VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Medlemsavtal för Vi Mellan Jobben

Medlemsavtal för VMJ.se

Dessa medlemsvillkor gäller från den 1 juli 2006.

1. Inledning

Detta avtal fastställer villkoren för användning av de tjänster på VMJ.se (Vi Mellan Jobben) där tillgången är begränsad genom användarnamn och lösenord. Tjänsterna är öppna för alla som accepterar villkoren som gäller för de aktuella tjänsterna.

Ytterligare bestämmelser om användning av Vi Mellan Jobbens tjänster finner du bl a i ordningsreglerna för Vi Mellan Jobbens forum.

Del I gäller för alla tjänsterna. Del II är särskilda bestämmelser för vissa av tjänsterna.

DEL I Allmänna bestämmelser

2. Användning

Användaren är ansvarig för att tjänsterna används i överensstämmelse med villkoren som gäller för den aktuella tjänsten samt för allt material som han/hon mottar, lagrar, sänder eller på annat sätt gör tillgängligt via Vi Mellan Jobben.

Användaren får inte göra information tillgänglig som står i strid med detta avtal eller svensk lag, vilket innebär att informationen inte får vara kränkande för enskild person, vara ärekränkande, uttrycka hat eller ringaktning, vara sedeslös, ha pornografiskt innehåll eller bidra till spridning av datavirus.

Information som är skyddad av upphovsrätt eller på annat sätt får inte göras tillgänglig utan samtycke från rättighetshavaren eller tillstånd genom lag.

Användarna skall inte heller använda Vi Mellan Jobbens tjänster till att erbjuda eller efterfråga sexuella tjänster mot betalning, husrum eller annat vederlag.

Användarna skall hålla Vi Mellan Jobben skadelös för förlust orsakad av uppsåt eller grov oaktsamhet eller av krav från tredje man baserat på användarnas bruk av tjänsterna.

3. Användarnamn och lösenord

För att kunna använda tjänsterna måste användaren ha blivit tilldelad ett Vi Mellan Jobben användarnamn. Användare som redan har ett Vi Mellan Jobben användarnamn kan använda detta.

Användare som inte tidigare blivit tilldelade ett Vi Mellan Jobben användarnamn kan registrera sig i Vi Mellan Jobbens medlemsregister. Registrering sker i eget registreringsformulär. Användarna får fritt välja användarnamn bland de användarnamn som inte tidigare registrerats hos Vi Mellan Jobben.

Användarnamnet får inte heller vara identiskt med eller ägnat att förväxlas med officiella Vi Mellan Jobben- adresser, varumärke, firma, släktnamn, pseudonym eller artistnamn etc som är skyddade i Sverige, eller som kan vara kränkande, utan samtycke från rättighetshavaren.

Tillgången till tjänsterna är skyddade med lösenord. Användare som redan har ett Vi Mellan Jobben lösenord kan använda detta. Den som inte redan har ett Vi Mellan Jobben lösenord kan välja ett när han/hon registrerar sig som användare.

Lösenordet skall behandlas konfidentiellt. Om lösenordet är förlorat eller om användaren har anledning att tro att lösenordet kan ha blivit känt för andra, skall detta utan oskäligt uppehåll ändras på Vi Mellan Jobbens hjälpsidor på Internet. Vi Mellan Jobben skall så snart som praktiskt möjligt efter att ha mottagit sådant meddelande spärra användarnamnet och därmed tillgång till tjänsterna eller förmedla ett nytt lösenord som meddelas användaren via webben eller till epost-adress som användaren uppgivit vid registrering.

4. Vi Mellan Jobbens ansvar

Vi Mellan Jobben ansvarar inte för användarnas eller andras bruk av tjänsterna och för information som användaren eller andra registrerar, mottar, lagrar, sänder ut eller gör tillgänglig på annat sätt än som är tillåtet enligt svensk lag.

Vi Mellan Jobben avskriver sig i varje fall ansvar för obehörig tillgång till, förlust och/eller ödeläggelse av data och/eller avbrott i informationsflödet, orsakat av användarnas eller tredje mans handling eller underlåtenhet, eller som följer av driftstörning.

Vi Mellan Jobben bedriver inte någon förhandskontroll eller censur av den informationen som görs tillgänglig via tjänsterna. Vi Mellan Jobben förbehåller sig rätten att utan föregående varning avlägsna eller ändra information som har kommit till Vi Mellan Jobbens kännedom och som enligt Vi Mellan Jobbens bedömning står i strid med svensk lag, villkoren för användning av den aktuella tjänsten eller som kan utgöra grund för ansvar för eller kritik mot Vi Mellan Jobben.

Om Vi Mellan Jobben avlägsnar eller ändrar sådan information skall avsändaren, om han/hon är känd, underrättas.

5. Användarens ansvar
  • Du får inte använda Vi Mellan Jobben som distributionskanal eller kontaktbas för kommersiella budskap, junk mail, spam eller kedjebrev.
  • Du får inte använda, kopiera eller skicka vidare användarinformation.
  • Du får inte ladda upp virussmittade, pornografiska eller copyrightskyddade filer, eller länka till pornografiska, rasistiska eller andra uppenbart olämpliga sajter.
  • Alla försök till datorintrång i Vi Mellan Jobbens system polisanmäls.
  • Missbruk av Vi Mellan Jobbens tjänster/funktioner är absolut förbjudet.
  • Ditt lösenord är din nyckel till Vi Mellan Jobben och du ansvarar för att ditt lösenord förblir din privata hemlighet.
  • Om vi misstänker att du angett felaktiga uppgifter vid registreringen eller i inställningar kan ditt konto bli raderat. Detsamma gäller om du har flera konton.
6. Behandling av personuppgifter

Användaren samtycker till att Vi Mellan Jobben använder de uppgifter som användaren har registrerat i användarregistersystemet till att

  1. skicka priser i eventuella framtida tävlingar
  2. kunna erbjuda en bättre service så tillvida att vi kontaktar Dig om företag hör av sig angående Ert publicerade material

När du avslutar ditt medlemskap här på Vi Mellan Jobben, kommer all information du angett på vår webbplats att ligga kvar. Detta för att skydda ditt användarnamn även efter du lämnat oss. Ingen information kommer dock att lämnas ut, säljas eller på annat sätt göras tillgänglig för tredje part.

7. Sekretess m m

Vi Mellan Jobben skall inte för någon yppa och även hindra att andra får tillgång till uppgifter om användaren som Vi Mellan Jobben har. Detta gäller dock inte om Vi Mellan Jobben med stöd av lag eller detta avtal har rätt eller skyldighet att ge sådan information och/eller uppgifter om användaren vidare till andra.

Informationen som registreras av användaren används för att göra tjänsterna på Vi Mellan Jobben så trevliga som möjligt. Mindre information om användarna ger en mindre personlig sajt. Informationen Du som medlem registrerar i vår databas kommer inte användas utanför Vi Mellan Jobben utan Ditt tillstånd.

8. Ändringar och upphörande

Användarna kan när som helst säga upp avtalet via medlemssidan på Vi Mellan Jobben. Avtalet är personligt och kan inte överföras av användaren.

Efter att avtalet har upphört kan Vi Mellan Jobben radera den data som användaren har registrerat. Efter särskilt avtal med användaren kan detta även göras tidigare.

Vi Mellan Jobben har rätt att med rimlig eller laglig frist (i) ändra avtalen, (ii) ändra eller lägga ned tjänsterna, registreringsrutiner, tekniska specifikationer och funktioner för tjänsterna.

Om användaren inte använder tjänsten inom fristen som gäller för tjänsten i fråga har Vi Mellan Jobben rätt att stänga användarens tillgång till tjänsten och radera lagrad information.

Vi Mellan Jobben förbehåller sig rätten att säga upp avtalet till upphörande vid åsidosättande av skyldigheter från användaren sida. Sådant upphörande kan vid väsentligt åsidosättande ske utan föregående varning. Vi Mellan Jobben har rätt att överföra avtalen i sin helhet eller viss del därav till andra.

9. Lagval och tvistelösning

På detta avtal skall svensk lag tillämpas. Oenighet om tolkning eller genomförande av detta avtal skall i första hand lösas genom förhandlingar. Kan parterna inte komma överens skall oenigheten lösas vid allmän domstol.

Del II Särskilda regler för vissa tjänster

10. Vi Mellan Jobben Forum och Community

Vi Mellan Jobben Forum är en mötesplats som ger användaren möjlighet att komma i kontakt med och själv bli kontaktad av andra användare av tjänsten med önskad användarprofil i överensstämmelse med det vid varje tid gällande produktutbudet. När registreringsformuläret fylls i skapas en anonym användarprofil.

Användaren skall avstå fullständigt från att förmedla information av sådan art som är ägnad att identifiera andra personer, enligt Personuppgiftslagen, PUL. Det avråds från att ge information om namn, telefonnummer, adress eller andra förhållanden som är ägnade till att identifiera användaren i profilens annonstext.