VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* I januari var 8,3 procent arbetslösa

Forum > Allmänt > Nyheter > I januari var 8,3 procent arbetslösa

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 24 feb 2022 11:01
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), januari 2022

Sysselsättningen fortsätter öka

I januari 2022 uppgick antalet sysselsatta till 5 030 000, icke säsongsrensat. Det är en ökning med 167 000 jämfört med januari 2021. Antalet arbetslösa uppgick till 458 000. Andelen arbetslösa var 8,3 procent, en minskning med 1,0 procentenheter. Antalet arbetade timmar uppgick till i genomsnitt 142,2 miljoner timmar per vecka, vilket kalenderkorrigerat motsvarar en minskning med 3,3 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen och en minskning av arbetslösheten. Arbetslöshetstalet uppgick till 8,0 procent.

AKU är sedan 1 januari 2021 anpassad till EU:s nya ramlag (förordning 2019/1700) för den sociala statistiken. För mer information om ramlagsanpassningen se:

Förändringarna har medfört brott i tidsserierna. För att få jämförbarhet över tid har ett urval av serier länkats tillbaka till 2005 enligt nuvarande förfarande. Dessa serier publiceras i samband med AKU januari. Under året kommer ytterligare länkade serier att publiceras.

Arbetskraften

I januari 2022 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 488 000, icke säsongrensat. Det är en ökning med 127 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Antalet kvinnor i arbetskraften var 2 611 000, vilket är en ökning med 80 000. Antalet män uppgick till 2 877 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 73,1 procent, vilket är en ökning med 1,8 procentenheter. Bland kvinnor var det 70,6 procent, en ökning med 2,1 procentenheter och bland män var arbetskraftstalet 75,5 procent, en ökning med 1,5 procentenheter.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av både antalet och andelen i arbetskraften jämfört med närliggande månader. Antalet i arbetskraften uppgick till 5 579 000 personer, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 74,3 procent.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 030 000 i januari 2022, icke säsongrensat. Det är en ökning med 167 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Antalet sysselsatta kvinnor uppgick till 2 369 000 personer, vilket är en ökning med 70 000. Antalet sysselsatta män var 2 661 000, vilket är en ökning med 97 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 67,0 procent, vilket är en ökning med 2,3 procentenheter. Bland kvinnor var sysselsättningsgraden 64,1 procent, en ökning med 1,9 procentenheter. Bland män var sysselsättningsgraden 69,9 procent, vilket är en ökning med 2,9 procentenheter.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 5 132 000, vilket är en ökning jämfört med närliggande månader. Sysselsättningsgraden var 68,3 procent, vilket också är en ökning jämfört med månaderna innan.

Antalet personer som var frånvarande hela veckan uppgick i januari 2022 till 817 000, en ökning med 243 000 jämfört med motsvarande månad föregående år. Jämfört med tidigare månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet frånvarande hela veckan. Antalet uppgick till 826 000 personer.

Anställda

I januari 2022 uppgick antalet anställda till 4 536 000 enligt icke säsongrensade data, vilket är en ökning med 168 000 jämfört med motsvarande månad föregående år. Bland kvinnor var antalet anställda 2 208 000. Bland män var 2 328 000 anställda, vilket är en ökning med 134 000. Antalet fast anställda uppgick till 3 906 000, vilket är en ökning med 125 000. Antalet fast anställda kvinnor var 1 846 000. Antalet fast anställda män uppgick till 2 060 000, vilket är en ökning med 118 000 jämfört med januari 2021. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 630 000 personer. Bland kvinnor var antalet 362 000 och bland män uppgick antalet tidsbegränsat anställda till 268 000.

Jämfört med tidigare månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet anställda och antalet fast anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i januari 2022 till i genomsnitt 142,2 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Kalenderkorrigerat motsvarar det en minskning med 3,3 procent jämfört med motsvarande månad året innan.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en minskning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader och uppgick till i genomsnitt 151,0 miljoner timmar per vecka.

Arbetslösheten

I januari 2022 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 458 000, icke säsongrensat. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,3 procent, vilket är en minskning med 1,0 procentenheter jämfört med motsvarande månad föregående år. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 243 000 och antalet arbetslösa män var 215 000, vilket är en minskning med 51 000 personer. Arbetslöshetstalet uppgick till 9,3 procent bland kvinnor. Bland män var det 7,5 procent, en minskning med 1,9 procentenheter. Av de arbetslösa hade 154 000 varit arbetslösa i mer än sex månader.

Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 131 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 22,5 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 84 000 heltidsstuderande.

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I januari 2022 uppgick antalet arbetslösa till 446 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,0 procent.

Bland ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. Antalet uppgick till 144 000 personer, motsvarande ett arbetslöshetstal på 23,0 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I januari 2022 uppgick det till i genomsnitt 23,4 miljoner timmar per vecka, en minskning med 3,4 miljoner timmar. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 585 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Effekten av covid-19 på arbetsmarknaden

Med anledning av den pågående coronapandemin har frågor gällande konsekvenserna av covid-19 lagts till i AKU. Utifrån dessa frågor framgår det att 199 000 sysselsatta personer i åldern 15–74 år uppgav att de var frånvarande under hela referensveckan kopplat till covid 19 under januari 2022. Detta innebär att 24,8 procent av de som var frånvarande under hela referensveckan varit det som en följd av covid 19. Andelen var 23,8 procent bland kvinnor och 25,8 procent bland män.

Bland de anställda i åldern 15–74 år som varit frånvarande hela referensveckan uppgav 24,3 procent, motsvarande 173 000 personer, att deras frånvaro var kopplad till covid-19. Andelen var 22,9 procent bland kvinnor och 26,0 procent bland män. Utöver detta uppgav 22,7 procent, eller 250 000, av de anställda som var frånvarande en del av referensveckan att det var kopplat till covid-19. Bland företagare och medhjälpande familjemedlemmar i åldern 15–74 år upplevde 30,2 procent att de fått mindre att göra på grund av coronapandemin medan 17,0 procent upplevde att de fått mer att göra.

Av de som inte var sysselsatta och slutat sitt arbete sedan mars 2020 var det 60 000 som uppgav att det var som en följd av pandemin.

För att klassas som arbetslös i AKU ska personen vara utan arbete, kunna ta att arbete samt ha sökt arbete. Således är personer som är utan arbete men som inte sökt eller kunnat ta arbete inte klassade som arbetslösa, utan står utanför arbetskraften. Under januari 2022 stod 2 017 000 personer i åldern 15–74 år utanför arbetskraften. Av dessa personer var det 39 000 som uppgav att de kunnat arbeta men som inte sökt något arbete som en följd av covid-19.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >