VMJ.se > Forum > Allmänt > Nyheter > 6,1 procent var arbetslösa i augusti

Du hittar denna tråd på http://www.vmj.se/forum/f6t753s1.html

Not 6,1 procent var arbetslösa i augusti

Skrivet av Bengt 18 sep 2018 10:57
 
SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), augusti 2018

Antalet anställda ökade

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 5 165 000 i augusti 2018, icke säsongrensat, vilket är en ökning med 56 000 jämfört med augusti 2017. Antalet anställda ökade med 73 000 till 4 693 000. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 134,8 miljoner per vecka. Antalet arbetslösa uppgick till 337 000 och arbetslöshetstalet var 6,1 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet sysselsatta samt att arbetslösheten ökar och uppgick till 6,4 procent.

Arbetskraften

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15-74 år uppgick till 5 502 000 i augusti 2018, icke säsongrensat. Det är en ökning med 67 000 jämfört med augusti 2017. Antalet kvinnor i arbetskraften ökade med 43 000 till 2 620 000 och antalet män uppgick till 2 882 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 73,7 procent. För kvinnor uppgick det till 71,4 procent och för män till 76,0 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar också på en fortsatt ökning av antalet personer i arbetskraften som uppgick till 5 460 000. Det motsvarar ett arbetskraftstal på 73,1 procent, vilket är en ökning jämfört med närliggande månader.

Sysselsättningen

Icke säsongrensat var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 5 165 000 i augusti 2018. Det är en ökning med 56 000 jämfört med augusti 2017. Antalet sysselsatta kvinnor var 2 458 000 och antalet sysselsatta män var 2 707 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 69,2 procent. Bland kvinnorna uppgick den till 67,0 procent och bland männen till 71,3 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet sysselsatta och en liten förändring av andelen sysselsatta jämfört med närliggande månader. Antalet sysselsatta uppgick i augusti 2018 till 5 111 000 vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 68,5 procent.

Anställda

I augusti 2018 uppgick antalet anställda till 4 693 000, en ökning med 73 000 jämfört med augusti 2017, enligt icke säsongrensade data. Bland kvinnor uppgick antalet anställda till 2 324 000 och bland män till 2 370 000. Antalet fast anställda ökade under samma period med 67 000 till 3 864 000. Bland kvinnor var antalet fast anställda 1 889 000, en ökning med 43 000, och bland män 1 975 000. Antalet tidsbegränsat anställda personer uppgick till 829 000.

Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet anställda. Antalet fast anställda ökade också medan det skedde en minskning av antalet tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i augusti 2018 till i genomsnitt 134,8 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en liten förändring av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader och uppgick till i genomsnitt 155,3 miljoner timmar per vecka.

Arbetslösheten

I augusti 2018 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15-74 år till 337 000, icke säsongrensat, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,1 procent. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 161 000 och antalet arbetslösa män var 176 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 6,2 procent bland kvinnor och 6,1 procent bland män. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var antalet arbetslösa 91 000 och arbetslöshetstalet var 13,9 procent.

För personer i åldern 15-74 år visar däremot säsongrensade och utjämnade data på en ökning av både antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I augusti 2018 uppgick antalet arbetslösa till 349 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,4 procent. Även för ungdomar i åldern 15-24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av både antalet och andelen arbetslösa. Antalet arbetslösa ungdomar uppgick till 106 000 och arbetslöshetstalet var 17,1 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I augusti 2018 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 16,0 miljoner timmar per vecka. Detta motsvarar 400 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20-64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20-64 år uppgick icke säsongrensat till 88,3 procent i augusti 2018, en ökning med 0,8 procentenheter. Bland kvinnorna var motsvarande siffra 85,8 procent och bland männen 90,8 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av arbetskraftstalet som uppgick till 87,6 procent.
I augusti 2018 var andelen sysselsatta i åldern 20-64 år 83,3 procent, icke säsongrensat. Sysselsättningsgraden uppgick till 81,0 procent bland kvinnor och 85,6 procent bland män. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningsgraden, vilken uppgick till 82,6 procent.

Enligt icke säsongrensade data uppgick arbetslöshetstalet i åldersgruppen 20-64 år till 5,7 procent. Bland kvinnorna var den 5,6 procent och bland männen 5,7 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av arbetslösheten, som uppgick till 5,8 procent.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben