VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* I augusti var arbetslösheten 6,6 procent

Forum > Allmänt > Nyheter > I augusti var arbetslösheten 6,6 procent

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 21 sep 2022 10:16
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), augusti 2022

Arbetslösheten minskar

I augusti 2022 var 5 302 000 sysselsatta, icke säsongsrensat. Det är en ökning med 179 000 jämfört med augusti 2021. Antalet sysselsatta ungdomar, 15–24 år, ökade med 82 000 till 578 000. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 138,4 miljoner timmar per vecka, vilket kalenderkorrigerat är en ökning med 5,1 procent. Antalet arbetslösa minskade med 106 000 till 373 000. Arbetslöshetstalet var 6,6 procent, en minskning med 1,9 procentenheter. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen och en minskning av arbetslösheten som uppgick till 7,2 procent.

Arbetskraften

I augusti 2022 ökade antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år med 73 000 till 5 675 000, icke säsongrensat. Antalet kvinnor i arbetskraften uppgick till 2 687 000 och antalet män var 2 988 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 75,2 procent. Bland kvinnor var det 72,5 procent, och bland män var det 77,7 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet och andelen i arbetskraften jämfört med närliggande månader. Antalet i arbetskraften uppgick till 5 639 000 personer, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 74,7 procent.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 302 000 i augusti 2022, icke säsongrensat. Det är en ökning med 179 000 personer jämfört med augusti föregående år. Antalet sysselsatta kvinnor ökade med 85 000 personer till 2 512 000 och antalet män ökade med 93 000 personer till 2 791 000. Sysselsättningsgraden ökade med 2,0 procentenheter till 70,2 procent. För kvinnor ökade sysselsättningsgraden med 2,1 procentenheter till 67,8 procent och för män ökade den med 1,9 procentenheter till 72,5 procent. Bland ungdomar i åldern 15–24 år ökade antalet sysselsatta med 82 000 till 578 000. Det motsvarar en sysselsättningsgrad om 49,3 procent, en ökning med 5,9 procentenheter. Under sommaren ökar generellt sett sysselsättningen till följd av ungdomars inträde på arbetsmarknaden.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 5 232 000 personer och sysselsättningsgraden var 69,3 procent. Det är en ökning i både antal och andel jämfört med närliggande månader. Även bland ungdomar i åldern 15–24 år ökade både antalet och andelen sysselsatta i jämförelse med närliggande månader. Antalet sysselsatta ungdomar uppgick till 545 000 och andelen var 46,4 procent.

Anställda

I augusti 2022 uppgick antalet anställda till 4 780 000 enligt icke säsongrensade data, vilket är en ökning med 224 000 jämfört med motsvarande månad föregående år. Antalet anställda ökade bland både kvinnor och män. Bland kvinnor ökade antalet med 102 000 till 2 369 000 och bland män med 121 000 till 2 410 000. Antalet fast anställda uppgick till 3 962 000 personer, en ökning med 126 000. Antalet fast anställda kvinnor var 1 921 000 och antalet fast anställda män ökade med 85 000 till 2 042 000. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 817 000 personer, en ökning med 98 000. Antalet tidsbegränsat anställda kvinnor ökade med 62 000 personer till 449 000 och antalet tidsbegränsat anställda män uppgick till 369 000 personer.

Säsongrensat och utjämnat uppgick antalet anställda till 4 725 000. Motsvarande siffra för fast anställda var 3 968 000 och för tidsbegränsat anställda 757 000. Jämfört med närliggande månader visar det på en ökning av anställda, såväl fast som tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i augusti 2022 till i genomsnitt 138,4 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Kalenderkorrigerat motsvarar detta en ökning med 5,1 procent jämfört med augusti 2021.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader och uppgick till i genomsnitt 156,6 miljoner per vecka.

Arbetslösheten

I augusti 2022 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 373 000 personer, icke säsongrensat, vilket är en minskning med 106 000 jämfört med augusti 2021. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,6 procent, en minskning med 1,9 procentenheter. Antalet arbetslösa kvinnor minskade med 49 000 personer till 175 000. För män minskade antalet arbetslösa med 58 000 till 198 000. Arbetslöshetstalet var 6,5 procent för kvinnor, en minskning med 1,9 procentenheter, och 6,6 procent för män, en minskning med 2,0 procentenheter. Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 119 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 17,1 procent.

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av både antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I augusti 2022 uppgick antalet arbetslösa till 407 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,2 procent. Bland ungdomar i åldern 15–24 år var det en minskning av antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. Antalet arbetslösa ungdomar uppgick till 136 000 personer, vilket ger ett arbetslöshetstal på 19,9 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I augusti 2022 uppgick det till i genomsnitt 20,6 miljoner timmar per vecka, en minskning med 4,2 miljoner timmar jämfört med augusti 2021. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 515 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Antalet undersysselsatta uppgick i augusti till 297 000, varav 135 000 var kvinnor och 162 000 män. Antalet latent arbetssökande var 242 000 personer. Av dessa var 129 000 kvinnor och 114 000 män, en minskning med 43 000.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >