VMJ.se > Forum > Allmänt > Nyheter > I januari var 7,0 procent arbetslösa

Du hittar denna tråd på http://www.vmj.se/forum/f6t721s1.html

Not I januari var 7,0 procent arbetslösa

Skrivet av Bengt 15 feb 2018 11:27
 
SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), januari 2018:

Antalet fast anställda ökade med 99 000

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 969 000 i januari 2018, icke säsongrensat. Det var en ökning med 88 000 jämfört med januari 2017. Under samma period ökade antalet fast anställda med 99 000 till 3 796 000. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 150,2 miljoner per vecka, kalenderkorrigerat var det en ökning med 2,4 procent. Antalet arbetslösa uppgick till 376 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,0 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen samt en minskning av arbetslösheten som uppgick till 6,5 procent.

Arbetskraften

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15-74 år uppgick till 5 345 000 i januari 2018, icke säsongrensat. Det var en ökning med 80 000 jämfört med januari 2017. Antalet kvinnor i arbetskraften ökade med 53 000 till 2 555 000 och antalet män i arbetskraften var 2 790 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 71,8 procent. Bland kvinnorna var det 69,8 procent och bland männen uppgick det till 73,8 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet personer i arbetskraften jämfört med närliggande månader medan andelen personer i arbetskraften visar på små förändringar. Antalet personer i arbetskraften uppgick i januari 2018 till 5 413 000 vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 72,8 procent.

Sysselsättningen

I januari 2018 var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 4 969 000, icke säsongrensat, vilket var en ökning med 88 000 jämfört med januari 2017. Antalet sysselsatta män uppgick till 2 593 000, en ökning med 42 000, och antalet sysselsatta kvinnor ökade med 46 000 till 2 376 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 66,8 procent. Bland männen var sysselsättningsgraden 68,6 procent och bland kvinnorna uppgick den till 64,9 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av både antalet och andelen sysselsatta jämfört med närliggande månader. Antalet sysselsatta uppgick i januari 2018 till 5 061 000 vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 68,1 procent.

Anställda

Antalet anställda uppgick i januari 2018 till 4 489 000, en ökning med 106 000 jämfört med januari 2017, enligt icke säsongrensade data. Bland män ökade antalet anställda med 56 000 till 2 254 000 och bland kvinnor med 50 000 till 2 234 000. Antalet fast anställda ökade under samma period med 99 000 till 3 796 000. Bland män ökade antalet fast anställda med 45 000 till 1 948 000 och bland kvinnor ökade antalet fast anställda med 54 000 till 1 848 000. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 693 000. I privat sektor ökade antalet anställda med 98 000 till 3 008 000. Detta var den sjunde månaden i följd antalet anställda i privat sektor ökade.

Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av både antalet fast och tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i januari 2018 i genomsnitt till 150,2 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Kalenderkorrigerat är det en ökning med 2,4 procent jämfört med januari 2017.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar. I januari 2018 uppgick antalet till i genomsnitt 154,5 miljoner per vecka.

Arbetslösheten

I januari 2018 var antalet arbetslösa i åldern 15-74 år 376 000, icke säsongrensat, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,0 procent. Antalet arbetslösa män uppgick till 197 000 och antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 179 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 7,1 procent bland män och till 7,0 procent bland kvinnor. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 102 000 arbetslösa varav 57 000 var heltidsstuderande. Arbetslösheten bland ungdomarna uppgick till 17,2 procent.

För personer i åldern 15-74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av både antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I januari 2018 uppgick antalet arbetslösa till 352 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,5 procent. Även för ungdomar i åldern 15-24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av såväl antalet som andelen arbetslösa. Antalet arbetslösa ungdomar var 108 000 och arbetslöshetstalet var 17,1 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I januari 2018 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 17,3 miljoner timmar per vecka. Detta motsvarar 433 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20-64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20-64 år uppgick till 86,5 procent i januari 2018, icke säsongrensat. Bland männen var andelen i arbetskraften 88,7 procent och bland kvinnorna var den 84,1 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på små förändringar av arbetskraftstalet som uppgick till 87,1 procent.

I januari 2018 var andelen sysselsatta i åldern 20-64 år 80,8 procent icke säsongrensat. Bland männen uppgick sysselsättningsgraden till 82,8 procent och bland kvinnorna uppgick den till 78,8 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningsgraden som uppgick till 82,0 procent.

Enligt icke säsongrensade data var arbetslösheten bland personer i åldern 20-64 år 6,5 procent. Bland männen uppgick arbetslösheten till 6,6 procent och bland kvinnorna uppgick den till 6,3 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av arbetslösheten som uppgick till 5,8 procent.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben