VMJ.se > Forum > Allmänt > Nyheter > 6,5 procent var arbetslösa i januari

Du hittar denna tråd på http://www.vmj.se/forum/f6t773s1.html

Not 6,5 procent var arbetslösa i januari

Skrivet av Bengt 14 feb 2019 11:24
 
SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), januari 2019

Antalet arbetade timmar fortsätter öka

Antalet sysselsatta ökade med 96 000 i januari 2019. Arbetslöshetstalet uppgick till 6,5 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar att sysselsättningen ökade och arbetslösheten minskade till 6,2 procent. Antalet arbetade timmar uppgick till 146,3 miljoner per vecka, en ökning med 2,6 procent kalenderkorrigerat.

Arbetskraften

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15-74 år uppgick till 5 415 000 i januari 2019, icke säsongrensat. Det är en ökning med 70 000 jämfört med motsvarande månad 2018. Antalet män i arbetskraften ökade med 59 000 till 2 849 000 och antalet kvinnor i arbetskraften uppgick till 2 566 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 72,3 procent. För män ökade det med 1,0 procentenheter till 74,8 procent och för kvinnor uppgick det till 69,7 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar också på en fortsatt ökning av antalet och andelen personer i arbetskraften jämfört med närliggande månader. Antalet personer i arbetskraften uppgick i januari 2019 till 5 502 000, vilket motsvarar 73,5 procent av befolkningen.

Sysselsättningen

I januari 2019 var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 5 065 000, icke säsongrensat. Det är en ökning med 96 000 jämfört med januari 2018. Antalet sysselsatta män ökade med 72 000 till 2 666 000, och antalet sysselsatta kvinnor uppgick till 2 400 000. Sysselsättningsgraden ökade med 0,8 procentenheter till 67,6 procent. Bland män ökade den med 1,4 procentenheter till 70,0 procent och bland kvinnor uppgick den till 65,2 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet och andelen sysselsatta jämfört med närliggande månader. Antalet sysselsatta uppgick i januari 2019 till 5 162 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 68,9 procent.

Anställda

I januari 2019 uppgick antalet anställda till 4 578 000, en ökning med 89 000 personer jämfört med motsvarande period föregående år enligt icke säsongrensade data. Bland män ökade antalet anställda med 68 000 personer till 2 323 000 och bland kvinnor uppgick antalet till 2 255 000. Antalet fast anställda ökade med 87 000 till 3 883 000. Bland män ökade antalet fast anställda med 55 000 till 2 003 000 och bland kvinnor uppgick antalet till 1 880 000. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 695 000 personer.

Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av såväl antalet fast som antalet tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i januari 2019 till i genomsnitt 146,3 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data, vilket kalenderkorrigerat motsvarar en ökning med 2,6 procent jämfört med januari 2018.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader och uppgick till i genomsnitt 157,9 miljoner timmar per vecka.

Arbetslösheten

I januari 2019 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15-74 år till 350 000, icke säsongrensat. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,5 procent. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 167 000 och antalet arbetslösa män var 183 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 6,5 procent bland kvinnor och till 6,4 procent bland män. För ungdomar i åldern 15-24 år var antalet arbetslösa 105 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 18,4 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 67 000 heltidsstuderande.

För personer i åldern 15-74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I januari 2019 uppgick antalet arbetslösa till 340 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,2 procent. För ungdomar i åldern 15-24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av antalet och andelen arbetslösa. Antalet uppgick till 105 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 16,9 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I januari 2019 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 16,0 miljoner timmar per vecka, vilket är en minskning med 1,3 miljoner timmar jämfört med motsvarande månad 2018. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet i januari 2019 motsvarar 400 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20-64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20-64 år ökade med 0,7 procentenheter och uppgick till 87,2 procent i januari 2019, icke säsongrensat. Bland män uppgick det till 89,5 procent och bland kvinnor uppgick det till 84,7 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av arbetskraftstalet, som uppgick till 88,1 procent.

I januari 2019 var andelen sysselsatta i åldern 20-64 år 82,0 procent, icke säsongrensat, en ökning med 1,2 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år. Bland män ökade sysselsättningsgraden med 1,3 procentenheter till 84,1 procent och bland kvinnor uppgick den till 79,8 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningsgraden, som uppgick till 83,2 procent.

Enligt icke säsongrensade data uppgick arbetslöshetstalet i åldersgruppen 20-64 år till 5,9 procent, en minskning med 0,6 procentenheter. Bland kvinnor var arbetslösheten 5,8 procent och bland män var den 6,0 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av arbetslösheten, som uppgick till 5,6 procent.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben