VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* 7,6 procent var arbetslösa i oktober

Forum > Allmänt > Nyheter > 7,6 procent var arbetslösa i oktober

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 18 nov 2021 09:48
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), oktober 2021

Arbetade timmar fortsätter öka

I oktober 2021 uppgick antalet sysselsatta till 5 060 000, icke säsongrensat. Antalet arbetslösa var 418 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,6 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 173,9 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar att sysselsättningen uppgick till 5 086 000 personer, en ökning jämfört med tidigare månader 2021. Arbetslöshetstalet uppgick till 8,7 procent, vilket är en minskning jämfört med tidigare månader 2021. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 153,6 miljoner per vecka, en ökning jämfört med tidigare månader 2021.

AKU är sedan 1 januari anpassad till EU:s nya ramlag (förordning 2019/1700) för den sociala statistiken. Den nya förordningen innebär förändringar i bland annat definitionen av sysselsatta, av urvalet och i blankettens utformning. Förändringarna har medfört brott i tidsserierna och i statistiknyheten redovisas därför inga jämförelser med tidigare år. Säsongrensade och utjämnade värden kan användas för jämförelser inom 2021, däremot avrådes från jämförelser med tidigare år. Under året görs en dubbelmätning för att data ska kunna länkas bakåt i tiden och bli jämförbara över tid.

Antalet sysselsatta har påverkats, dels till följd av definitionsförändringen där personer som av vissa skäl är helt frånvarande från arbetet tre månader eller mer inte längre klassas som sysselsatta. Vidare används ny och mer aktuell information i viktberäkningarna, vilket ger en bättre precision i mätningen men också påverkar nivån för bland annat antalet sysselsatta. Dessa förändringar innebär uppskattningsvis att antalet sysselsatta under oktober sammantaget är cirka 49 000 personer lägre än enligt tidigare metod.

Utöver de sysselsatta har även andra skattningar påverkats av förändringar i definitioner, målpopulation och utformningen av blanketten. Även den nya hjälpinformationen har effekt på andra skattningar.

Arbetskraften
I oktober 2021 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 478 000, icke säsongrensat. Antalet kvinnor i arbetskraften var 2 586 000 och antalet män var 2 893 000. Det relativa arbetskraftstalet var 73,1 procent. Bland kvinnor var det 70,1 procent och bland män 76,0 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet personer i arbetskraften till 5 571 000 och arbetskraftstalet uppgick till 74,2 procent. Jämfört med tidigare månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av andelen i arbetskraften.

Sysselsättningen
Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 060 000 i oktober 2021, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta kvinnor var 2 370 000 och antalet sysselsatta män 2 690 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 67,5 procent. Bland kvinnor var den 64,3 procent och bland män var den 70,7 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 5 086 000 och sysselsättningsgraden var 67,8 procent. Jämfört med tidigare månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning i antalet och andelen sysselsatta.

Anställda
I oktober 2021 uppgick antalet anställda till totalt 4 559 000 enligt icke säsongrensade data. Antalet anställda kvinnor var 2 222 000 och antalet anställda män var 2 337 000. Antalet fast anställda uppgick till 3 874 000 och antalet tidsbegränsat anställda var 685 000 personer.

Säsongrensat och utjämnat var antalet anställda 4 577 000. Motsvarande siffra för fast anställda var 3 877 000 och tidsbegränsat anställda uppgick till 700 000. Jämfört med tidigare månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av fast anställda och en minskning av tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar
Antalet arbetade timmar uppgick i oktober 2021 till i genomsnitt 173,9 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet arbetade timmar till i genomsnitt 153,6 miljoner timmar per vecka. Jämfört med tidigare månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning i antalet arbetade timmar.

Arbetslösheten
I oktober 2021 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 418 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,6 procent, icke säsongrensat. Antalet arbetslösa kvinnor var 216 000 och män 203 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,3 procent för kvinnor och 7,0 procent för män. Av de arbetslösa hade 155 000 varit arbetslösa i mer än sex månader.

I oktober 2021 uppgick antalet arbetslösa till 484 000 enligt säsongrensade och utjämnade data, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,7 procent. Jämfört med tidigare månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning i antalet och andelen arbetslösa.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet
Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I oktober 2021 uppgick det till i genomsnitt 21,0 miljoner timmar per vecka. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 525 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

I oktober 2021 var antalet latent arbetssökande 276 000 personer och antalet undersysselsatta var 299 000.

Effekten av covid-19 på arbetsmarknaden

Med anledning av den pågående coronapandemin har frågor gällande konsekvenserna av covid-19 lagts till i AKU. Utifrån dessa frågor framgår det att 30 000 sysselsatta personer i åldern 15–74 år uppgav att de var frånvarande under hela referensveckan kopplat till covid 19 under oktober 2021. Detta innebär att 8,4 procent av de som var frånvarande under hela referensveckan varit det som en följd av covid 19.

Bland de anställda i åldern 15–74 år som varit frånvarande hela referensveckan uppgav 8,8 procent, motsvarande 29 000 personer, att deras frånvaro var kopplad till covid-19. Utöver detta uppgav 14,1 procent, eller 80 000, av de anställda som var frånvarande en del av referensveckan att det var kopplat till covid-19. Bland företagare och medhjälpande familjemedlemmar i åldern 15–74 år upplevde 30,1 procent att de fått mindre att göra på grund av coronapandemin medan 21,3 procent upplevde att de fått mer att göra.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >