VMJ.se > Forum > Allmänt > Nyheter > I juli var 6,0 procent arbetslösa

Du hittar denna tråd på http://www.vmj.se/forum/f6t737s1.html

Not I juli var 6,0 procent arbetslösa

Skrivet av Bengt 23 aug 2018 11:10
 
SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), juli 2018

Ökning av antalet arbetade timmar

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 5 281 000 i juli 2018, icke säsongrensat, vilket är en ökning med 117 000 jämfört med juli 2017. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 102,3 miljoner per vecka, vilket kalenderkorrigerat motsvarar en ökning med 4,5 procent. Antalet arbetslösa uppgick till 339 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 6,0 procent, en minskning med 0,6 procentenheter. Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av sysselsättningen samt att arbetslösheten uppgick till 6,2 procent.

Arbetskraften

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15-74 år uppgick till 5 620 000 i juli 2018, icke säsongrensat. Det är en ökning med 95 000 jämfört med juli 2017. Antalet män i arbetskraften uppgick till 2 951 000, en ökning med 55 000. Antalet kvinnor ökade med 40 000 och uppgick till 2 670 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 75,3 procent, en ökning med 0,6 procentenheter. För männen uppgick andelen till 77,8 procent och för kvinnorna var den 72,8 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar också på en fortsatt ökning av antalet personer i arbetskraften som uppgick till 5 456 000. Det motsvarar ett arbetskraftstal på 73,1 procent, vilket är en ökning jämfört med närliggande månader.

Sysselsättningen

Icke säsongrensat var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 5 281 000 i juli 2018. Det är en ökning med 117 000 jämfört med juli 2017. Antalet sysselsatta kvinnor ökade med 42 000 till 2 503 000 medan antalet sysselsatta män ökade med 75 000 till 2 778 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 70,8 procent, en ökning med 1,0 procentenheter. Bland männen uppgick den till 73,3 procent, en ökning med 1,4 procentenheter. Bland kvinnorna var sysselsättningsgraden 68,2 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av både antalet och andelen sysselsatta jämfört med närliggande månader. Antalet sysselsatta uppgick i juli 2018 till 5 116 000 vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 68,6 procent.

Anställda

I juli 2018 uppgick antalet anställda till 4 777 000, en ökning med 95 000 jämfört med juli 2017, enligt icke säsongrensade data. Bland kvinnor uppgick antalet anställda till 2 363 000 och bland män ökade antalet med 63 000 till 2 414 000. Antalet fast anställda ökade under samma period med 113 000 till 3 873 000. Bland kvinnor var antalet fast anställda 1 865 000. Bland män uppgick antalet till 2 008 000, vilket var en ökning med 86 000. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 904 000.

Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet anställda. Antalet fast anställda ökade men det skedde en minskning av antalet tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i juli 2018 till i genomsnitt 102,3 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data, vilket kalenderkorrigerat motsvarar en ökning med 4,5 procent.
Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader och uppgick till i genomsnitt 155,7 miljoner timmar per vecka.

Arbetslösheten

I juli 2018 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15-74 år till 339 000, icke säsongrensat. Det motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,0 procent, en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med juli 2017. Antalet arbetslösa män uppgick till 173 000 och antalet arbetslösa kvinnor var 166 000. För män uppgick arbetslöshetstalet 5,9 procent, en minskning med 0,8 procentenheter. För kvinnor var arbetslöshetstalet 6,2 procent. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var antalet arbetslösa 103 000 och arbetslöshetstalet var 13,7 procent.

För personer i åldern 15-74 år visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I juli 2018 uppgick antalet arbetslösa till 340 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,2 procent. För ungdomar i åldern 15-24 år visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av antalet arbetslösa medan arbetslöshetstalet visar på en svag ökning. Antalet arbetslösa ungdomar uppgick till 102 000 och arbetslöshetstalet var 16,5 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I juli 2018 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 16,4 miljoner timmar per vecka. Detta motsvarar 410 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20–64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20-64 år uppgick till 89,1 procent i juli 2018, icke säsongrensat. Bland männen var motsvarande siffra 91,4 procent och bland kvinnorna 86,8 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av arbetskraftstalet som uppgick till 87,6 procent.

I juli 2018 var andelen sysselsatta i åldern 20-64 år 84,3 procent, icke säsongrensat, en ökning med 0,9 procentenheter. Bland män ökade sysselsättningsgraden med 1,1 procentenheter och uppgick till 86,6 procent. Bland kvinnor var sysselsättningsgraden 82,0 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningsgraden, vilken uppgick till 82,6 procent.

Enligt icke säsongrensade data uppgick arbetslöshetstalet i åldersgruppen 20-64 år till 5,4 procent, en minskning med 0,6 procentenheter. Bland männen var arbetslöshetstalet 5,3 procent, en minskning med 0,8 procentenheter. Bland kvinnorna var siffran 5,6 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av arbetslösheten, som uppgick till 5,7 procent.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben