VMJ.se > Forum > Allmänt > Nyheter > I maj var 6,5 procent arbetslösa

Du hittar denna tråd på http://www.vmj.se/forum/f6t734s1.html

Not I maj var 6,5 procent arbetslösa

Skrivet av Bengt 19 jun 2018 12:54
 
SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), maj 2018:

Antalet fast anställda kvinnor ökar

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 5 101 000 i maj 2018, icke säsongrensat. Det är en ökning med 118 000 jämfört med maj 2017. Bland kvinnor ökade antalet fast anställda med 82 000 till 1 892 000. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 159,8 miljoner per vecka, vilket kalenderkorrigerat motsvarar en ökning med 3,5 procent. Antalet arbetslösa minskade med 35 000 till 352 000 och arbetslöshetstalet var 6,5 procent, en minskning med 0,7 procentenheter. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen samt en minskning av arbetslösheten, som uppgick till 6,2 procent.

Arbetskraften

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15-74 år uppgick till 5 454 000 i maj 2018, icke säsongrensat. Det är en ökning med 83 000 jämfört med maj 2017. Antalet män i arbetskraften uppgick till 2 863 000, en ökning med 40 000 och antalet kvinnor uppgick till 2 590 000, en ökning med 44 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 73,2 procent, en ökning med 0,6 procentenheter. Bland männen uppgick det till 75,6 procent och bland kvinnorna var det 70,7 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar också på en fortsatt ökning av antalet personer i arbetskraften som uppgick till 5 438 000. Det motsvarar ett arbetskraftstal på 73,0 procent vilket är en ökning jämfört med närliggande månader.

Sysselsättningen

Icke säsongrensat var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 5 101 000 i maj 2018. Det är en ökning med 118 000 jämfört med maj 2017. Antalet sysselsatta kvinnor ökade med 78 000 till 2 445 000 och sysselsatta män ökade med 40 000 till 2 656 000. Sysselsättningsgraden ökade med 1,1 procentenheter till 68,5 procent. Bland männen uppgick sysselsättningsgraden till 70,1 procent och bland kvinnorna uppgick den till 66,7 procent, en ökning med 1,6 procentenheter.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av både antalet och andelen sysselsatta jämfört med närliggande månader. Antalet sysselsatta uppgick i maj 2018 till 5 103 000 vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 68,5 procent.

Anställda

I maj 2018 uppgick antalet anställda till 4 613 000, en ökning med 138 000 jämfört med maj 2017, enligt icke säsongrensade data. Bland kvinnor ökade antalet med 88 000 till 2 309 000 och bland män ökade antalet med 50 000 till 2 304 000. Antalet fast anställda ökade under samma period med 110 000 till 3 860 000. Bland kvinnor ökade antalet fast anställda med 82 000 till 1 892 000. Bland män förelåg däremot ingen signifikant förändring av antalet som uppgick till 1 968 000. Antalet tidsbegränsat anställda personer uppgick till 753 000. Antalet privat anställda ökade med 92 000 till 3 073 000.

Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet anställda. Antalet fast anställda ökade medan det skedde en minskning av antalet tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i maj 2018 till i genomsnitt 159,8 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Kalenderkorrigerat motsvarar det en ökning med 3,5 procent jämfört med maj 2017.

Även säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader och uppgick till i genomsnitt 156,3 miljoner timmar per vecka.

Arbetslösheten

I maj 2018 minskade antalet arbetslösa i åldern 15-74 år med 35 000 till 352 000, icke säsongrensat. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,5 procent, en minskning med 0,7 procentenheter. Antalet arbetslösa män uppgick till 207 000 och antalet arbetslösa kvinnor var 145 000, en minskning med 34 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 7,2 procent bland män och 5,6 procent bland kvinnor, en minskning med 1,4 procentenheter. Bland ungdomar i åldern 15-24 år minskade antalet arbetslösa med 24 000 till 115 000. Av de arbetslösa ungdomarna var 85 000 heltidsstuderande. Arbetslöshetstalet bland ungdomarna uppgick till 18,4 procent, en minskning med 3,4 procentenheter.

För personer i åldern 15-74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av både antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I maj 2018 uppgick antalet arbetslösa till 335 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,2 procent. Även för ungdomar i åldern 15-24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av såväl antalet som andelen arbetslösa. Antalet arbetslösa ungdomar uppgick till 97 000 och arbetslöshetstalet var 15,6 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I maj 2018 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 16,1 miljoner timmar per vecka. Detta motsvarar 403 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20-64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20-64 år ökade med 1,1 procentenheter till 87,8 procent i maj 2018, icke säsongrensat. Bland männen ökade andelen i arbetskraften med 0,9 procentenheter till 90,4 procent och bland kvinnorna ökade den med 1,3 procentenheter till 85,1 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av arbetskraftstalet som uppgick till 87,4 procent.

I maj 2018 var andelen sysselsatta i åldern 20-64 år 82,6 procent, icke säsongrensat, en ökning med 1,3 procentenheter jämfört med maj 2017. Sysselsättningsgraden uppgick till 84,4 procent bland män och 80,7 procent bland kvinnor, en ökning med 2,0 procentenheter. Säsongrensade och utjämnade data visar också på en ökning av sysselsättningsgraden vilken uppgick till 82,5 procent.

Enligt icke säsongrensade data uppgick arbetslöshetstalet i åldersgruppen 20-64 år till 5,9 procent. Bland männen var det 6,6 procent och bland kvinnorna 5,1 procent, en minskning med 1,0 procentenheter. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en svag minskning av arbetslösheten och uppgick till 5,6 procent.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben