VMJ.se > Forum > Allmänt > Nyheter > 6,3 procent var arbetslösa i februari

Du hittar denna tråd på http://www.vmj.se/forum/f6t722s1.html

Not 6,3 procent var arbetslösa i februari

Skrivet av Bengt 15 mar 2018 10:59
 
SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), februari 2018:

Antalet arbetade timmar ökar

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 5 039 000 i februari 2018, icke säsongrensat. Det var en ökning med 119 000 jämfört med februari 2017. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 165,7 miljoner per vecka, kalenderkorrigerat var det en ökning med 3,0 procent. Antalet arbetslösa uppgick till 337 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,3 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen samt en minskning av arbetslösheten som uppgick till 6,3 procent.

Jämfört med de föregående månadernas utfall visar siffrorna för februari 2018 på bland annat en större minskning av arbetslösheten samt en större ökning av sysselsättningen. För att kunna fastställa om storleken på dessa förändringar är bestående krävs det ytterligare mätningar. AKU är en urvalsundersökning som är förenad med osäkerhet, vilket vid enstaka tillfällen kan leda till stora avvikelser i skattningarna. För AKU februari kan dessutom sportloven ha påverkat datainsamlingen. Resultatet för AKU februari 2018 bör därför användas med en viss försiktighet.

Arbetskraften
Antalet personer i arbetskraften i åldern 15-74 år uppgick till 5 376 000 i februari 2018, icke säsongrensat. Det var en ökning med 64 000 jämfört med februari 2017. Antalet män i arbetskraften ökade med 43 000 till 2 839 000 och antalet kvinnor i arbetskraften var 2 537 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 72,2 procent. Bland kvinnorna var det 69,3 procent och bland männen uppgick det till 75,0 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet personer i arbetskraften och en svag ökning av andelen personer i arbetskraften jämfört med närliggande månader. Antalet personer i arbetskraften uppgick i februari 2018 till 5 422 000 vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 72,9 procent.

Sysselsättningen

I februari 2018 var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 5 039 000, icke säsongrensat, vilket var en ökning med 119 000 jämfört med februari 2017. Antalet sysselsatta män uppgick till 2 645 000, en ökning med 73 000, och antalet sysselsatta kvinnor ökade med 45 000 till 2 394 000. Sysselsättningsgraden ökade med 1,0 procentenheter och uppgick till 67,7 procent. Bland männen ökade sysselsättningsgraden med 1,3 procentenheter till 69,9 procent och bland kvinnorna uppgick den till 65,4 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av både antalet och andelen sysselsatta jämfört med närliggande månader. Antalet sysselsatta uppgick i februari 2018 till 5 082 000 vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 68,3 procent.

Anställda

Antalet anställda uppgick i februari 2018 till 4 555 000, en ökning med 136 000 jämfört med februari 2017, enligt icke säsongrensade data. Bland män ökade antalet anställda med 86 000 till 2 301 000 och bland kvinnor med 49 000 till 2 254 000. Antalet fast anställda ökade under samma period med 114 000 till 3 822 000. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 733 000. I privat sektor ökade antalet anställda med 122 000 till 3 047 000.

Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av både antalet fast och tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i februari 2018 i genomsnitt till 165,7 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Kalenderkorrigerat är det en ökning med 3,0 procent jämfört med februari 2017.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar. I februari 2018 uppgick antalet till i genomsnitt 155,1 miljoner per vecka.

Arbetslösheten

I februari 2018 minskade antalet arbetslösa i åldern 15-74 år med 55 000 till 337 000, icke säsongrensat. Detta motsvarar en minskning av arbetslöshetstalet med 1,1 procentenheter till 6,3 procent. Antalet arbetslösa män minskade med 30 000 till 194 000 och antalet arbetslösa kvinnor minskade med 25 000 till 143 000. Arbetslöshetstalet minskade med 1,2 procentenheter till 6,8 procent bland män, medan det bland kvinnor minskade med 1,1 procentenheter till 5,6 procent. Bland ungdomar i åldern 15-24 år minskade antalet arbetslösa med 36 000 till 95 000, varav 59 000 var heltidsstuderande. Arbetslösheten bland ungdomarna uppgick till 16,3 procent, en minskning med 5,1 procentenheter.

För personer i åldern 15-74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av både antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I februari 2018 uppgick antalet arbetslösa till 340 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,3 procent. Även för ungdomar i åldern 15-24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av såväl antalet som andelen arbetslösa. Antalet arbetslösa ungdomar var 101 000 och arbetslöshetstalet var 16,1 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I februari 2018 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 15,6 miljoner timmar per vecka. Detta motsvarar 390 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20-64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20-64 år uppgick till 86,7 procent i februari 2018, icke säsongrensat. Bland männen var andelen i arbetskraften 89,6 procent och bland kvinnorna var den 83,7 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av arbetskraftstalet som uppgick till 87,2 procent.

I februari 2018 var andelen sysselsatta i åldern 20-64 år 81,8 procent icke säsongrensat, en ökning med 1,4 procentenheter. Bland männen ökade sysselsättningsgraden med 1,4 procentenheter till 83,9 procent och bland kvinnorna ökade den med 1,2 procentenheter till 79,5 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningsgraden som uppgick till 82,3 procent.

Enligt icke säsongrensade data minskade arbetslösheten bland personer i åldern 20-64 år med 1,1 procentenheter till 5,7 procent. Bland männen minskade arbetslösheten med 1,2 procentenheter till 6,4 procent och bland kvinnorna minskade den med 0,9 procentenheter till 5,0 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av arbetslösheten som uppgick till 5,6 procent.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben