VMJ.se > Forum > Allmänt > Nyheter > 6 procent var arbetslösa i augusti

Du hittar denna tråd på http://www.vmj.se/forum/f6t711s1.html

Not 6 procent var arbetslösa i augusti

Skrivet av Bengt 18 sep 2017 18:03
 
SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), augusti 2017:

Antalet anställda fortsätter att öka

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 5 109 000 i augusti 2017, icke säsongrensat. Det var en ökning med 148 000 jämfört med augusti 2016. Antalet arbetslösa uppgick till 326 000 och arbetslöshetstalet uppgick till 6,0 procent, en minskning med 0,6 procentenheter. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 133,4 miljoner per vecka, kalenderkorrigerat var det en ökning med 2,9 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen samt små förändringar av arbetslösheten som uppgick till 6,7 procent.

Förändringsskattningar mellan augusti 2016 och augusti 2017 kan vara något överskattade. Detta har effekt på jämförelser med augusti 2016 för exempelvis arbetskraften, sysselsättningen och anställda. Därför bör förändringsskattningarna användas med försiktighet. Tillförlitligheten i nivåskattningarna för augusti 2017 är normala.

Fler personer i arbetskraften

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15-74 år uppgick till 5 435 000 i augusti 2017, icke säsongrensat. Det var en ökning med 124 000 jämfört med augusti 2016. Antalet män i arbetskraften uppgick till 2 859 000, en ökning med 75 000 och antalet kvinnor i arbetskraften ökade med 49 000 och uppgick till 2 576 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 73,4 procent, en ökning med 0,9 procentenheter jämfört med augusti 2016. Bland männen ökade det med 1,1 procentenheter och uppgick till 76,0 procent och bland kvinnor uppgick det till 70,7 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet personer i arbetskraften samt en ökning av arbetskraftstalet jämfört med närliggande månader. I augusti 2017 uppgick antalet personer i arbetskraften till 5 388 000, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 72,7 procent.

Sysselsättningen ökar

I augusti 2017 var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 5 109 000, icke säsongrensat. Det var en ökning med 148 000 jämfört med augusti 2016. Antalet sysselsatta män uppgick till 2 681 000, en ökning med 79 000 och antalet sysselsatta kvinnor uppgick till 2 428 000, en ökning med 69 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 69,0 procent, en ökning med 1,3 procentenheter jämfört med augusti 2016. Bland männen ökade den med 1,2 procentenheter och uppgick till 71,2 procent och bland kvinnor ökade den med 1,3 procentenheter och uppgick till 66,6 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet sysselsatta samt en ökning av sysselsättningsgraden jämfört med närliggande månader. I augusti 2017 uppgick antalet sysselsatta till 5 028 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 67,9 procent.

Antalet fast anställda ökar

Antalet anställda i augusti 2017 uppgick till 4 620 000 enligt icke säsongrensade data, en ökning med 145 000 jämfört med augusti 2016. Antalet fast anställda uppgick under samma period till 3 796 000, en ökning med 117 000 jämfört med augusti 2016. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 824 000 personer.

Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet fast anställda medan antalet tidsbegränsat anställda minskar.

Antalet arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i augusti 2017 i genomsnitt till 133,4 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Kalenderkorrigerat är det en ökning med 2,9 procent jämfört med augusti 2016.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet arbetade timmar. I augusti 2017 uppgick antalet till i genomsnitt 152,2 miljoner per vecka.

Antalet arbetslösa var 326 000

I augusti 2017 var antalet arbetslösa i åldern 15-74 år 326 000, icke säsongrensat. Det motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,0 procent, en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med augusti 2016. Antalet arbetslösa män uppgick till 177 000, motsvarande ett arbetslöshetstal på 6,2 procent. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 149 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 5,8 procent, en minskning med 0,9 procentenheter jämfört med samma månad föregående år. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 88 000 arbetslösa. Arbetslösheten bland ungdomarna uppgick till 13,1 procent.

För personer i åldern 15-74 år visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar för såväl antalet arbetslösa som för arbetslöshetstalet jämfört med närliggande månader. I augusti 2017 uppgick antalet arbetslösa till 360 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,7 procent. Även för ungdomar i åldern 15-24 år visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar för såväl antalet som andelen arbetslösa. Antalet arbetslösa ungdomar var 112 000 och arbetslöshetstalet var 17,9 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I augusti 2017 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 16,2 miljoner timmar per vecka. Detta motsvarar 405 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20-64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20-64 år uppgick till 87,5 procent i augusti 2017, icke säsongrensat. Andelen i arbetskraften var 90,1 procent bland män och bland kvinnor var andelen 84,9 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av arbetskraftstalet som uppgick till 87,1 procent.

I augusti 2017 var andelen sysselsatta i åldern 20-64 år 82,7 procent icke säsongrensat, en ökning med 1,0 procentenheter. Bland män var sysselsättningsgraden 84,8 procent och bland kvinnor ökade den med 1,4 procentenheter och uppgick till 80,5 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningsgraden som uppgick till 81,9 procent.

Enligt icke säsongrensade data var arbetslösheten bland personer i åldern 20-64 år 5,5 procent i augusti 2017, en minskning med 0,6 procentenheter. Bland män var arbetslösheten 5,8 procent och bland kvinnor minskade den med 0,8 procentenheter och uppgick till 5,2 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av arbetslösheten som uppgick till 6,0 procent.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben