VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Arbetslösheten var 8,2 procent i september

Forum > Allmänt > Nyheter > Arbetslösheten var 8,2 procent i september

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 21 okt 2021 10:33
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SBC Arbetskraftsundersökningarna (AKU), september 2021

Arbetade timmar ökar

I september 2021 uppgick antalet sysselsatta till 5 096 000, icke säsongrensat. Antalet arbetslösa var 454 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,2 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 170,6 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar att sysselsättningen i september uppgick till 5 092 000 personer, en ökning jämfört med tidigare månader 2021. Arbetslöshetstalet uppgick till 8,8 procent, vilket är en minskning jämfört med tidigare månader 2021. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 153,0 miljoner per vecka, en ökning jämfört med tidigare månader 2021.

Uppgiften över antalet arbetslösa i september 2021, inklusive fördelningen mellan arbetslösa kvinnor och män, bör tolkas med viss försiktighet på grund av ett högre bortfall än normalt.

AKU är sedan 1 januari anpassad till EU:s nya ramlag (förordning 2019/1700) för den sociala statistiken. Den nya förordningen innebär förändringar i bland annat definitionen av sysselsatta, av urvalet och i blankettens utformning. Förändringarna har medfört brott i tidsserierna och i statistiknyheten redovisas därför inga jämförelser med tidigare år. Säsongrensade och utjämnade värden kan användas för jämförelser inom 2021, däremot avrådes från jämförelser med tidigare år. Under året görs en dubbelmätning för att data ska kunna länkas bakåt i tiden och bli jämförbara över tid.

Antalet sysselsatta har påverkats, dels till följd av definitionsförändringen där personer som av vissa skäl är helt frånvarande från arbetet tre månader eller mer inte längre klassas som sysselsatta. Vidare används ny och mer aktuell information i viktberäkningarna, vilket ger en bättre precision i mätningen men också påverkar nivån för bland annat antalet sysselsatta. Dessa förändringar innebär uppskattningsvis att antalet sysselsatta under september sammantaget är cirka 26 000 personer lägre än enligt tidigare metod.

Utöver de sysselsatta har även andra skattningar påverkats av förändringar i definitioner, målpopulation och utformningen av blanketten. Även den nya hjälpinformationen har effekt på andra skattningar.

Arbetskraften

I september 2021 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 550 000, icke säsongrensat. Antalet kvinnor i arbetskraften var 2 615 000 och antalet män var 2 935 000. Det relativa arbetskraftstalet var 73,8 procent. Bland kvinnor var det 70,7 procent och bland män 76,8 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet personer i arbetskraften till 5 584 000 och arbetskraftstalet uppgick till 74,3 procent. Jämfört med tidigare månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning i antalet och andelen i arbetskraften.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 096 000 i september 2021, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta kvinnor var 2 377 000 och antalet sysselsatta män 2 719 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 67,8 procent. Bland kvinnor var den 64,3 procent och bland män var den 71,2 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 5 092 000 och sysselsättningsgraden var 67,8 procent. Jämfört med tidigare månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning i antalet och andelen sysselsatta.

Anställda
I september 2021 uppgick antalet anställda till totalt 4 620 000 enligt icke säsongrensade data. Antalet anställda kvinnor var 2 256 000 och antalet anställda män var 2 364 000. Antalet fast anställda uppgick till 3 927 000 och antalet tidsbegränsat anställda var 693 000 personer.

Säsongrensat och utjämnat var antalet anställda 4 585 000. Motsvarande siffra för fast anställda var 3 877 000 och för tidsbegränsat anställda uppgick den till 709 000. Jämfört med tidigare månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning bland fast anställda.

Arbetade timmar

Antalet arbetade timmar uppgick i september 2021 till i genomsnitt 170,6 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet arbetade timmar till i genomsnitt 153,0 miljoner timmar per vecka. Jämfört med tidigare månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning i antalet arbetade timmar.

Arbetslösheten
I september 2021 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 454 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,2 procent, icke säsongrensat. Antalet arbetslösa kvinnor var 238 000 och män 216 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 9,1 procent för kvinnor och 7,4 procent för män. Av de arbetslösa hade 173 000 varit arbetslösa i mer än sex månader.

I september 2021 uppgick antalet arbetslösa till 492 000 enligt säsongrensade och utjämnade data, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,8 procent. Jämfört med tidigare månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning i antalet och andelen arbetslösa.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I september 2021 uppgick det till i genomsnitt 22,5 miljoner timmar per vecka. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 563 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

I september 2021 var antalet latent arbetssökande 281 000 personer och antalet undersysselsatta var 329 000.

Effekten av covid-19 på arbetsmarknaden

Med anledning av den pågående coronapandemin har frågor gällande konsekvenserna av covid-19 lagts till i AKU. Utifrån dessa frågor framgår det att 25 000 sysselsatta personer i åldern 15–74 år uppgav att de var frånvarande under hela referensveckan kopplat till covid 19 under september 2021. Detta innebär att 5,6 procent av de som var frånvarande under hela referensveckan varit det som en följd av covid 19.

Bland de anställda i åldern 15–74 år som varit frånvarande hela referensveckan uppgav 5,7 procent, motsvarande 23 000 personer, att deras frånvaro var kopplad till covid-19. Utöver detta uppgav 15,0 procent, eller 94 000, av de anställda som var frånvarande en del av referensveckan att det var kopplat till covid-19. Bland företagare och medhjälpande familjemedlemmar i åldern 15–74 år upplevde 27,9 procent att de fått mindre att göra på grund av coronapandemin medan 22,1 procent upplevde att de fått mer att göra.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >