VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* I september var 8,3 procent arbetslösa

Forum > Allmänt > Nyheter > I september var 8,3 procent arbetslösa

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 15 okt 2020 10:36
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), september 2020

Fortsatt stabilisering på arbetsmarknaden

I september 2020 uppgick antalet sysselsatta till 5 036 000, en minskning med 132 000 personer jämfört med september 2019. Antalet arbetslösa ökade med 122 000 till 453 000. Det motsvarar en arbetslöshet på 8,3 procent, en ökning med 2,3 procentenheter. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 165,0 miljoner timmar per vecka, vilket kalenderkorrigerat motsvarar en minskning med 4,7 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar att sysselsättningen och arbetslösheten har stabiliserats. Arbetslöshetstalet uppgick till 9,2 procent.

Arbetskraften

I september 2020 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 489 000, icke säsongrensat. Antal män i arbetskraften var 2 900 000 och antal kvinnor var 2 590 000. Det relativa arbetskraftstalet var 72,8 procent. Bland kvinnor var det 69,9 procent och bland män 75,6 procent. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 552 000 personer i arbetskraften, en minskning med 46 000 jämfört med samma månad föregående år. Det relativa arbetskraftstalet för ungdomar minskade med 3,9 procentenheter till 47,9 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet personer i arbetskraften till 5 533 000 och arbetskraftstalet uppgick till 73,4 procent. Varken antal eller andel i arbetskraften har visat på någon nedgång sedan den lägsta noteringen under mars 2020.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 036 000 i september 2020, icke säsongrensat. Det är en minskning med 132 000 personer jämfört med samma månad året innan. Sysselsättningen minskade bland både kvinnor och män. Antalet sysselsatta kvinnor minskade med 61 000 till 2 386 000 och antalet sysselsatta män minskade med 71 000 till 2 651 000. Sysselsättningsgraden minskade med 1,9 procentenheter till 66,8 procent. Bland kvinnor minskade den med 1,8 procentenheter till 64,4 procent och bland män med 2,0 procentenheter till 69,1 procent. Antalet sysselsatta ungdomar i åldern 15-24 år uppgick till 433 000, en minskning med 60 000. Sysselsättningsgraden för ungdomar uppgick till 37,5 procent, en minskning med 5,2 procentenheter.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 5 026 000. Det är en minskning med 130 000 personer, varav 70 000 ungdomar, jämfört med februari 2020, då effekterna av covid-19 ännu inte var synliga på den svenska arbetsmarknaden. Sysselsättningsgraden var 66,7 procent, en minskning med 1,8 procentenheter jämfört med februari 2020. Däremot har varken sysselsättningen eller sysselsättningsgraden visat på någon fortsatt minskning sedan juni.

Anställda

I september 2020 uppgick antalet anställda till 4 547 000 enligt icke säsongrensade data, en minskning med 101 000 personer jämfört med samma månad ett år tidigare. Antalet fast anställda uppgick till 3 870 000 och antalet tidsbegränsat anställda var 677 000 personer.

Jämfört med februari 2020 visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av antalet anställda med 126 000 varav 40 000 var fast anställda medan 86 000 var tidsbegränsat anställda. I likhet med sysselsättningen har det inte skett några nämnvärda förändringar av antalet anställda sedan juni.

Arbetade timmar

Antalet arbetade timmar uppgick i september 2020 till i genomsnitt 165,0 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Kalenderkorrigerat motsvarar det en minskning med 4,7 procent jämfört med motsvarande månad året innan. Störst var minskningen i branschen Hotell och restaurang, där antalet arbetade timmar kalenderkorrigerat minskade med 28,8 procent jämfört med september 2019. Inom Transport var minskningen 17,6 procent, inom Tillverkning o utvinning, energi och miljö 11,4 procent, och inom Byggverksamhet minskade antalet arbetade timmar med 10,6 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet arbetade timmar till i genomsnitt 147,1 miljoner timmar per vecka. Jämfört med februari 2020 är det en minskning med 8,8 miljoner timmar i genomsnitt per vecka. Däremot har minskningen planat ut de senaste månaderna då den lägsta noteringen under 2020 uppmättes i april.

I arbete och frånvaro

Antalet personer som var sysselsatta och i arbete uppgick i september 2020 till 4 560 000, icke säsongrensat. Kalenderkorrigerat motsvarar det en minskning med 2,9 procent jämfört med samma månad året innan.

I AKU skattas antalet personer som varit frånvarade från sin huvudsyssla hela eller del av veckan efter huvudsakligt frånvaroskäl, i september 2020 uppgick de till 1 225 000 personer. Antalet personer som var frånvarande hela veckan uppgick i september 2020 till 485 000, icke säsongrensat. Av dessa var 134 000 frånvarande på grund av sjukdom, medan antalet som var frånvarande hela veckan på grund av arbetsbrist var 18 000. Antalet personer som var frånvarande på grund av semester uppgick till 114 000.

Bland personer som är frånvarande på grund av arbetsbrist eller permittering är det vanligt med frånvaro delar av veckan. Det totala antalet som var frånvarande under hela eller del av veckan på grund av permittering uppgick till 113 000. Antalet personer som angav arbetsbrist som huvudsakligt frånvaroskäl var 50 000.

Säsongrensat och utjämnat uppgick antalet personer i arbete till 4 231 000, vilket var en minskning med 136 000 jämfört med februari 2020. Antalet personer som var frånvarande hela veckan uppgick till 795 000. Under 2020 uppmättes den lägsta noteringen av antalet sysselsatta i arbete under april och har sedan dess ökat med 126 000 personer.

Arbetslösheten

I september 2020 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 453 000, icke säsongrensat, en ökning med 122 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,3 procent, en ökning med 2,3 procentenheter. Antalet arbetslösa män ökade med 79 000 till 249 000 och antalet arbetslösa kvinnor ökade med 43 000 till 204 000. Bland män ökade arbetslöshetstalet med 2,7 procentenheter till 8,6 procent och bland kvinnor med 1,7 procentenheter till 7,9 procent. Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15-24 år uppgick till 119 000 personer, vilket motsvarar en ungdomsarbetslöshet på 21,6 procent.

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet arbetslösa med 111 000 och på en ökning av andelen arbetslösa med 2,0 procentenheter jämfört med februari 2020. I september 2020 uppgick antalet arbetslösa till 507 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 9,2 procent. Bland ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet och andelen arbetslösa jämfört med februari 2020. Antalet arbetslösa ungdomar ökade med 36 000 till 161 000 personer och arbetslöshetstalet ökade med 7,1 procentenheter till 27,1 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar dock att arbetslösheten varit oförändrad sedan juni 2020.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I september 2020 uppgick det till i genomsnitt 22,1 miljoner timmar per vecka. Det är en ökning med 6,1 miljoner timmar jämfört med motsvarande månad för ett år sedan. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 553 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

I september 2020 uppgick antalet latent arbetssökande till 170 000 personer. Antalet undersysselsatta ökade med 50 000 till 312 000 jämfört med samma månad föregående år. Av denna ökning var 34 000 kvinnor.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20–64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20–64 år uppgick i september 2020 till 87,0 procent, icke säsongrensat. Bland män var det 89,7 procent och bland kvinnor uppgick det till 84,1 procent. Säsongrensade och utjämnat uppgick arbetskraftstalet till 87,5 procent, en ökning mot närliggande månader.

I september 2020 var andelen sysselsatta i åldern 20–64 år 80,3 procent, icke säsongrensat. Det är en minskning med 2,1 procentenheter jämfört med samma månad föregående år. Bland män var sysselsättningsgraden 82,4 procent, en minskning med 2,7 procentenheter. Bland kvinnor var den 78,2 procent. Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick sysselsättningsgraden till 80,2 procent, en minskning med 1,8 procentenheter jämfört med februari 2020.

Enligt icke säsongrensade data uppgick arbetslöshetstalet i september 2020 för åldersgruppen 20-64 år till 7,6 procent, en ökning med 2,2 procentenheter jämfört med motsvarande månad föregående år. Bland män var arbetslösheten 8,1 procent, en ökning med 2,6 procentenheter. Bland kvinnor uppgick den till 7,1 procent, en ökning med 1,8 procentenheter. Jämfört med februari 2020 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av arbetslöshetstalet med 1,9 procentenheter, till 8,2 procent.

Effekten av covid-19 på arbetsmarknaden

Med anledning av den pågående coronapandemin har frågor gällande konsekvenserna av covid-19 lagts till i AKU. Utifrån dessa frågor framgår det att 76 000 sysselsatta personer i åldern 15–74 år uppgav att de var frånvarande under hela referensveckan kopplat till covid-19 under september månad. Detta innebär att 16,0 procent av de som var frånvarande under hela referensveckan varit det som en följd av covid-19. Andelen var 20,4 procent bland män och 12,8 procent bland kvinnor.

Bland de anställda i åldern 15–74 år som varit frånvarande hela referensveckan uppgav 12,7 procent, motsvarande 55 000 personer, att deras frånvaro var kopplad till covid-19. Andelen var 14,4 procent bland män och 11,6 procent bland kvinnor. Utöver detta uppgav 32,6 procent av de anställda som var frånvarande en del av veckan, eller 204 000 personer, att det var kopplat till covid-19. Bland företagare och medhjälpande hushållsmedlemmar i åldern 15–74 år upplevde 38,7 procent att de fått mindre att göra på grund av coronapandemin medan 15,2 procent upplevde att de fått mer att göra.

För att klassas som arbetslös i AKU ska personen vara utan arbete, kunna ta att arbete samt ha sökt arbete. Således är personer som är utan arbete men som inte sökt eller kunnat ta arbete inte klassade som arbetslösa, utan står utanför arbetskraften. Under september 2020 stod 2 050 000 personer i åldern 15–74 år utanför arbetskraften. Av dessa personer var det 45 000 som uppgav att de kunnat arbeta men som inte sökt något arbete som en följd av covid-19.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >