VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Fler arbetslösa och färre sysselsatta i februari

Forum > Allmänt > Nyheter > Fler arbetslösa och färre sysselsatta i februari

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 19 mar 2009 10:02
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningen (AKU), februari 2009:

Nedgång i antalet sysselsatta

I februari minskade antalet sysselsatta med 76 000 till 4 460 000 jämfört med februari 2008. Minskningen omfattade framförallt män och tidsbegränsat anställda. Även sysselsättningsgraden minskade med 1,8 procentenheter till 64,4 procent. Antalet arbetslösa ökade med 94 000, vilket innebär att arbetslösheten ökade med 1,9 procentenheter till 8,0 procent. De arbetade timmarna minskade med 3,7 miljoner.

Färre sysselsatta inom tillverknings- och byggindustri

Antalet sysselsatta personer i åldern 15–74 år uppgick i februari till 4 460 000. Det är en minskning med 76 000 personer jämfört med februari för ett år sedan. Av dessa var 45 000 män och 31 000 kvinnor. Senaste gången som en minskning av antalet sysselsatta uppmättes, då i åldern 16–64 år, var i september 2004.

Nedgången i antalet sysselsatta innebar även att sysselsättningsgraden minskade med 1,8 procentenheter till 64,4 procent i åldersgruppen 15–74 år, jämfört med ett år tidigare. Sysselsättningsgraden minskade både för män och för kvinnor.

Det var främst inom näringsgrenarna Tillverkning och utvinning, energi och miljö samt Byggverksamhet som antalet sysselsatta gick ned. Inom dessa grupper minskade antalet sysselsatta med 50 000 respektive 20 000.

De tidsbegränsat anställda stod för en stor del av nedgången i antalet sysselsatta, i och med att de minskade med 64 000 eller 10,2 procent sedan februari förra året. Även antalet sysselsatta i gruppen Företagare och medhjälpande hushållsmedlemmar minskade, med 34 000 personer. Antalet fast anställda uppvisar inte någon statistiskt säkerställd förändring jämfört med föregående år.

Arbetslösheten var 8,0 procent

387 000 personer var arbetslösa i februari. Det är en ökning med 94 000 personer jämfört med samma månad föregående år. Den största ökningen skedde bland män, där antalet arbetslösa ökade med 61 000. Av de arbetslösa utgjordes drygt en fjärdedel eller 102 000 personer av heltidsstuderande som sökt och kunnat ta arbete under perioden.

Den relativa arbetslösheten uppgick därmed till 8,0 procent av arbetskraften under februari månad, vilket är en ökning med 1,9 procentenheter jämfört med februari 2008. Arbetslösheten ökade i samtliga åldersgrupper upp till 54 år, men störst är ökningen i åldersgruppen 15–24 år, där den ökade från 19,0 procent till 24,8 procent. För män var arbetslösheten 8,0 procent och för kvinnor 7,9 procent.

Arbetade timmar minskade med 2,5 procent

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i genomsnitt till 146,5 miljoner per vecka i februari. Jämfört med samma månad föregående år är detta en minskning med 3,7 miljoner timmar eller 2,5 procent. Av de arbetade timmarna utfördes 1,68 miljoner av personer som var folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

Antalet frånvarotimmar i huvudsysslan uppgick till 23,1 miljoner per vecka. Detta utgör inte någon statistiskt säkerställd förändring jämfört med föregående år. Antalet frånvarotimmar på grund av semester ökade däremot med 1,1 miljoner till 6,8 miljoner. På samma sätt ökade antalet personer som var frånvarande hela mätveckan på grund av semester med 28 000 personer till 135 000.

Det skedde ingen statistiskt säkerställd förändring i det sammanlagda antalet övertidstimmar jämfört med februari 2008. Däremot minskade antalet övertidstimmar som utfördes mot ersättning med 297 000 eller 8,4 procent, samtidigt som antalet övertidstimmar utan ersättning ökade med 218 000 eller 18,0 procent.

Antalet personer ej i arbetskraften ökade

Sedan februari 2008 har befolkningen i åldern 15–74 år ökat med 75 000 personer. Under samma period ökade antalet personer som inte ingår i arbetskraften med 56 000 personer eller 2,8 procent. Främst skedde ökningen inom grupperna Hemarbetande och Pensionärer.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det så kallade outnyttjade arbetskraftsutbudet. I februari uppgick det till 19,8 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 495 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >