VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Arbetslösheten var 7,9 procent i februari

Forum > Allmänt > Nyheter > Arbetslösheten var 7,9 procent i februari

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 20 mar 2022 10:54
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), februari 2022

Fortsatt ökning av sysselsättningen

I februari 2022 uppgick antalet sysselsatta till 5 101 000, icke säsongsrensat. Det är en ökning med 151 000 jämfört med februari 2021. Antalet arbetslösa uppgick till 435 000, en minskning med 96 000 jämfört med februari 2021. Andelen arbetslösa var 7,9 procent, en minskning med 1,8 procentenheter. Antalet arbetade timmar uppgick till i genomsnitt 164,6 miljoner timmar per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen och en minskning av arbetslösheten. Arbetslöshetstalet uppgick till 7,7 procent.

Förändringen i antalet arbetslösa och arbetslöshetstalet för kvinnor mellan februari 2021 och februari 2022 kan vara överskattad. Det kan bero på att arbetslösheten för kvinnor överskattades i februari 2021, samtidigt som den underskattas i februari 2022. Bortfallets fördelning kan vara en orsak till den eventuella underskattningen av arbetslösheten denna månad.

Förändringarna har medfört brott i tidsserierna. För att få jämförbarhet över tid har ett urval av serier länkats tillbaka till 2005 enligt nuvarande förfarande. I samband med AKU februari publiceras dessa serier för kvartal och år. Under året kommer ytterligare länkade serier att publiceras.

Arbetskraften

I februari 2022 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 536 000, icke säsongrensat. Antalet kvinnor i arbetskraften var 2 586 000. Antalet män uppgick till 2 950 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 73,7 procent. Bland kvinnor var det 70,0 procent och bland män var arbetskraftstalet 77,2 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av både antalet och andelen i arbetskraften jämfört med närliggande månader. Antalet i arbetskraften uppgick till 5 581 000 personer, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 74,3 procent.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 101 000 i februari 2022, icke säsongrensat. Det är en ökning med 151 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Antalet sysselsatta kvinnor uppgick till 2 391 000 personer, vilket är en ökning med 90 000 personer. Antalet sysselsatta män var 2 710 000. Det är en ökning med 61 000 personer. Sysselsättningsgraden uppgick till 67,9 procent, vilket är en ökning med 2,0 procentenheter. Bland kvinnor var sysselsättningsgraden 64,7 procent, en ökning med 2,4 procentenheter. Bland män var sysselsättningsgraden 70,9 procent, vilket är en ökning med 1,6 procentenheter.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 5 150 000 personer och sysselsättningsgraden var 68,6 procent, vilket är en ökning jämfört med månaderna innan för både antal och andel.

Antalet personer som var frånvarande hela veckan uppgick i februari 2022 till 553 000, icke-säsongsrensat. Jämfört med tidigare månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet frånvarande hela veckan. Antalet uppgick till 833 000 personer.

Anställda

I februari 2022 uppgick antalet anställda till 4 555 000 enligt icke säsongrensade data, vilket är en ökning med 118 000 jämfört med motsvarande månad föregående år. Bland kvinnor var antalet anställda 2 252 000, vilket är en ökning med 82 000. Bland män var 2 303 000 anställda. Antalet fast anställda uppgick till 3 903 000. Antalet fast anställda kvinnor var 1 891 000, vilket är en ökning med 67 000 jämfört med februari 2021. Antalet fast anställda män uppgick till 2 011 000. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 652 000 personer. Bland kvinnor var antalet 361 000 och bland män uppgick antalet tidsbegränsat anställda till 292 000.

Säsongrensat och utjämnat var antalet anställda 4 630 000. Motsvarande siffra för fast anställda var 3 927 000 och för tidsbegränsat anställda 703 000. Jämfört med tidigare månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet anställda samt antalet fast och tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i februari 2022 till i genomsnitt 164,6 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en minskning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader och uppgick till i genomsnitt 150,7 miljoner timmar per vecka.

Arbetslösheten

I februari 2022 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 435 000, icke säsongrensat, vilket är en minskning med 96 000 jämfört med februari 2021. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,9 procent, vilket är en minskning med 1,8 procentenheter jämfört med motsvarande månad föregående år. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 195 000 vilket är en minskning med 68 000 personer och antalet arbetslösa män var 240 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 7,5 procent bland kvinnor, en minskning med 2,8 procentenheter. Bland män var det 8,1 procent. Av de arbetslösa hade 160 000 varit arbetslösa i mer än sex månader.

Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 141 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 24,2 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 90 000 heltidsstuderande.

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I februari 2022 uppgick antalet arbetslösa till 430 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,7 procent.

Bland ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. Antalet uppgick till 140 000 personer, motsvarande ett arbetslöshetstal på 22,4 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I februari 2022 uppgick det till i genomsnitt 21,7 miljoner timmar per vecka, en minskning med 4,2 miljoner timmar jämfört med februari 2021. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 543 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

I februari 2022 var antalet latent arbetssökande 259 000 personer och motsvarande antal för undersysselsatta 288 000, en minskning med
67 000 personer.

Effekten av covid-19 på arbetsmarknaden

Med anledning av den pågående coronapandemin har frågor gällande konsekvenserna av covid-19 lagts till i AKU. Utifrån dessa frågor framgår det att 134 000 sysselsatta personer i åldern 15–74 år uppgav att de var frånvarande under hela referensveckan kopplat till covid‑19 under februari 2022. Detta innebär att 24,6 procent av de som var frånvarande under hela referensveckan varit det som en följd av covid‑19. Andelen var 24,5 procent bland kvinnor och 24,7 procent bland män.

Bland de anställda i åldern 15–74 år som varit frånvarande hela referensveckan uppgav 25,2 procent, motsvarande 120 000 personer, att deras frånvaro var kopplad till covid-19. Andelen var 24,7 procent bland kvinnor och 25,9 procent bland män. Utöver detta uppgav 23,4 procent, eller 140 000, av de anställda som var frånvarande en del av referensveckan att det var kopplat till covid-19. Bland företagare och medhjälpande familjemedlemmar i åldern 15–74 år upplevde 32,4 procent att de fått mindre att göra på grund av coronapandemin medan 17,8 procent upplevde att de fått mer att göra.

Av de som inte var sysselsatta och som slutat sitt arbete sedan mars 2020 var det 42 000 som uppgav att det var som en följd av pandemin.

För att klassas som arbetslös i AKU ska personen vara utan arbete, kunna ta att arbete samt ha sökt arbete. Således är personer som är utan arbete men som inte sökt eller kunnat ta arbete inte klassade som arbetslösa, utan står utanför arbetskraften. Under februari 2022 stod 1 978 000 personer i åldern 15–74 år utanför arbetskraften. Av dessa personer var det 31 000 som uppgav att de kunnat arbeta men som inte sökt något arbete som en följd av covid-19.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >