VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* 9,7 procent var arbetslösa i februari

Forum > Allmänt > Nyheter > 9,7 procent var arbetslösa i februari

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 18 mar 2021 11:12
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), februari 2021

Viss ljusning på en dämpad arbetsmarknad

Från och med den 1 januari 2021 anpassades AKU till EU:s nya ramlag för den sociala statistiken. Förändringarna innebär att statistiken för tillfället är mer osäker, särskilt vid jämförelser över tid. I februari 2021 uppgick antalet sysselsatta till 4 949 000. Antalet arbetslösa var 531 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 9,7 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 163,9 miljoner timmar per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar att sysselsättningen i februari uppgick till 4 992 000 personer, en ökning mot januari. Arbetslöshetstalet uppgick till 8,8 procent.

AKU är sedan 1 januari anpassad till EU:s nya ramlag (förordning 2019/1700) för den sociala statistiken. Den nya ramlagen innebär förändringar i bland annat definitionen av sysselsatta, av urvalet och i blankettens utformning. Förändringarna har medfört brott i tidsserierna och i statistiknyheten redovisas därför inga jämförelser med tidigare år för originalvärden. Säsongrensade och utjämnade värden kan användas för jämförelser inom 2021. Däremot avrådes från jämförelser mot föregående år till följd av att utvecklingarna som beskrivs i säsongrensade serier kan bero både på ramlagsförändringar och reella förändringar, som i nuläget inte går att särskilja.

Antalet sysselsatta har minskat dels till följd av definitionsförändringen där personer som är helt frånvarande från arbetet tre månader eller mer av vissa skäl inte längre klassas som sysselsatta. Vidare används ny och mer aktuell information i viktberäkningarna, vilket ger en bättre precision i mätningen men också påverkar nivån för bland annat antalet sysselsatta. Definitionsförändringen och det nya viktningsförfarandet innebär uppskattningsvis att antalet sysselsatta under februari månad sammantaget är cirka 100 000 personer lägre än enligt tidigare metod.

Utfallet för arbetslösa för februari 2021 bör tolkas med viss försiktighet då bortfallet kan ha påverkat nivån för antal och andel arbetslösa.

Uppdaterad information om ramlagsanpassningen finns på AKU:s produktsida, adress Information om införande av ny ramlag 2021 i AKU (scb.se)

Arbetskraften

I februari 2021 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 479 000, icke säsongrensat. Antalet män i arbetskraften var 2 915 000 och antalet kvinnor var 2 564 000. Det relativa arbetskraftstalet var 72,9 procent. Bland kvinnor var det 69,5 procent och bland män 76,3 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet personer i arbetskraften till 5 476 000 och arbetskraftstalet uppgick till 72,9 procent. Jämfört med januari 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning i antalet och andelen i arbetskraften.

Utfallet för arbetskraften har påverkats av definitionsändringen för sysselsatta men även av den nya informationen som används vid estimationen.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 4 949 000 i februari 2021, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta kvinnor var 2 301 000 och antalet sysselsatta män uppgick till 2 648 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 65,9 procent. Bland kvinnor var den 62,3 procent och bland män uppgick den till 69,3 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 4 992 000 och sysselsättningsgraden var 66,5 procent. Jämfört med januari 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning i antalet och andelen sysselsatta.

Antalet sysselsatta har påverkats av definitionsändringen där vissa helt frånvarande inte längre klassas som sysselsatta. Även den nya informationen som används vid estimationen påverkar utfallet.

Anställda

I februari 2021 uppgick antalet anställda till 4 435 000 enligt icke säsongrensade data. Antalet anställda kvinnor var 2 170 000 och antalet anställda män var 2 266 000. Antalet fast anställda uppgick till 3 833 000 och antalet tidsbegränsat anställda var 602 000 personer.

Säsongrensat och utjämnat var antalet anställda 4 504 000. Antalet fast anställda var 3 834 000 och antalet tidsbegränsat anställda var 670 000. Jämfört med januari 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning i antalet anställda.

Anställda är en delmängd av de sysselsatta som har påverkats av både definitionsändringen och den nya informationen som används vid estimationen.

Arbetade timmar

Antalet arbetade timmar uppgick i februari 2021 till i genomsnitt 163,9 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet arbetade timmar till i genomsnitt 150,0 miljoner timmar per vecka, en ökning jämfört med föregående månad.

Antalet arbetade timmar kan påverkas av den nya informationen som används vid estimationen.

I arbete och frånvaro

Antalet personer som var sysselsatta och i arbete uppgick i februari 2021 till 4 525 000, icke säsongrensat.

I AKU redovisas antalet personer som varit frånvarade från sin huvudsyssla hela eller del av veckan efter huvudsakligt frånvaroskäl, i februari 2021 uppgick de till 1 057 000 personer, icke säsongrensat. Antalet personer som var frånvarande hela veckan uppgick i februari 2021 till 432 000. Av dessa var 153 000 frånvarande på grund av sjukdom, medan antalet som var frånvarande hela veckan på grund av semester uppgick till 63 000.

Bland personer som är frånvarande på grund av arbetsbrist eller permittering är det vanligt med frånvaro delar av veckan. Det totala antalet som var frånvarande under hela eller del av veckan på grund av permittering uppgick till 54 000. Antalet personer som angav arbetsbrist som huvudsakligt frånvaroskäl var 34 000.

Säsongrensat och utjämnat uppgick antalet personer i arbete till 4 252 000. Jämfört med januari 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning i antalet personer i arbete.

Då det har skett förändringar i definitionen av sysselsatta där vissa helt frånvarande inte längre klassas som sysselsatta kan antalet i arbete ha påverkats.

Arbetslösheten

I februari 2021 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 531 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 9,7 procent, icke säsongrensat. Antalet arbetslösa män var 267 000, motsvarande 9,2 procent, och antalet arbetslösa kvinnor var 263 000, motsvarande 10,3 procent.

I februari 2021 uppgick antalet arbetslösa till 484 000 enligt säsongrensade och utjämnade data vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,8 procent.

Bortfallet i februari 2021 kan ha påverkat nivån för antal och andel arbetslösa så utfallet bör tolkas med viss försiktighet.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I februari 2021 uppgick det till i genomsnitt 25,9 miljoner timmar per vecka. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 648 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

I februari 2021 uppgick antalet latent arbetssökande till 278 000 personer och antalet undersysselsatta var 356 000.

För de latent arbetssökande kan den förändrade mätmetoden liksom pandemin ha påverkat nivån.

Effekten av covid-19 på arbetsmarknaden

Med anledning av den pågående coronapandemin har frågor gällande konsekvenserna av covid-19 lagts till i AKU. Utifrån dessa frågor framgår det att 75 000 sysselsatta personer i åldern 15–74 år uppgav att de var frånvarande under hela referensveckan kopplat till covid-19 under februari 2021. Detta innebär att 17,8 procent av de som var frånvarande under hela referensveckan varit det som en följd av covid-19. Andelen var 17,7 procent bland män och 17,8 procent bland kvinnor.

Bland de anställda i åldern 15–74 år som varit frånvarande hela referensveckan uppgav 16,3 procent, motsvarande 60 000 personer, att deras frånvaro var kopplad till covid-19. Utöver detta uppgav 25,4 procent av de anställda som var frånvarande en del av veckan, eller 146 000 personer, att det var kopplat till covid-19. Bland företagare och medhjälpande familjemedlemmar i åldern 15–74 år upplevde 37,0 procent att de fått mindre att göra på grund av coronapandemin medan 19,0 procent upplevde att de fått mer att göra.

Av de som inte var sysselsatta och slutat sitt arbete sedan mars 2020 var det 178 000 som uppgav att det var som en följd av pandemin.

För att klassas som arbetslös i AKU ska personen vara utan arbete, kunna ta att arbete samt ha sökt arbete. Således är personer som är utan arbete men som inte sökt eller kunnat ta arbete inte klassade som arbetslösa, utan står utanför arbetskraften. Under februari 2021 stod 2 033 000 personer i åldern 15–74 år utanför arbetskraften. Av dessa personer var det 84 000 som uppgav att de kunnat arbeta men som inte sökt något arbete som en följd av covid-19.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >