VMJ.se > Forum > Allmänt > Nyheter > I mars var 6,5 procent arbetslösa

Du hittar denna tråd på http://www.vmj.se/forum/f6t729s1.html

Not I mars var 6,5 procent arbetslösa

Skrivet av Bengt 24 apr 2018 11:29
 
SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), mars 2018:

Fortsatt ökning av antalet fast anställda

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 5 038 000 i mars 2018, icke säsongrensat. Det är en ökning med 75 000 jämfört med mars 2017. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 160,2 miljoner per vecka. Antalet arbetslösa uppgick till 352 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,5 procent. Antalet fast anställda ökade med 84 000 till 3 816 000. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen samt en minskning av arbetslösheten, som uppgick till 6,2 procent.

Förändringsskattningar mellan mars 2017 och mars 2018 kan vara något underskattade. Detta har effekt på jämförelser med mars 2017 för exempelvis arbetskraften, sysselsättningen och antalet anställda, framförallt för kvinnor. Förändringsskattningarna bör därför användas med viss försiktighet. Tillförlitligheten i nivåskattningarna för mars 2018 är normala.

Arbetskraften

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15-74 år uppgick till 5 390 000 i mars 2018, icke säsongrensat. Det är en ökning med 65 000 jämfört med mars 2017. Antalet män i arbetskraften ökade med 61 000 till 2 834 000 och antalet kvinnor i arbetskraften var 2 556 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 72,4 procent. Bland männen ökade det med 1,0 procentenheter till 74,9 procent. Bland kvinnorna uppgick det till 69,8 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet personer i arbetskraften och en svag ökning av andelen i arbetskraften jämfört med närliggande månader. Antalet personer i arbetskraften uppgick i mars 2018 till 5 424 000, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 72,9 procent.

Sysselsättningen

I mars 2018 var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 5 038 000, icke säsongrensat. Det är en ökning med 75 000 jämfört med mars 2017. Antalet sysselsatta män uppgick till 2 649 000, en ökning med 76 000, och antalet sysselsatta kvinnor uppgick till 2 389 000. Sysselsättningsgraden var 67,7 procent. Bland männen ökade sysselsättningsgraden med 1,4 procentenheter till 70,0 procent och bland kvinnorna uppgick den till 65,3 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av både antalet och andelen sysselsatta jämfört med närliggande månader. Antalet sysselsatta uppgick i mars 2018 till 5 091 000 vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 68,4 procent.

Anställda

Antalet anställda uppgick i mars 2018 till 4 542 000, en ökning med 82 000 jämfört med mars 2017, enligt icke säsongrensade data. Bland män ökade antalet anställda med 80 000 till 2 288 000 och bland kvinnor uppgick antalet anställda till 2 254 000. Antalet fast anställda ökade under samma period med 84 000 till 3 816 000. Bland män ökade fast anställda med 72 000 till 1 961 000. Bland kvinnor uppgick antalet fast anställda till 1 855 000. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 726 000.

Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av både antalet fast och tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i mars 2018 till i genomsnitt 160,2 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader. I mars 2018 uppgick antalet till i genomsnitt 154,9 miljoner per vecka.

Arbetslösheten

I mars 2018 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15-74 år till 352 000, icke säsongrensat, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,5 procent. Antalet arbetslösa män uppgick till 185 000 och antalet arbetslösa kvinnor var 167 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 6,5 procent både bland män och kvinnor. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var antalet arbetslösa 117 000, varav 78 000 var heltidsstuderande. Arbetslösheten bland ungdomarna uppgick till 19,9 procent.

För personer i åldern 15-74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av både antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I mars 2018 uppgick antalet arbetslösa till 333 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,2 procent. Även för ungdomar i åldern 15-24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av såväl antalet som andelen arbetslösa. Antalet arbetslösa ungdomar var 100 000 och arbetslöshetstalet var 16,1 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I mars 2018 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 16,0 miljoner timmar per vecka. Detta motsvarar 400 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20-64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20-64 år uppgick till 86,6 procent i mars 2018, icke säsongrensat. Bland männen var andelen i arbetskraften 88,8 procent och bland kvinnorna var den 84,4 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av arbetskraftstalet som uppgick till 87,2 procent.

I mars 2018 var andelen sysselsatta i åldern 20-64 år 81,7 procent icke säsongrensat. Bland männen ökade sysselsättningsgraden med 1,0 procentenheter till 83,8 procent och bland kvinnorna var den 79,4 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningsgraden som uppgick till 82,4 procent.

Enligt icke säsongrensade data var arbetslöshetstalet 5,7 procent. Bland männen minskade det med 0,8 procentenheter till 5,6 procent, och bland kvinnor uppgick arbetslöshetstalet till 5,8 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av arbetslösheten som uppgick till 5,5 procent.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben