VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* I mars var 10,0 procent arbetslösa

Forum > Allmänt > Nyheter > I mars var 10,0 procent arbetslösa

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 27 apr 2021 10:18
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), mars 2021

Arbetskraftsdeltagandet ökar

Från och med den 1 januari 2021 anpassades AKU till EU:s nya ramlag för den sociala statistiken. Förändringarna innebär att statistiken för tillfället är mer osäker, särskilt vid jämförelser med tidigare år. I mars 2021 uppgick antalet sysselsatta till 4 946 000. Antalet arbetslösa var 549 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 10,0 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 156,8 miljoner timmar per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar att sysselsättningen i mars uppgick till 4 994 000 personer, en ökning jämfört med närliggande månader 2021. Arbetslöshetstalet uppgick till 9,1 procent, en ökning jämfört med närliggande månader 2021.

AKU är sedan 1 januari anpassad till EU:s nya ramlag (förordning 2019/1700) för den sociala statistiken. Den nya ramlagen innebär förändringar i bland annat definitionen av sysselsatta, av urvalet och i blankettens utformning. Förändringarna har medfört brott i tidsserierna och i statistiknyheten redovisas därför inga jämförelser med tidigare år för originalvärden. Säsongrensade och utjämnade värden kan användas för jämförelser inom 2021, däremot avrådes från jämförelser mot föregående år. Utvecklingen som beskrivs i säsongrensade serier kan bero både på ramlagsförändringar och reella förändringar, som i nuläget inte går att särskilja.

Antalet sysselsatta har minskat dels till följd av definitionsförändringen där personer som är helt frånvarande från arbetet tre månader eller mer av vissa skäl inte längre klassas som sysselsatta. Vidare används ny och mer aktuell information i viktberäkningarna, vilket ger en bättre precision i mätningen men också påverkar nivån för bland annat antalet sysselsatta. Definitionsförändringen och det nya viktningsförfarandet innebär uppskattningsvis att antalet sysselsatta under mars månad sammantaget är cirka 63 000 personer lägre än enligt tidigare metod.

Under 2021 genomför SCB en dubbelmätning för att kunna länka data bakåt. Syftet är att kunna göra serierna jämförbara mot tidigare år.

Uppdaterad information om ramlagsanpassningen finns på AKU:s produktsida, adress Information om införande av ny ramlag 2021 i AKU (scb.se)

Arbetskraften

I mars 2021 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 496 000, icke säsongrensat. Antalet män i arbetskraften var 2 918 000 och antalet kvinnor var 2 578 000. Det relativa arbetskraftstalet var 73,1 procent. Bland kvinnor var det 69,7 procent och bland män 76,4 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet personer i arbetskraften till 5 492 000 och arbetskraftstalet uppgick till 73,1 procent. Jämfört med närliggande månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning i antalet och andelen i arbetskraften.

Utfallet för arbetskraften har påverkats av definitionsändringen för sysselsatta samt av den nya informationen som används vid estimationen. Arbetskraften kan även ha påverkats av ändrad frågeformulering för arbetslösa.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 4 946 000 i mars 2021, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta kvinnor var 2 321 000 och antalet sysselsatta män uppgick till 2 625 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 65,8 procent. Bland kvinnor var den 62,8 procent och bland män uppgick den till 68,7 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 4 994 000 och sysselsättningsgraden var 66,5 procent. Jämfört med närliggande månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning i antalet och andelen sysselsatta.

Antalet sysselsatta har påverkats av definitionsändringen där vissa helt frånvarande inte längre klassas som sysselsatta. Även den nya informationen som används vid estimationen påverkar utfallet.

Anställda

I mars 2021 uppgick antalet anställda till 4 480 000 enligt icke säsongrensade data. Antalet anställda kvinnor var 2 197 000 och antalet anställda män var 2 284 000. Antalet fast anställda uppgick till 3 847 000 och antalet tidsbegränsat anställda var 634 000 personer.

Säsongrensat och utjämnat var antalet anställda 4 507 000. Antalet fast anställda var 3 837 000 och antalet tidsbegränsat anställda var 671 000. Jämfört med närliggande månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning i antalet anställda.

Anställda är en delmängd av de sysselsatta som har påverkats av definitionsändringen och av den nya informationen som används vid estimationen.

Arbetade timmar

Antalet arbetade timmar uppgick i mars 2021 till i genomsnitt 156,8 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet arbetade timmar till i genomsnitt 150,1 miljoner timmar per vecka. Jämfört med närliggande månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning i antalet arbetade timmar.

Antalet arbetade timmar kan påverkas av den nya informationen som används vid estimationen.

I arbete och frånvaro

Antalet personer som var sysselsatta och i arbete uppgick i mars 2021 till 4 499 000, icke säsongrensat.

I AKU redovisas antalet personer som varit frånvarade från sin huvudsyssla hela eller del av veckan efter huvudsakligt frånvaroskäl, i mars 2021 uppgick de till 1 614 000 personer, icke säsongrensat. Antalet personer som var frånvarande hela veckan uppgick i mars 2021 till 453 000. Av dessa var 143 000 frånvarande på grund av sjukdom, medan antalet som var frånvarande hela veckan på grund av semester uppgick till 103 000.

Bland personer som är frånvarande på grund av permittering är det vanligt med frånvaro delar av veckan. Det totala antalet som var frånvarande under hela eller del av veckan på grund av permittering uppgick till 37 000.

Säsongrensat och utjämnat uppgick antalet personer i arbete till 4 262 000. Jämfört med närliggande månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning i antalet personer i arbete.

Arbetslösheten

I mars 2021 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 549 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 10,0 procent, icke säsongrensat. Antalet arbetslösa män var 292 000 och antalet arbetslösa kvinnor var 257 000, vilket motsvarar 10,0 procent för såväl män som kvinnor.

I mars 2021 uppgick antalet arbetslösa till 498 000 enligt säsongrensade och utjämnade data vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 9,1 procent. Jämfört med närliggande månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning i antalet och andelen arbetslösa.

Antal arbetslösa kan ha påverkats av frågeformuleringen i den nya blanketten.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I mars 2021 uppgick det till i genomsnitt 26,4 miljoner timmar per vecka. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 660 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

I mars 2021 uppgick antalet latent arbetssökande till 268 000 personer och antalet undersysselsatta var 325 000.

För de latent arbetssökande kan den förändrade mätmetoden ha påverkat nivån.

Effekten av covid-19 på arbetsmarknaden

Med anledning av den pågående coronapandemin har frågor gällande konsekvenserna av covid-19 lagts till i AKU. Utifrån dessa frågor framgår det att 82 000 sysselsatta personer i åldern 15–74 år uppgav att de var frånvarande under hela referensveckan kopplat till covid-19 under mars 2021. Detta innebär att 18,3 procent av de som var frånvarande under hela referensveckan varit det som en följd av covid-19. Andelen var 19,6 procent bland män och 17,4 procent bland kvinnor.

Bland de anställda i åldern 15–74 år som varit frånvarande hela referensveckan uppgav 17,3 procent, motsvarande 70 000 personer, att deras frånvaro var kopplad till covid-19. Utöver detta uppgav 13,7 procent av de anställda som var frånvarande en del av veckan, eller 146 000 personer, att det var kopplat till covid-19. Bland företagare och medhjälpande familjemedlemmar i åldern 15–74 år upplevde 36,9 procent att de fått mindre att göra på grund av coronapandemin medan 17,5 procent upplevde att de fått mer att göra.

Av de som inte var sysselsatta och slutat sitt arbete sedan mars 2020 var det 177 000 som uppgav att det var som en följd av pandemin.

För att klassas som arbetslös i AKU ska personen vara utan arbete, kunna ta att arbete samt ha sökt arbete. Således är personer som är utan arbete men som inte sökt eller kunnat ta arbete inte klassade som arbetslösa, utan står utanför arbetskraften. Under mars 2021 stod 2 020 000 personer i åldern 15–74 år utanför arbetskraften. Av dessa personer var det 84 000 som uppgav att de kunnat arbeta men som inte sökt något arbete som en följd av covid-19.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >