VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Arbetslösheten var 8,0 procent i juli

Forum > Allmänt > Nyheter > Arbetslösheten var 8,0 procent i juli

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 26 aug 2021 10:30
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), juli 2021

Fortsatt ökning av sysselsättningen

I juli 2021 uppgick antalet sysselsatta till 5 257 000, icke säsongrensat. Antalet arbetslösa var 454 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,0 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 95,1 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar att sysselsättningen i juli uppgick till 5 078 000 personer, en ökning jämfört med tidigare månader 2021. Arbetslöshetstalet uppgick till 9,0 procent, vilket är en minskning jämfört med tidigare månader 2021.

Resultatet för AKU juli 2021 bör användas med en viss försiktighet. Orsaken är att rörligheten på arbetsmarknaden är större under sommaren, i kombination med ett högre bortfall än normalt.

AKU är sedan 1 januari anpassad till EU:s nya ramlag (förordning 2019/1700) för den sociala statistiken. Den nya förordningen innebär förändringar i bland annat definitionen av sysselsatta, av urvalet och i blankettens utformning. Förändringarna har medfört brott i tidsserierna och i statistiknyheten redovisas därför inga jämförelser med tidigare år. Säsongrensade och utjämnade värden kan användas för jämförelser inom 2021, däremot avrådes från jämförelser med tidigare år. Under året görs en dubbelmätning för att data ska kunna länkas bakåt i tiden och bli jämförbara över tid.

Antalet sysselsatta har påverkats, dels till följd av definitionsförändringen där personer som är helt frånvarande från arbetet tre månader eller mer av vissa skäl inte längre klassas som sysselsatta. Vidare används ny och mer aktuell information i viktberäkningarna, vilket ger en bättre precision i mätningen men också påverkar nivån för bland annat antalet sysselsatta. Dessa förändringar innebär uppskattningsvis att antalet sysselsatta under juli sammantaget är cirka 54 000 personer lägre än enligt tidigare metod.

Utöver de sysselsatta kan även de andra skattningarna ha påverkats av förändringar i definitioner, målpopulation och utformningen av blanketten. Även den nya hjälpinformationen kan ha effekt på de andra skattningarna.

Uppdaterad information om ramlagsanpassningen finns på AKU:s produktsida, adress Information om införande av ny ramlag 2021 i AKU (scb.se)

Arbetskraften

I juli 2021 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 712 000, icke säsongrensat. Antalet män i arbetskraften var 2 982 000 och antalet kvinnor var 2 730 000. Det relativa arbetskraftstalet var 76,2 procent. Bland män var det 78,3 procent och bland kvinnor 74,0 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet personer i arbetskraften till 5 577 000 och arbetskraftstalet uppgick till 74,3 procent. Jämfört med tidigare månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning i antalet och andelen i arbetskraften.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 257 000 i juli 2021, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta kvinnor var 2 503 000 och antalet sysselsatta män 2 754 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 70,1 procent. Bland kvinnor var den 67,9 procent och bland män var den 72,3 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 5 078 000 och sysselsättningsgraden var 67,6 procent. Jämfört med tidigare månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning i antalet och andelen sysselsatta.

Anställda

I juli 2021 uppgick antalet anställda till totalt 4 756 000 enligt icke säsongrensade data. Antalet anställda kvinnor var 2 362 000 och antalet anställda män var 2 394 000. Antalet fast anställda uppgick till 3 839 000 och antalet tidsbegränsat anställda var 917 000 personer.

Säsongrensat och utjämnat var antalet anställda 4 592 000. Motsvarande siffra för fast anställda var 3 862 000 och för tidsbegränsat anställda uppgick den till 730 000. Jämfört med tidigare månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning bland både fast och tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Antalet arbetade timmar uppgick i juli 2021 till i genomsnitt 95,1 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Under sommarmånaderna ligger antalet arbetade timmar vanligen lägre till följd av framförallt semestrar.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet arbetade timmar till i genomsnitt 153,7 miljoner timmar per vecka. Jämfört med tidigare månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning i antalet arbetade timmar.

I arbete och frånvaro

Antalet personer som var sysselsatta och i arbete uppgick i juli 2021 till 2 717 000, icke säsongrensat.

I AKU redovisas antalet personer som varit frånvarade från sin huvudsyssla hela eller del av veckan. I juli 2021 uppgick de till 3 031 000 personer, icke säsongrensat. Antalet personer som var frånvarande hela veckan uppgick i juli 2021 till 2 563 000. Av dessa var 90 000 frånvarande på grund av sjukdom, medan antalet som var frånvarande hela veckan på grund av semester uppgick till 2 242 000.

Antalet personer som uppgett att de var frånvarande på grund av permittering i juli 2021 är för lågt för att en skattning ska kunna redovisas. Detsamma gäller för personer frånvarande på grund av arbetsbrist.

Säsongrensat och utjämnat uppgick antalet personer i arbete till 4 305 000. Jämfört med tidigare månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet personer i arbete.

Arbetslösheten

I juli 2021 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 454 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,0 procent, icke säsongrensat. Både antalet arbetslösa män och kvinnor var 227 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,6 procent för män och 8,3 procent för kvinnor. Av de arbetslösa hade 163 000 varit arbetslösa i mer än sex månader.

I juli 2021 uppgick antalet arbetslösa till 499 000 enligt säsongrensade och utjämnade data, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 9,0 procent. Jämfört med tidigare månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning i antalet och andelen arbetslösa.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I juli 2021 uppgick det till i genomsnitt 25,5 miljoner timmar per vecka. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 638 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

I juli 2021 var antalet latent arbetssökande 267 000 personer och antalet undersysselsatta var 310 000.

Effekten av covid-19 på arbetsmarknaden

Med anledning av den pågående coronapandemin har frågor gällande konsekvenserna av covid-19 lagts till i AKU. Utifrån dessa frågor framgår det att 30 000 sysselsatta personer i åldern 15–74 år uppgav att de var frånvarande under hela referensveckan kopplat till covid-19 under juli 2021. Detta innebär att 1,2 procent av de som var frånvarande under hela referensveckan varit det som en följd av covid-19.

Bland de anställda i åldern 15–74 år som varit frånvarande hela referensveckan uppgav 1,2 procent, motsvarande 29 000 personer, att deras frånvaro var kopplad till covid-19. Utöver detta uppgav 9,3 procent av de anställda som var frånvarande en del av veckan, eller 38 000 personer, att det var kopplat till covid-19. Bland företagare och medhjälpande familjemedlemmar i åldern 15–74 år upplevde 34,0 procent att de fått mindre att göra på grund av coronapandemin medan 19,1 procent upplevde att de fått mer att göra.

För att klassas som arbetslös i AKU ska personen vara utan arbete, kunna ta ett arbete samt ha sökt arbete. Således är personer som är utan arbete men som inte sökt eller kunnat ta arbete inte klassade som arbetslösa, utan står utanför arbetskraften. Under juli 2021 stod 1 785 000 personer i åldern 15–74 år utanför arbetskraften. Av dessa personer var det 44 000 som uppgav att de kunnat arbeta men inte sökt något arbete som en följd av covid-19.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >