VMJ.se > Forum > Allmänt > Nyheter > 6,3 procent var arbetslösa i oktober

Du hittar denna tråd på http://www.vmj.se/forum/f6t716s1.html

Not 6,3 procent var arbetslösa i oktober

Skrivet av Bengt 16 nov 2017 10:31
 
SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), oktober 2017:

Antalet sysselsatta fortsätter att öka

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år var 5 041 000 i oktober 2017, icke säsongrensat. Det var en ökning med 111 000 jämfört med oktober 2016. Antalet arbetslösa uppgick till 337 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,3 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 172,1 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen samt små förändringar av arbetslösheten som uppgick till 6,7 procent.

Antalet personer i arbetskraften ökade

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år uppgick till 5 378 000 i oktober 2017, icke säsongrensat. Det var en ökning med 110 000 jämfört med oktober 2016. Antalet män i arbetskraften ökade med 49 000 till 2 812 000 och antalet kvinnor ökade med 60 000 till 2 566 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 72,4 procent vilket var en ökning med 0,7 procentenheter jämfört med oktober 2016. Bland kvinnorna uppgick det till 70,3 procent vilket var en ökning med 1,1 procentenheter och bland männen uppgick det till 74,5 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av både antalet och andelen personer i arbetskraften jämfört med närliggande månader. Antalet personer i arbetskraften uppgick i oktober 2017 till 5 413 000 vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 72,9 procent.

Fortsatt ökning av sysselsättningen

I oktober 2017 var antalet sysselsatta i åldern 15–74 år 5 041 000, icke säsongrensat, vilket var en ökning med 111 000 jämfört med oktober 2016. Antalet sysselsatta män uppgick till 2 629 000 och antalet sysselsatta kvinnor till 2 413 000, en ökning med 49 000 respektive 62 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 67,9 procent vilket motsvarar en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med oktober 2016. Bland kvinnorna uppgick den till 66,1 procent vilket var en ökning med 1,1 procentenheter och bland männen uppgick den till 69,7 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av både antalet och andelen sysselsatta jämfört med närliggande månader. Antalet sysselsatta uppgick i oktober 2017 till 5 052 000 vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 68,1 procent.

Antalet fast anställda ökade

Antalet anställda uppgick i oktober 2017 till 4 547 000 enligt icke säsongrensade data. Det var en ökning med 117 000 personer jämfört med oktober 2016 varav 58 000 män och 60 000 kvinnor. Antalet fast anställda uppgick under samma period till 3 784 000. Det var en ökning med 84 000 varav 51 000 män. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 762 000 personer.

Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet fast anställda men små förändringar i antalet tidsbegränsat anställda.

Antalet arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i oktober 2017 i genomsnitt till 172,1 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Kalenderkorrigerat är det en ökning med 1,4 procent jämfört med oktober 2016.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en svag ökning av antalet arbetade timmar. I oktober 2017 uppgick antalet till i genomsnitt 152,7 miljoner per vecka.

Små förändringar av arbetslösheten

I oktober 2017 var antalet arbetslösa i åldern 15–74 år 337 000, icke säsongrensat, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,3 procent. Antalet arbetslösa män uppgick till 183 000 och antalet kvinnor till 154 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 6,5 procent bland männen och 6,0 procent bland kvinnorna. Bland ungdomar i åldern 15–24 år var 85 000 arbetslösa varav 45 000 var heltidsstuderande. Arbetslösheten bland ungdomarna uppgick till 13,9 procent.

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av både antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I oktober 2017 uppgick antalet arbetslösa till 361 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,7 procent. Även för ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar för antalet arbetslösa men en svag minskning för andelen arbetslösa. Antalet arbetslösa ungdomar var 110 000 och arbetslöshetstalet var 17,4 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I oktober 2017 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 15,9 miljoner timmar per vecka. Detta motsvarar 398 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20-64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20–64 år uppgick till 87,0 procent i oktober 2017, icke säsongrensat. Det var en ökning med 0,7 procentenheter jämfört med oktober 2016. Bland männen var andelen i arbetskraften 89,3 procent och bland kvinnorna 84,6 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av arbetskraftstalet som uppgick till 87,2 procent.

I oktober 2017 var andelen sysselsatta i åldern 20–64 år 81,9 procent icke säsongrensat. Det var en ökning med 0,7 procentenheter jämfört med oktober 2016. Bland männen var sysselsättningsgraden 83,8 procent och bland kvinnorna 80,0 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningsgraden som uppgick till 82,0 procent.

Enligt icke säsongrensade data var arbetslösheten bland personer i åldern 20–64 år 5,8 procent i oktober 2017. Bland männen var arbetslösheten 6,1 procent och bland kvinnorna 5,5 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av arbetslösheten som uppgick till 6,0 procent.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben