VMJ.se > Forum > Allmänt > Nyheter > I november var 5,8 procent arbetslösa

Du hittar denna tråd på http://www.vmj.se/forum/f6t717s1.html

Not I november var 5,8 procent arbetslösa

Skrivet av Bengt 14 dec 2017 10:50
 
SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), november 2017:

Sysselsättningen och arbetade timmar ökar

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 5 035 000 i november 2017, icke säsongrensat. Det var en ökning med 88 000 jämfört med november 2016. Antalet arbetslösa uppgick till 308 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 5,8 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 169,6 miljoner per vecka, kalenderkorrigerat var det en ökning med 2,6 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen samt en minskning av arbetslösheten som uppgick till 6,6 procent.

Fler personer i arbetskraften

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15-74 år uppgick till 5 343 000 i november 2017, icke säsongrensat. Det var en ökning med 68 000 jämfört med november 2016. Antalet män i arbetskraften ökade med 42 000 till 2 817 000 och antalet kvinnor uppgick till 2 527 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 71,9 procent. Bland kvinnorna uppgick det till 69,2 procent och bland männen till 74,6 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av både antalet och andelen personer i arbetskraften jämfört med närliggande månader. Antalet personer i arbetskraften uppgick i november 2017 till 5 413 000 vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 72,9 procent.

Antalet sysselsatta fortsatte att öka

I november 2017 var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 5 035 000, icke säsongrensat, vilket var en ökning med 88 000 jämfört med november 2016. Antalet sysselsatta män uppgick till 2 649 000, en ökning med 50 000 och antalet sysselsatta kvinnor uppgick till 2 387 000, en ökning med 38 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 67,8 procent. Bland kvinnorna uppgick den till 65,3 procent och bland männen till 70,2 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av både antalet och andelen sysselsatta jämfört med närliggande månader. Antalet sysselsatta uppgick i november 2017 till 5 057 000 vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 68,1 procent.

Antalet anställda ökade

Antalet anställda uppgick i november 2017 till 4 561 000 enligt icke säsongrensade data. Det var en ökning med 107 000 personer jämfört med november 2016 varav 58 000 män och 49 000 kvinnor. Antalet fast anställda uppgick under samma period till 3 819 000. Det var en ökning med 117 000 varav 45 000 män och 72 000 kvinnor. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 742 000 personer.

Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet fast anställda och antalet tidsbegränsat anställda.

Antalet arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i november 2017 i genomsnitt till 169,6 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Kalenderkorrigerat är det en ökning med 2,6 procent jämfört med november 2016.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar. I november 2017 uppgick antalet till i genomsnitt 153,3 miljoner per vecka.

Antalet arbetslösa

I november 2017 var antalet arbetslösa i åldern 15-74 år 308 000, icke säsongrensat, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 5,8 procent. Antalet arbetslösa män uppgick till 168 000 och antalet kvinnor till 140 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 6,0 procent bland männen och 5,5 procent bland kvinnorna. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 81 000 arbetslösa varav 47 000 var heltidsstuderande. Arbetslösheten bland ungdomarna uppgick till 14,1 procent.

För personer i åldern 15-74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av både antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I november 2017 uppgick antalet arbetslösa till 356 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,6 procent. Även för ungdomar i åldern 15-24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av såväl antalet som andelen arbetslösa. Antalet arbetslösa ungdomar var 108 000 och arbetslöshetstalet var 17,2 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I november 2017 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 15,0 miljoner timmar per vecka. Detta motsvarar 375 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20-64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20-64 år uppgick till 86,4 procent i november 2017, icke säsongrensat. Bland männen var andelen i arbetskraften 89,1 procent och bland kvinnorna 83,5 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av arbetskraftstalet som uppgick till 87,2 procent.

I november 2017 var andelen sysselsatta i åldern 20-64 år 81,8 procent icke säsongrensat. Det var en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med november 2016. Bland männen var sysselsättningsgraden 84,1 procent och bland kvinnorna 79,4 procent, en ökning med 1,2 procentenheter. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningsgraden som uppgick till 82,0 procent.

Enligt icke säsongrensade data var arbetslösheten bland personer i åldern 20-64 år 5,3 procent vilket var en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med november 2016. Bland kvinnorna var arbetslösheten 4,9 procent, vilket var en minskning med 0,8 procentenheter och bland männen var arbetslösheten 5,6 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av arbetslösheten som uppgick till 5,9 procent.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben