VMJ.se > Forum > Allmänt > Nyheter > 5,5 procent var arbetslösa i november

Du hittar denna tråd på http://www.vmj.se/forum/f6t766s1.html

Not 5,5 procent var arbetslösa i november

Skrivet av Bengt 13 dec 2018 11:24
 
SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), november 2018

Antalet arbetade timmar ökar

Antalet sysselsatta ökade med 119 000 i november 2018. Arbetslöshetstalet uppgick till 5,5 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar att sysselsättningen ökar och arbetslösheten minskar till 6,2 procent. Antalet arbetade timmar uppgick till 174,2 miljoner per vecka, en ökning med 1,9 procent kalenderkorrigerat.

Arbetskraften

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15-74 år uppgick till 5 453 000 i november 2018, icke säsongrensat. Det är en ökning med 110 000 jämfört med november 2017. Antalet män i arbetskraften ökade med 41 000 till 2 858 000 och antalet kvinnor ökade med 69 000 till 2 595 000. Det relativa arbetskraftstalet ökade med 1,0 procentenheter till 72,9 procent. För kvinnor ökade det med 1,4 procentenheter till 70,6 procent och för män uppgick det till 75,1 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar också på en fortsatt ökning av antalet och andelen personer i arbetskraften, jämfört med närliggande månader. Antalet personer i arbetskraften uppgick i november 2018 till 5 494 000, vilket motsvarar 73,5 procent av befolkningen.

Sysselsättningen

I november 2018 var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 5 154 000, icke säsongrensat. Det är en ökning med 119 000 jämfört med november 2017. Antalet sysselsatta män ökade med 52 000 till 2 701 000, och antalet sysselsatta kvinnor ökade med 66 000 till 2 453 000. Sysselsättningsgraden ökade med 1,1 procentenheter till 68,9 procent. Bland kvinnorna ökade den med 1,4 procentenheter till 66,7 procent, och bland männen uppgick sysselsättningsgraden till 71,0 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet och andelen sysselsatta jämfört med närliggande månader. Antalet sysselsatta uppgick i november 2018 till 5 152 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 68,9 procent.

Anställda

I november 2018 uppgick antalet anställda till 4 665 000, en ökning med 104 000 jämfört med motsvarande period föregående år enligt icke säsongrensade data. Bland kvinnor ökade antalet anställda med 68 000 till 2 318 000 och bland män uppgick antalet till 2 347 000. Antalet fast anställda ökade under samma period med 69 000 till 3 888 000. Bland kvinnor ökade antalet fast anställda med 43 000 till 1 902 000, och bland män uppgick antalet till 1 986 000. Antalet tidsbegränsat anställda personer uppgick till 777 000.

Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av såväl antalet tidsbegränsat som antalet fast anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i november 2018 till i genomsnitt 174,2 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data, vilket kalenderkorrigerat motsvarar en ökning med 1,9 procent jämfört med november 2017.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader, som uppgick till i genomsnitt 157,0 miljoner timmar per vecka.

Arbetslösheten

I november 2018 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15-74 år till 299 000, icke säsongrensat. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 5,5 procent. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 142 000 och antalet arbetslösa män var 157 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 5,5 procent bland både kvinnor och män. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var antalet arbetslösa 82 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 14,0 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 38 000 heltidsstuderande.

För personer i åldern 15-74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I november 2018 uppgick antalet arbetslösa till 342 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,2 procent. För ungdomar i åldern 15-24 år visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av antalet arbetslösa och en minskning av andelen arbetslösa. Antalet arbetslösa ungdomar uppgick till 105 000 och arbetslöshetstalet var 16,9 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I november 2018 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 14,2 miljoner timmar per vecka. Detta motsvarar 355 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Antalet latent arbetssökande uppgick till 95 000, en minskning med 40 000 jämfört med november 2017. Även antalet undersysselsatta minskade med 38 000 till 200 000.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20-64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20-64 år ökade med 1,5 procentenheter till 87,9 procent i november 2018, icke säsongrensat. Bland kvinnorna ökade det med 1,7 procentenheter till 85,2 procent, och bland män ökade det med 1,3 procentenheter till 90,4 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av arbetskraftstalet, som uppgick till 88,0 procent.

I november 2018 var andelen sysselsatta i åldern 20-64 år 83,3 procent, icke säsongrensat, en ökning med 1,5 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år. Bland män ökade sysselsättningsgraden med 1,5 procentenheter till 85,6 procent. Bland kvinnor ökade den med 1,5 procentenheter till 80,9 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningsgraden, som uppgick till 83,1 procent.

Enligt icke säsongrensade data uppgick arbetslöshetstalet i åldersgruppen 20-64 år till 5,2 procent. Bland männen var arbetslösheten 5,3 procent, och bland kvinnorna var den 5,0 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av arbetslösheten, som uppgick till 5,6 procent.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben