VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* 8,5 procent var arbetslösa i augusti

Forum > Allmänt > Nyheter > 8,5 procent var arbetslösa i augusti

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 21 sep 2021 10:09
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), augusti 2021

Stabilare läge på arbetsmarknaden

I augusti 2021 uppgick antalet sysselsatta till 5 124 000, icke säsongrensat. Antalet arbetslösa var 479 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,5 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 130,4 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar att sysselsättningen i augusti uppgick till 5 074 000 personer, en ökning jämfört med tidigare månader 2021. Arbetslöshetstalet uppgick till 8,9 procent, vilket är en minskning jämfört med tidigare månader 2021.

AKU är sedan 1 januari anpassad till EU:s nya ramlag (förordning 2019/1700) för den sociala statistiken. Den nya förordningen innebär förändringar i bland annat definitionen av sysselsatta, av urvalet och i blankettens utformning. Förändringarna har medfört brott i tidsserierna och i statistiknyheten redovisas därför inga jämförelser med tidigare år. Säsongrensade och utjämnade värden kan användas för jämförelser inom 2021, däremot avrådes från jämförelser med tidigare år. Under året görs en dubbelmätning för att data ska kunna länkas bakåt i tiden och bli jämförbara över tid.

Antalet sysselsatta har påverkats, dels till följd av definitionsförändringen där personer som av vissa skäl är helt frånvarande från arbetet tre månader eller mer inte längre klassas som sysselsatta. Vidare används ny och mer aktuell information i viktberäkningarna, vilket ger en bättre precision i mätningen men också påverkar nivån för bland annat antalet sysselsatta. Dessa förändringar innebär uppskattningsvis att antalet sysselsatta under augusti sammantaget är cirka 91 000 personer lägre än enligt tidigare metod.

Utöver de sysselsatta har även andra skattningar påverkats av förändringar i definitioner, målpopulation och utformningen av blanketten. Även den nya hjälpinformationen har effekt på andra skattningar.

Uppdaterad information om ramlagsanpassningen finns på AKU:s produktsida, adress Information om införande av ny ramlag 2021 i AKU (scb.se)

Arbetskraften

I augusti 2021 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 602 000, icke säsongrensat. Antalet män i arbetskraften var 2 952 000 och antalet kvinnor var 2 650 000. Det relativa arbetskraftstalet var 74,5 procent. Bland män var det 77,3 procent och bland kvinnor 71,7 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet personer i arbetskraften till 5 572 000 och arbetskraftstalet uppgick till 74,2 procent. Jämfört med tidigare månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning i antalet och andelen i arbetskraften.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 124 000 i augusti 2021, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta kvinnor var 2 426 000 och antalet sysselsatta män 2 697 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 68,2 procent. Bland kvinnor var den 65,7 procent och bland män var den 70,6 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 5 074 000 och sysselsättningsgraden var 67,6 procent. Jämfört med tidigare månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning i antalet och andelen sysselsatta.

Anställda

I augusti 2021 uppgick antalet anställda till totalt 4 556 000 enligt icke säsongrensade data. Antalet anställda kvinnor var 2 267 000 och antalet anställda män var 2 289 000. Antalet fast anställda uppgick till 3 837 000 och antalet tidsbegränsat anställda var 719 000 personer.

Säsongrensat och utjämnat var antalet anställda 4 566 000. Motsvarande siffra för fast anställda var 3 858 000 och för tidsbegränsat anställda uppgick den till 709 000. Jämfört med tidigare månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning bland fast anställda.

Arbetade timmar

Antalet arbetade timmar uppgick i augusti 2021 till i genomsnitt 130,4 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Under sommarmånaderna ligger antalet arbetade timmar vanligen lägre till följd av framförallt semestrar.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet arbetade timmar till i genomsnitt 152,8 miljoner timmar per vecka. Jämfört med tidigare månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning i antalet arbetade timmar.

I arbete och frånvaro

Antalet personer som var sysselsatta och i arbete uppgick i augusti 2021 till 3 663 000, icke säsongrensat. Mätveckorna för augusti 2021, jämfört med 2020, var till större del förlagda till efter semesterperioden, vilket kan ha bidragit till fler personer i arbete.

I AKU redovisas antalet personer som varit frånvarande från sin huvudsyssla hela eller del av veckan. I augusti 2021 uppgick de till 2 067 000 personer, icke säsongrensat. Antalet personer som var frånvarande hela veckan uppgick i augusti 2021 till 1 478 000. Av dessa var 106 000 frånvarande på grund av sjukdom, medan antalet som var frånvarande hela veckan på grund av semester uppgick till 1 110 000.

Antalet personer som uppgett att de var frånvarande på grund av permittering i augusti 2021 är för lågt för att en skattning ska kunna redovisas. Detsamma gäller för personer frånvarande på grund av arbetsbrist.

Säsongrensat och utjämnat uppgick antalet personer i arbete till 4 291 000. Jämfört med tidigare månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet personer i arbete.

Arbetslösheten

I augusti 2021 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 479 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,5 procent, icke säsongrensat. Antalet arbetslösa män var 255 000 och kvinnor 224 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,6 procent för män och 8,4 procent för kvinnor. Av de arbetslösa hade 182 000 varit arbetslösa i mer än sex månader.

I augusti 2021 uppgick antalet arbetslösa till 498 000 enligt säsongrensade och utjämnade data, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,9 procent. Jämfört med tidigare månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning i antalet och andelen arbetslösa.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I augusti 2021 uppgick det till i genomsnitt 24,8 miljoner timmar per vecka. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 620 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

I augusti 2021 var antalet latent arbetssökande 282 000 personer och antalet undersysselsatta var 319 000.

Effekten av covid-19 på arbetsmarknaden

Med anledning av den pågående coronapandemin har frågor gällande konsekvenserna av covid-19 lagts till i AKU. Utifrån dessa frågor framgår det att 42 000 sysselsatta personer i åldern 15–74 år uppgav att de var frånvarande under hela referensveckan kopplat till covid-19 under augusti 2021. Detta innebär att 2,9 procent av de som var frånvarande under hela referensveckan varit det som en följd av covid-19.

Bland de anställda i åldern 15–74 år som varit frånvarande hela referensveckan uppgav 2,6 procent, motsvarande 35 000 personer, att deras frånvaro var kopplad till covid-19. Utöver detta uppgav 16,0 procent av de anställda som var frånvarande en del av veckan, eller 83 000 personer, att det var kopplat till covid-19. Bland företagare och medhjälpande familjemedlemmar i åldern 15–74 år upplevde 34,7 procent att de fått mindre att göra på grund av coronapandemin medan 21,0 procent upplevde att de fått mer att göra.

För att klassas som arbetslös i AKU ska personen vara utan arbete, kunna ta ett arbete samt ha sökt arbete. Således är personer som är utan arbete men som inte sökt eller kunnat ta arbete inte klassade som arbetslösa, utan står utanför arbetskraften. Under augusti 2021 stod 1 915 000 personer i åldern 15–74 år utanför arbetskraften. Av dessa personer var det 42 000 som uppgav att de kunnat arbeta men inte sökt något arbete som en följd av covid-19.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >