VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* I november var 7,7 procent arbetslösa

Forum > Allmänt > Nyheter > I november var 7,7 procent arbetslösa

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 17 dec 2020 10:33
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), november 2020

Fortsatt dämpad arbetsmarknad

I november 2020 uppgick antalet sysselsatta till 5 062 000, icke säsongrensat. Det var en minskning med 78 000 personer jämfört med november 2019. Minskningen skedde bland ungdomar i åldern 15-24 år. Antalet arbetslösa uppgick till 421 000 och arbetslöshetstalet uppgick till 7,7 procent, en ökning med 0,9 procentenheter. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 168,3 miljoner timmar per vecka, vilket kalenderkorrigerat motsvarar en minskning med 3,9 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar att sysselsättningen och arbetslösheten inte har försämrats sedan juni. Arbetslöshetstalet uppgick till 8,6 procent.

Förändringen för antalet arbetslösa och arbetslöshetstalet mellan november 2019 och november 2020 kan vara underskattad. Det kan delvis bero på att arbetslösheten överskattades något i november 2019, samtidigt som den kan ha underskattats i november 2020. Bortfallets fördelning kan vara en orsak till den eventuella underskattningen av arbetslösheten denna månad.

Arbetskraften

I november 2020 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 483 000, icke säsongrensat. Antalet män i arbetskraften var 2 879 000 och antalet kvinnor var 2 604 000. Det relativa arbetskraftstalet var 72,7 procent. Bland kvinnor var det 70,3 procent och bland män 75,0 procent. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 523 000 personer i arbetskraften, en minskning med 84 000 jämfört med samma månad föregående år. Arbetskraftstalet för ungdomar minskade med 7,2 procentenheter till 45,3 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet personer i arbetskraften till 5 536 000. Arbetskraftstalet uppgick i november till 73,4 procent, vilket var på liknande nivå som i februari, då effekterna av covid-19 ännu inte var synliga på den svenska arbetsmarknaden. Både för antalet personer i arbetskraften och arbetskraftstalet noterades de lägsta nivåerna i mars.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 062 000 i november 2020, icke säsongrensat. Det är en minskning med 78 000 personer jämfört med samma månad året innan. Antalet sysselsatta kvinnor var 2 403 000 och antalet sysselsatta män var 2 659 000. Sysselsättningsgraden minskade med 1,2 procentenheter till 67,1 procent. Bland kvinnor var den 64,9 procent och bland män var den 69,3 procent. Bland ungdomar i åldern 15-24 år uppgick antalet sysselsatta till 419 000, en minskning med 79 000 personer, och sysselsättningsgraden uppgick till 36,3 procent, vilket motsvarar en minskning med 6,8 procentenheter.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 5 060 000. Det är en minskning med 94 000 personer, varav 55 000 ungdomar, jämfört med februari 2020, då effekterna av covid-19 ännu inte var synliga på den svenska arbetsmarknaden. Sysselsättningsgraden var 67,1 procent, en minskning med 1,3 procentenheter jämfört med februari 2020. Däremot visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning i sysselsättningen sedan den lägsta noteringen i juni.

Anställda

I november 2020 uppgick antalet anställda till 4 568 000 enligt icke säsongrensade data. Det är en minskning med 122 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Bland kvinnor var antalet anställda 2 273 000. Bland män var antalet anställda 2 295 000, vilket är en minskning med 70 000 personer. Antalet fast anställda uppgick till 3 893 000 och antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 675 000 personer. Antalet tidsbegränsat anställda minskade med 107 000 personer jämfört med samma månad föregående år.

Jämfört med februari 2020 visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av antalet anställda med 82 000 varav 75 000 var tidsbegränsat anställda. I likhet med sysselsättningen syns en ökning av antalet anställda jämfört med juni, då den lägsta noteringen uppmättes.

Arbetade timmar

Antalet arbetade timmar uppgick i november 2020 till i genomsnitt 168,3 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Kalenderkorrigerat motsvarar det en minskning med 3,9 procent jämfört med motsvarande månad året innan. Inom branschen Hotell och restaurang minskade antalet arbetade timmar kalenderkorrigerat med 20,0 procent jämfört med november 2019.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet arbetade timmar till i genomsnitt 149,5 miljoner timmar per vecka. Jämfört med februari 2020 är det en minskning med 7,0 miljoner timmar i genomsnitt per vecka. Under 2020 uppmättes den lägsta noteringen av antalet arbetade timmar per vecka under april och antalet har sedan dess ökat med 9,9 miljoner timmar.

I arbete och frånvaro

Antalet personer som var sysselsatta och i arbete uppgick i november 2020 till 4 601 000, icke säsongrensat. Kalenderkorrigerat motsvarar det en minskning med 2,6 procent jämfört med samma månad året innan.

I AKU skattas antalet personer som varit frånvarade från sin huvudsyssla hela eller del av veckan efter huvudsakligt frånvaroskäl, i november 2020 uppgick de till 1 165 000 personer. Antalet personer som var frånvarande hela veckan uppgick i november 2020 till 466 000, icke säsongrensat. Av dessa var 175 000 frånvarande på grund av sjukdom, medan antalet som var frånvarande hela veckan på grund av arbetsbrist var 29 000. Antalet personer som var frånvarande på grund av semester uppgick till 37 000.

Bland personer som är frånvarande på grund av arbetsbrist eller permittering är det vanligt med frånvaro delar av veckan. Det totala antalet som var frånvarande under hela eller del av veckan på grund av permittering uppgick till 87 000. Antalet personer som angav arbetsbrist som huvudsakligt frånvaroskäl var 73 000.

Säsongrensat och utjämnat uppgick antalet personer i arbete till 4 272 000, vilket var en minskning med 114 000 jämfört med februari 2020. Antalet personer som var frånvarande hela veckan uppgick till 788 000. Under 2020 uppmättes den lägsta noteringen av antalet sysselsatta i arbete under april och har sedan dess ökat med 186 000 personer.

Arbetslösheten

I november 2020 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 421 000, icke säsongrensat. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,7 procent, en ökning med 0,9 procentenheter jämfört med samma månad året innan. Antalet arbetslösa kvinnor var 201 000 och antalet arbetslösa män var 220 000. Bland kvinnor var arbetslöshetstalet 7,7 procent och bland män var det 7,6 procent. Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15-24 år uppgick till 104 000 personer, vilket motsvarar en ungdomsarbetslöshet på 19,9 procent.

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet arbetslösa med 78 000 och på en ökning av andelen arbetslösa med 1,4 procentenheter jämfört med februari 2020. I november 2020 uppgick antalet arbetslösa till 476 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,6 procent. Enligt säsongrensade och utjämnade data noterades den högsta nivån av arbetslösheten under 2020 i juni. Bland ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet och andelen arbetslösa jämfört med februari 2020. Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år ökade med 14 000 till 143 000 och arbetslöshetstalet ökade med 3,9 procentenheter till 24,4 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I november 2020 uppgick det till i genomsnitt 22,3 miljoner timmar per vecka. Det är en ökning med 4,2 miljoner timmar jämfört med motsvarande månad för ett år sedan. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 558 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

I november 2020 uppgick antalet latent arbetssökande till 194 000 personer, en ökning med 42 000 personer varav 36 000 i åldern 15-24 år. Antalet undersysselsatta ökade med 60 000 till 340 000 jämfört med samma månad föregående år. Av denna ökning var 41 000 kvinnor.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20–64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20–64 år uppgick i november 2020 till 87,1 procent, icke säsongrensat. Bland män var det 89,1 procent. Bland kvinnor uppgick det till 84,9 procent. Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick arbetskraftstalet till 87,5 procent.

I november 2020 var andelen sysselsatta i åldern 20–64 år 80,8 procent, icke säsongrensat. Det är en minskning med 1,2 procentenheter jämfört med samma månad förågående år. Bland kvinnor var sysselsättningsgraden 78,9 procent och bland män var den 82,7 procent. Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick sysselsättningsgraden till 80,7 procent, en minskning med 1,4 procentenheter jämfört med februari 2020.

Enligt icke säsongrensade data uppgick arbetslöshetstalet i åldersgruppen 20-64 år till 7,2 procent, en ökning med 1,0 procentenheter jämfört med motsvarande månad föregående år. Bland kvinnor var arbetslösheten 7,2 procent och bland män 7,3 procent. Jämfört med februari 2020 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av arbetslöshetstalet med 1,4 procentenheter till 7,8 procent.

Extrafrågor om effekten av covid-19 på arbetsmarknaden

Med anledning av den pågående coronapandemin har frågor gällande konsekvenserna av covid-19 lagts till i AKU. Utifrån dessa frågor framgår det att 125 000 sysselsatta personer i åldern 15–74 år uppgav att de var frånvarande under hela referensveckan kopplat till covid-19 under november 2020. Detta innebär att 27,2 procent av de som var frånvarande under hela referensveckan varit det som en följd av covid-19. Andelen var 31,0 procent bland män och 24,2 procent bland kvinnor.

Bland de anställda i åldern 15–74 år som varit frånvarande hela referensveckan uppgav 24,0 procent, motsvarande 98 000 personer, att deras frånvaro var kopplad till covid-19. Andelen var 26,8 procent bland män och 22,2 procent bland kvinnor. Utöver detta uppgav 37,9 procent av de anställda som var frånvarande en del av veckan, eller 225 000 personer, att det var kopplat till covid-19. Bland företagare och medhjälpande hushållsmedlemmar i åldern 15–74 år upplevde 42,7 procent att de fått mindre att göra på grund av coronapandemin medan 15,1 procent upplevde att de fått mer att göra.

För att klassas som arbetslös i AKU ska personen vara utan arbete, kunna ta att arbete samt ha sökt arbete. Således är personer som är utan arbete men som inte sökt eller kunnat ta arbete inte klassade som arbetslösa, utan står utanför arbetskraften. Under november 2020 stod 2 059 000 personer i åldern 15–74 år utanför arbetskraften. Av dessa personer var det 82 000 som uppgav att de kunnat arbeta men som inte sökt något arbete som en följd av covid-19. Utöver detta var det 21 000 personer som angav att de inte hade kunnat börja ett arbete som en följd av covid-19.

Från och med den 1 januari 2021 anpassas AKU till EU:s nya ramlag (förordning 2019/1700) för den sociala statistiken.
Den nya ramlagen gäller för alla EU-länder och införs samtidigt i hela EU den 1 januari 2021. Den nya ramlagen innebär vissa förändringar i definitioner av variabler, av urval och i den ordning som frågorna ställs. Dessutom tillkommer ett antal nya variabler, samtidigt som en del tas bort.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >