VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Arbetslösheten bland 15-24 år var 21,6 procent i augusti

Forum > Allmänt > Nyheter > Arbetslösheten bland 15-24 år var 21,6 procent i augusti

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 17 sep 2009 22:27
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningen (AKU), augusti 2009:
Fortsatt nedgång främst inom tillverkningsindustrin

I augusti var 4 537 000 personer sysselsatta, en minskning med 147 000 jämfört med augusti 2008. Sysselsättningsgraden minskade med 2,8 procentenheter till 65,2 procent. Antalet arbetslösa ökade med 137 000 personer till 393 000, vilket innebar att det relativa arbetslöshetstalet ökade med 2,8 procentenheter till 8,0 procent. Ökningen var störst bland männen.

Antalet fast anställda män minskade

Antalet sysselsatta uppgick under augusti till 4 537 000 personer. Det är en minskning med 147 000 personer jämfört med samma period förra året. Av dessa var 83 000 män och 64 000 kvinnor. Nedgången var störst bland ungdomar i åldern 15-24 år – 85 000 personer.

Sysselsättningsgraden, det vill säga andelen sysselsatta av befolkningen, gick ned även denna månad. Jämfört med augusti 2008 minskade den med 2,8 procentenheter till 65,2 procent. Nedgången har pågått sedan november 2008.

Det är liksom föregående månader främst inom den privata sektorn som antalet sysselsatta har minskat. Jämfört med augusti 2008 var 108 000, eller 3,9 procent, färre anställda inom den privata sektorn. Av dessa var 88 000 män.

Alltsedan mars 2009 är det inom tillverkningsindustrin som nedgången i antalet sysselsatta varit som störst. Även denna månad stod ”Tillverkning och utvinning, energi och miljö” för den största nedgången med 83 000 färre sysselsatta, varav 49 000 inom undergruppen ”Tillverkning av verkstadsvaror”.

Antalet fast anställda fortsatte att minska, denna månad med 62 000 personer. Av dessa var merparten, eller 57 000, män. Även antalet tidsbegränsat anställda minskade, merparten förklaras av att 50 000 färre var sysselsatta med feriearbete än motsvarande period förra året. Detta kan i sin tur ha påverkats av sommarmånadernas säsongsvariation och mätveckornas placering under 2008 respektive 2009.

Bland de som vanligen arbetar heltid, 35 timmar eller mer, minskade antalet sysselsatta med 133 000 personer. Av dessa var 88 000 män och 46 000 kvinnor.

Antalet arbetade timmar minskade

Antalet arbetade timmar uppgick i augusti till i genomsnitt 130,5 miljoner per vecka. Efter att hänsyn tagits till skillnader mellan 2009 och 2008 års kalender, är det en minskning med 4,9 procent jämfört med augusti 2008. De arbetade timmarna och antalet personer i arbete kan ha påverkats av sommarmånadernas säsongsvariation och mätveckornas placering under 2008 respektive 2009.

Av de arbetade timmarna utfördes 1,6 miljoner av personer som var folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

Arbetslösheten var 8,0 procent

Antalet arbetslösa var i augusti 393 000 personer, vilket var en ökning med 137 000 jämfört med augusti förra året. Ökningen skedde främst bland männen, 89 000 fler var arbetslösa. Av de arbetslösa var 60 000 personer, eller 15 procent, heltidsstuderande som sökt och kunnat ta arbete.

Det relativa arbetslöshetstalet uppgick därmed till 8,0 procent, en ökning med 2,8 procentenheter jämfört med motsvarande period förra året. Bland männen var arbetslösheten 8,3 procent och bland kvinnorna 7,6 procent.

Arbetslösheten steg i alla åldersgrupper 15-64 år, men ökade mest bland ungdomar i åldern 15-24 år där den uppgick till 21,6 procent. Den största ökningen skedde bland de unga männen 15-24 år med 11,3 procentenheter till 23,9 procent.

De långtidsarbetslösa, personer som varit arbetslösa mer än 26 veckor, uppgick i augusti till 121 000. Det är en ökning med 54 000, eller 81 procent, jämfört med augusti 2008.

Personer ej i arbetskraften

Antalet personer i åldern 15-74 år som inte ingår i arbetskraften ökade med 88 000 till 2 034 000. Det var främst antalet heltidsstuderande som inte sökt eller kunnat ta arbete som ökade. Under samma period ökade befolkningen i åldern 15-74 år med 78 000 personer.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande (personer som velat och kunnat arbeta men som inte sökt arbete) utgör tillsammans det så kallade outnyttjade arbetskraftsutbudet. I augusti uppgick det till 21,0 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 525 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka. Det är en ökning med 153 000 heltidsarbeten sedan augusti 2008.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >