VMJ.se > Forum > Allmänt > Nyheter > Arbetslösheten var 6,0 procent i september

Du hittar denna tråd på http://www.vmj.se/forum/f6t756s1.html

Not Arbetslösheten var 6,0 procent i september

Skrivet av Bengt 18 okt 2018 11:06
 
SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), september 2018

Antalet fast anställda ökade

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 5 119 000 i september 2018, icke säsongrensat, vilket är en ökning med 67 000 jämfört med september 2017. Antalet fast anställda ökade med 71 000 till 3 868 000. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 173,4 miljoner per vecka. Antalet arbetslösa uppgick till 330 000 och arbetslöshetstalet var 6,0 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet sysselsatta samt att arbetslösheten ökade och uppgick till 6,5 procent.

Arbetskraften

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15-74 år uppgick till 5 449 000 i september 2018, icke säsongrensat. Det är en ökning med 65 000 jämfört med september 2017. Antalet kvinnor i arbetskraften uppgick till 2 587 000 och antalet män uppgick till 2 862 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 72,9 procent. För kvinnor uppgick det till 70,4 procent och för män till 75,4 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar också på en fortsatt ökning av antalet personer i arbetskraften, som uppgick till 5 474 000. Det motsvarar ett arbetskraftstal på 73,3 procent, vilket är en ökning jämfört med närliggande månader.

Sysselsättningen

Icke säsongrensat var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 5 119 000 i september 2018. Det är en ökning med 67 000 jämfört med september 2017. Antalet sysselsatta män ökade med 43 000 till 2 700 000, medan antalet sysselsatta kvinnor var 2 419 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 68,5 procent. Bland kvinnorna uppgick den till 65,8 procent och bland männen till 71,1 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet sysselsatta och små förändringar av andelen sysselsatta jämfört med närliggande månader. Antalet sysselsatta uppgick i september 2018 till 5 120 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 68,5 procent.

Anställda

I september 2018 uppgick antalet anställda till 4 615 000, en ökning med 67 000 jämfört med september 2017, enligt icke säsongrensade data. Bland kvinnor uppgick antalet anställda till 2 288 000 och bland män till 2 327 000. Antalet fast anställda ökade under samma period med 71 000 till 3 868 000. Bland män var antalet fast anställda 1 979 000, en ökning med 51 000 jämfört med september 2017, och antalet fast anställda kvinnor var 1 888 000. Antalet tidsbegränsat anställda personer uppgick till 748 000.

Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet anställda. Antalet fast anställda ökade också medan det skedde en minskning av antalet tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i september 2018 till i genomsnitt 173,4 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en liten förändring av antalet arbetade timmar, jämfört med närliggande månader, och uppgick till i genomsnitt 155,2 miljoner timmar per vecka.

Arbetslösheten

I september 2018 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15-74 år till 330 000, icke säsongrensat, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,0 procent. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 168 000 och antalet arbetslösa män var 162 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 6,5 procent bland kvinnor och 5,7 procent bland män. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var antalet arbetslösa 87 000 och arbetslöshetstalet var 14,9 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 45 000 heltidsstuderande.

För personer i åldern 15-74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av både antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I september 2018 uppgick antalet arbetslösa till 354 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,5 procent. Även för ungdomar i åldern 15-24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av både antalet och andelen arbetslösa. Antalet arbetslösa ungdomar uppgick till 106 000 och arbetslöshetstalet var 17,0 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I september 2018 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 15,0 miljoner timmar per vecka. Detta motsvarar 375 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20-64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20-64 år uppgick till 87,4 procent i september 2018, icke säsongrensat. Bland kvinnorna var motsvarande siffra 85,0 procent och bland männen 89,7 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av arbetskraftstalet, som uppgick till 87,7 procent.

I september 2018 var andelen sysselsatta i åldern 20-64 år 82,5 procent, icke säsongrensat. Bland män ökade sysselsättningsgraden med 1,1 procentenheter till 85,1 procent jämfört med september 2017. Bland kvinnor var sysselsättningsgraden 79,8 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning, och uppgick till 82,6 procent.

Enligt icke säsongrensade data uppgick arbetslöshetstalet i åldersgruppen 20-64 år till 5,6 procent. Bland männen var arbetslösheten 5,1 procent, en minskning med 0,8 procentenheter jämfört med september 2017. Bland kvinnorna var arbetslösheten 6,1 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av arbetslösheten, som uppgick till 5,9 procent.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben