VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* 7,3 procent var arbetslösa i december

Forum > Allmänt > Nyheter > 7,3 procent var arbetslösa i december

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 28 jan 2022 10:27
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), december 2021

Arbetslösheten minskar

I december 2021 uppgick antalet sysselsatta till 5 083 000, icke säsongrensat. Antalet arbetslösa var 400 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,3 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 138,5 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar att sysselsättningen uppgick till 5 114 000 personer, en ökning jämfört med tidigare månader 2021. Arbetslöshetstalet uppgick till 8,2 procent, vilket är en minskning jämfört med tidigare månader 2021. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 152,3 miljoner per vecka.

AKU är sedan 1 januari 2021 anpassad till EU:s nya ramlag (förordning 2019/1700) för den sociala statistiken. Den nya förordningen innebär förändringar i bland annat definitionen av sysselsatta, av urvalet och i blankettens utformning. Förändringarna har medfört brott i tidsserierna och i statistiknyheten redovisas därför inga jämförelser med tidigare år. Säsongrensade och utjämnade värden kan användas för jämförelser inom 2021, däremot avrådes från jämförelser med tidigare år. Under 2021 genomfördes en dubbelmätning för att data ska kunna länkas bakåt i tiden och bli jämförbara över tid. Vid publiceringen av januari 2022, den 24 februari, planeras ett urval av länkade serier att publiceras tillbaka till 2005.

Antalet sysselsatta har påverkats, dels till följd av definitionsförändringen där personer som av vissa skäl är helt frånvarande från arbetet tre månader eller mer inte längre klassas som sysselsatta. Vidare används ny och mer aktuell information i viktberäkningarna, vilket ger en bättre precision i mätningen men också påverkar nivån för bland annat antalet sysselsatta. Dessa förändringar innebär uppskattningsvis att antalet sysselsatta under december sammantaget är cirka 71 000 personer lägre än enligt tidigare metod.

Utöver de sysselsatta har även andra skattningar påverkats av förändringar i definitioner, målpopulation och utformningen av blanketten. Även den nya hjälpinformationen har effekt på andra skattningar.

Arbetskraften
I december 2021 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 483 000, icke säsongrensat. Antalet kvinnor i arbetskraften var 2 588 000 och antalet män var 2 895 000. Det relativa arbetskraftstalet var 72,9 procent. Bland kvinnor var det 70,0 procent och bland män 75,8 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet personer i arbetskraften till 5 570 000 och arbetskraftstalet uppgick till 74,2 procent.

Sysselsättningen
Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 083 000 i december 2021, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta kvinnor var 2 380 000 och antalet sysselsatta män 2 703 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 67,6 procent. Bland kvinnor var den 64,4 procent och bland män var den 70,7 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 5 114 000 och sysselsättningsgraden var 68,1 procent. Jämfört med tidigare månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning i antalet och andelen sysselsatta.

Anställda
I december 2021 uppgick antalet anställda till totalt 4 577 000 enligt icke säsongrensade data. Antalet anställda kvinnor var 2 254 000 och antalet anställda män var 2 323 000. Antalet fast anställda uppgick till 3 912 000 och antalet tidsbegränsat anställda till 665 000 personer.

Säsongrensat och utjämnat var antalet anställda 4 596 000. Motsvarande siffra för fast anställda var 3 910 000 och för tidsbegränsat anställda 686 000. Jämfört med tidigare månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av fast anställda och en minskning av tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar
Antalet arbetade timmar uppgick i december 2021 till i genomsnitt 138,5 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet arbetade timmar till i genomsnitt 152,3 miljoner timmar per vecka.

Arbetslösheten
I december 2021 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 400 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,3 procent, icke säsongrensat. Antalet arbetslösa kvinnor var 208 000 och antalet män 193 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,0 procent för kvinnor och 6,6 procent för män. Av de arbetslösa hade 158 000 varit arbetslösa i mer än sex månader.

I december 2021 uppgick antalet arbetslösa till 456 000 enligt säsongrensade och utjämnade data, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,2 procent. Jämfört med tidigare månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning i antalet och andelen arbetslösa.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet
Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I december 2021 uppgick det till i genomsnitt 20,9 miljoner timmar per vecka. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 523 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

I december 2021 var antalet latent arbetssökande 273 000 personer och antalet undersysselsatta var 289 000.

Effekten av covid-19 på arbetsmarknaden
Med anledning av den pågående coronapandemin har frågor gällande konsekvenserna av covid-19 lagts till i AKU. Utifrån dessa frågor framgår det att 79 000 sysselsatta personer i åldern 15–74 år uppgav att de var frånvarande under hela referensveckan kopplat till covid‑19 under december 2021. Detta innebär att 8,7 procent av de som var frånvarande under hela referensveckan varit det som en följd av covid‑19.

Bland de anställda i åldern 15–74 år som varit frånvarande hela referensveckan uppgav 8,0 procent, motsvarande 64 000 personer, att deras frånvaro var kopplad till covid-19. Utöver detta uppgav 8,7 procent, eller 117 000, av de anställda som var frånvarande en del av referensveckan att det var kopplat till covid-19. Bland företagare och medhjälpande familjemedlemmar i åldern 15–74 år upplevde 29,3 procent att de fått mindre att göra på grund av coronapandemin medan 17,8 procent upplevde att de fått mer att göra.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >