VMJ.se > Forum > Allmänt > Nyheter > 6,0 procent arbetslösa i december

Du hittar denna tråd på http://www.vmj.se/forum/f6t720s1.html

Not 6,0 procent arbetslösa i december

Skrivet av Bengt 25 jan 2018 11:43
 
SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), december 2017:

Antalet anställda i privat sektor fortsätter att öka

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år var 5 005 000 i december 2017, icke säsongrensat. Det var en ökning med 112 000 jämfört med december 2016. I privat sektor ökade antalet anställda med 87 000 till 3 000 000. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 147,1 miljoner per vecka, kalenderkorrigerat var det en ökning med 1,8 procent. Antalet arbetslösa uppgick till 321 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,0 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen samt en minskning av arbetslösheten som uppgick till 6,5 procent.

Arbetskraften

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år uppgick till 5 326 000 i december 2017, icke säsongrensat. Det var en ökning med 96 000 jämfört med december 2016. Antalet män i arbetskraften ökade med 64 000 till 2 803 000 och antalet kvinnor uppgick till 2 523 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 71,6 procent. Bland männen ökade det med 0,9 procentenheter till 74,2 procent och bland kvinnorna uppgick det till 69,0 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet personer i arbetskraften jämfört med närliggande månader medan andelen personer i arbetskraften visar på små förändringar. Antalet personer i arbetskraften uppgick i december 2017 till 5 411 000 vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 72,8 procent.

Sysselsättningen

I december 2017 var antalet sysselsatta i åldern 15–74 år 5 005 000, icke säsongrensat, vilket var en ökning med 112 000 jämfört med december 2016. Antalet sysselsatta män uppgick till 2 636 000, en ökning med 89 000, och antalet sysselsatta kvinnor uppgick till 2 369 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 67,3 procent, en ökning med 0,9 procentenheter. Bland männen ökade den med 1,7 procentenheter till 69,8 procent och bland kvinnorna uppgick den till 64,8 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av både antalet och andelen sysselsatta jämfört med närliggande månader. Antalet sysselsatta uppgick i december 2017 till 5 058 000 vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 68,1 procent.

Anställda

Antalet anställda ökade i december 2017 med 109 000 till 4 506 000 enligt icke säsongrensade data. Bland män ökade antalet anställda med 74 000 till 2 268 000 och bland kvinnor uppgick antalet anställda till 2 238 000. Antalet fast anställda ökade under samma period med 69 000 till 3 769 000. Bland män ökade antalet fast anställda med 51 000 till 1 934 000 och bland kvinnor uppgick antalet fast anställda till 1 835 000. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 736 000. I privat sektor ökade antalet anställda med 87 000 till 3 000 000. Detta var den sjätte månaden i följd antalet anställda i privat sektor ökade.

Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet fast anställda och antalet tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i december 2017 i genomsnitt till 147,1 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Kalenderkorrigerat är det en ökning med 1,8 procent jämfört med december 2016.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar. I december 2017 uppgick antalet till i genomsnitt 153,6 miljoner per vecka.

Arbetslösheten

I december 2017 var antalet arbetslösa i åldern 15–74 år 321 000, icke säsongrensat, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,0 procent. Antalet arbetslösa män minskade med 25 000 till 168 000 och antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 154 000. Arbetslöshetstalet minskade med 1,0 procentenheter till 6,0 procent bland männen och bland kvinnorna uppgick det till 6,1 procent. Bland ungdomar i åldern 15–24 år var 87 000 arbetslösa varav 45 000 var heltidsstuderande. Arbetslösheten bland ungdomarna uppgick till 15,1 procent.

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av både antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I december 2017 uppgick antalet arbetslösa till 353 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,5 procent. Även för ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av såväl antalet som andelen arbetslösa. Antalet arbetslösa ungdomar var 109 000 och arbetslöshetstalet var 17,2 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I december 2017 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 15,5 miljoner timmar per vecka. Detta motsvarar 388 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20–64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20–64 år uppgick till 86,2 procent i december 2017, icke säsongrensat. Bland männen var andelen i arbetskraften 88,7 procent och bland kvinnorna var den 83,7 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på små förändringar av arbetskraftstalet som uppgick till 87,1 procent.

I december 2017 var andelen sysselsatta i åldern 20–64 år 81,3 procent icke säsongrensat. Bland männen ökade sysselsättningsgraden med 1,3 procentenheter till 83,6 procent och bland kvinnorna uppgick den till 79,0 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningsgraden som uppgick till 82,0 procent.

Enligt icke säsongrensade data var arbetslösheten bland personer i åldern 20–64 år 5,7 procent. Bland männen minskade arbetslösheten med 0,9 procentenheter till 5,8 procent och bland kvinnorna uppgick den till 5,6 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av arbetslösheten som uppgick till 5,8 procent.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben