 till 88,8 procent, icke säsongrensat. Bland män var det 90,7 procent och bland kvinnor uppgick det till 86,8 procent. Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick arbetskraftstalet till 87,3 procent.

I augusti 2020 var andelen sysselsatta i åldern 20–64 år 81,5 procent, icke säsongrensat. Bland män var sysselsättningsgraden 83,9 procent och bland kvinnor var den 78,9 procent. Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick sysselsättningsgraden till 80,1 procent, en minskning med 2,0 procentenheter jämfört med februari 2020.

Enligt icke säsongrensade data uppgick arbetslöshetstalet i augusti 2020 för åldersgruppen 20–­­­­64 år till 8,2 procent, en ökning med 1,7 procentenheter jämfört med motsvarande månad föregående år. Bland män var arbetslösheten 7,5 procent och bland kvinnor 9,0 procent, en ökning med 1,3 respektive 2,2 procentenheter. Jämfört med februari 2020 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av arbetslöshetstalet med 2,0 procentenheter, till 8,3 procent.

Effekten av covid-19 på arbetsmarknaden

Med anledning av den pågående coronapandemin har frågor gällande konsekvenserna av covid-19 lagts till i AKU. Utifrån dessa frågor framgår det att 90 000 sysselsatta personer i åldern 15–74 år uppgav att de var frånvarande under hela referensveckan kopplat till covid-19 under augusti månad. Detta innebär att 5,2 procent av de som var frånvarande under hela referensveckan varit det som en följd av covid-19. Andelen var 5,8 procent bland män och 4,5 procent bland kvinnor.

Bland de anställda i åldern 15–74 år som varit frånvarande hela referensveckan uppgav 4,4 procent, motsvarande 70 000 personer, att deras frånvaro var kopplad till covid-19. Andelen var 4,7 procent bland män och 4,1 procent bland kvinnor. Utöver detta uppgav 25,3 procent av de anställda som var frånvarande en del av veckan, eller 135 000 personer, att det var kopplat till covid-19. Bland företagare och medhjälpande hushållsmedlemmar i åldern 15–74 år upplevde 40,9 procent att de fått mindre att göra på grund av coronapandemin medan 15,7 procent upplevde att de fått mer att göra.

För att klassas som arbetslös i AKU ska personen vara utan arbete, kunna ta att arbete samt ha sökt arbete. Således är personer som är utan arbete men som inte sökt eller kunnat ta arbete inte klassade som arbetslösa, utan står utanför arbetskraften. Under augusti 2020 stod 1 927 000 personer i åldern 15–74 år utanför arbetskraften. Av dessa personer var det 72 000 som uppgav att de kunnat arbeta men som inte sökt något arbete som en följd av covid-19. Utöver detta var det 24 000 personer som angav att de inte hade kunnat börja ett arbete som en följd av covid-19.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
Uppdaterat: 15 sep 2020 10:32  

< [1]  >