VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* I januari var 9,3 procent arbetslösa

Forum > Allmänt > Nyheter > I januari var 9,3 procent arbetslösa

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 23 feb 2021 10:30
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), januari 2021

AKU anpassas till EU:s nya förordning för den sociala statistiken

Från och med den 1 januari 2021 anpassades AKU till EU:s nya ramlag för den sociala statistiken, vilket har medfört vissa förändringar i undersökningen. Förändringarna innebär att statistiken för tillfället är mer osäker, särskilt vid jämförelser över tid. I januari 2021 uppgick antalet sysselsatta till 4 863 000. Antalet arbetslösa var 498 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 9,3 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 148,4 miljoner timmar per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar att sysselsättningen i januari uppgick till 4 958 000 personer. Arbetslöshetstalet uppgick till 8,8 procent.

Från och med den 1 januari 2021 anpassades AKU till EU:s nya ramlag (förordning 2019/1700) för den sociala statistiken. Den nya ramlagen innebär förändringar i bland annat definitionen av sysselsatta, av urvalet och i blankettens utformning. Förändringarna kan ha medfört brott i tidsserierna och i statistiknyheten redovisas därför inga jämförelser med tidigare år för originalvärden. Antalet sysselsatta har minskat dels till följd av definitionsförändringen där personer som av vissa skäl är helt frånvarande från arbetet tre månader eller mer inte längre klassas som sysselsatta. Vidare används ny och mer aktuell information i viktberäkningarna, vilket ger en bättre precision i mätningen men också påverkar nivån för bland annat antalet sysselsatta. Från och med publiceringen avseende februari månad kommer jämförelser mot föregående månad att kunna göras för säsongrensade och utjämnade data. Under 2021 kommer det att genomföras en dubbelmätning för att kunna länka data bakåt. Syftet är att kunna göra serierna jämförbara mot tidigare år.

Flertalet av de säsongsrensade serierna har outlierkorrigerats. Det är än så länge svårt att avgöra vad som är en effekt av pandemin på arbetsmarknaden och vad som är en effekt av den nya ramlagen. Förändringarna ska därför tolkas med försiktighet. SCB gör bedömningen att större delen av minskningen i antalet sysselsatta mellan december 2020 och januari månad beror på förändringen i definitionen av sysselsatta och på att ny mer aktuell hjälpinformation använts i estimationen. Definitionsförändringen och det nya viktningsförfarandet innebär uppskattningsvis att antalet sysselsatta under januari månad sammantaget är cirka 90 000 personer lägre än enligt tidigare metod.

Arbetskraften

I januari 2021 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 361 000, icke säsongrensat. Antalet män i arbetskraften var 2 830 000 och antalet kvinnor var 2 531 000. Det relativa arbetskraftstalet var 71,3 procent. Bland kvinnor var det 68,5 procent och bland män 74,0 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet personer i arbetskraften till 5 435 000 och arbetskraftstalet uppgick till 72,3 procent.

Utfallet för arbetskraften kan ha påverkats av definitionsändringen för sysselsatta men även av den nya informationen som används vid estimationen. Vidare är det ännu inte klart vad som är en effekt av den nya ramlagen och vad som är en effekt av coronapandemin.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 4 863 000 i januari 2021, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta kvinnor var 2 299 000 och antalet sysselsatta män uppgick till 2 564 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 64,7 procent. Bland kvinnor var den 62,2 procent och bland män uppgick den till 67,0 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 4 958 000 och sysselsättningsgraden var 66,0 procent.

Antalet sysselsatta har påverkats av definitionsändringen där vissa helt frånvarande inte längre klassas som sysselsatta. Även den nya informationen som används vid estimationen påverkar utfallet. Vidare är det ännu inte klart vad som är en effekt av den nya ramlagen och vad som är en effekt av coronapandemin på sysselsättningen. SCB:s bedömning är att den lägre nivån i antalet sysselsatta under januari månad till stor del beror på förändringen i definitionen av sysselsatta och av att ny mer aktuell hjälpinformation använts i estimationen.

Anställda

I januari 2021 uppgick antalet anställda till 4 368 000 enligt icke säsongrensade data. Antalet anställda kvinnor var 2 174 000 och antalet anställda män var 2 194 000. Antalet fast anställda uppgick till 3 780 000 och antalet tidsbegränsat anställda var 588 000 personer.

Säsongrensat och utjämnat var antalet anställda 4 480 000. Antalet fast anställda var 3 809 000 och antalet tidsbegränsat anställda var 671 000.

Anställda är en delmängd av de sysselsatta som har påverkats av både definitionsändringen och den nya informationen som används vid estimationen.

Arbetade timmar

Antalet arbetade timmar uppgick i januari 2021 till i genomsnitt 148,4 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet arbetade timmar till i genomsnitt 147,8 miljoner timmar per vecka.

Antalet arbetade timmar kan påverkas av den nya informationen som används vid estimationen samt av att antalet sysselsatta nu är på en lägre nivå genom den definitionsändring som har införts.

I arbete och frånvaro

Antalet personer som var sysselsatta och i arbete uppgick i januari 2021 till 4 294 000, icke säsongrensat.

I AKU skattas antalet personer som varit frånvarade från sin huvudsyssla hela eller del av veckan efter huvudsakligt frånvaroskäl, i januari 2021 uppgick de till 1 695 000 personer, icke säsongrensat. Antalet personer som var frånvarande hela veckan uppgick i januari 2021 till 574 000. Av dessa var 134 000 frånvarande på grund av sjukdom, medan antalet som var frånvarande hela veckan på grund av semester uppgick till 201 000.

Bland personer som är frånvarande på grund av arbetsbrist eller permittering är det vanligt med frånvaro delar av veckan. Det totala antalet som var frånvarande under hela eller del av veckan på grund av permittering uppgick till 65 000. Antalet personer som angav arbetsbrist som huvudsakligt frånvaroskäl var 32 000.

Säsongrensat och utjämnat uppgick antalet personer i arbete till 4 208 000.

Då det har skett förändringar i definitionen av sysselsatta där vissa helt frånvarande inte längre klassas som sysselsatta kan antalet i arbete ha påverkats.

Arbetslösheten

I januari 2021 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 498 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 9,3 procent, icke säsongrensat. Antalet arbetslösa män var 266 000, motsvarande 9,4 procent, och antalet arbetslösa kvinnor var 232 000, motsvarande 9,2 procent.

I januari 2021 uppgick antalet arbetslösa till 477 000 enligt säsongrensade och utjämnade data vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,8 procent.

Ny information används vid estimationen vilket kan påverka nivån på antalet arbetslösa. Det relativa arbetslöshetstalet blir något högre då arbetskraften minskar genom att vissa personer som tidigare klassats som sysselsatta istället klassificeras som utanför arbetskraften.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I januari 2021 uppgick det till i genomsnitt 26,8 miljoner timmar per vecka. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 670 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

I januari 2021 uppgick antalet latent arbetssökande till 312 000 personer och antalet undersysselsatta var 322 000.

För framförallt de latent arbetssökande kan den förändrade mätmetoden ha påverkat nivån även om pandemin också kan ha bidragit till ett förändrat beteende på arbetsmarknaden.

Extrafrågor om effekten av covid-19 på arbetsmarknaden

Med anledning av den pågående coronapandemin har frågor gällande konsekvenserna av covid-19 lagts till i AKU. Utifrån dessa frågor framgår det att 74 000 sysselsatta personer i åldern 15–74 år uppgav att de var frånvarande under hela referensveckan kopplat till covid-19 under januari 2021. Detta innebär att 12,9 procent av de som var frånvarande under hela referensveckan varit det som en följd av covid-19. Andelen var 13,9 procent bland män och 12,0 procent bland kvinnor.

Bland de anställda i åldern 15–74 år som varit frånvarande hela referensveckan uppgav 11,7 procent, motsvarande 60 000 personer, att deras frånvaro var kopplad till covid-19. Andelen var 11,8 procent bland män och 11,6 procent bland kvinnor. Utöver detta uppgav 15,5 procent av de anställda som var frånvarande en del av veckan, eller 158 000 personer, att det var kopplat till covid-19. Bland företagare och medhjälpande familjemedlemmar i åldern 15–74 år upplevde 39,3 procent att de fått mindre att göra på grund av coronapandemin medan 18,1 procent upplevde att de fått mer att göra.

Av de som inte var sysselsatta och slutat sitt arbete sedan mars 2020 var det 184 000 som uppgav att det var som en följd av pandemin.

För att klassas som arbetslös i AKU ska personen vara utan arbete, kunna ta att arbete samt ha sökt arbete. Således är personer som är utan arbete men som inte sökt eller kunnat ta arbete inte klassade som arbetslösa, utan står utanför arbetskraften. Under januari 2021 stod 2 159 000 personer i åldern 15–74 år utanför arbetskraften. Av dessa personer var det 81 000 som uppgav att de kunnat arbeta men som inte sökt något arbete som en följd av covid-19.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >