VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* 84000 fler arbetslösa i år

Forum > Allmänt > Nyheter > 84000 fler arbetslösa i år

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 6 nov 2009 23:21
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), tredje kvartalet 2009:
Nästan var tredje arbetslös var långtidsarbetslös

Under tredje kvartalet 2009 var drygt hälften av befolkningen i åldern 15-74 år, eller 3 630 000 personer, ej i arbete. Det är en ökning med 84 000 personer jämfört med samma period förra året. Ökningen berodde främst på en uppgång i antalet arbetslösa som ökade med 119 000 personer till 399 000. Nästan var tredje arbetslös, eller 125 000, var långtidsarbetslös.

Befolkningen

Befolkningen i åldern 15-74 år uppgick under det tredje kvartalet 2009 till 6 964 000 personer – en ökning med 78 000 jämfört med förra året. Befolkningen delas in i två grupper: personer i arbete och personer ej i arbete. Gruppen personer i arbete, som är en delgrupp av de sysselsatta, uppgick till 3 335 000 personer. Gruppen personer ej i arbete uppgick till 3 630 000 personer och utgörs av undergrupperna sysselsatta som var frånvarande under hela mätveckan, arbetslösa samt personer ej i arbetskraften. För mer information se diagrammet i slutet av pressmeddelandet.

Nästan varannan person var i arbete

Under tredje kvartalet 2009 var 3 335 000 personer i åldern 15-74 år i arbete, varav 1 795 000 var män och 1 540 000 var kvinnor. Jämfört med tredje kvartalet 2008 var förändringen av antalet personer i arbete inte statistiskt säkerställd. Däremot minskade andelen personer i arbete av befolkningen med 0,6 procentenheter till 47,9 procent. Andelen personer i arbete är normalt lägre under tredje kvartalet än resten av året. Det beror på att andelen frånvarande är högre under denna period eftersom semesteruttaget ökar under sommaren.

De sysselsatta, som innefattar gruppen personer i arbete samt sysselsatta frånvarande hela mätveckan (minst en kalendervecka), uppgick till 4 548 000 personer. Det betyder att andelen sysselsatta av befolkningen (sysselsättningsgraden) var 65,3 procent – en minskning med 2,6 procentenheter jämfört med tredje kvartalet 2008. Bland männen var sysselsättningsgraden 67,8 procent och bland kvinnorna 62,8 procent, vilket är en nedgång med 3,0 respektive 2,0 procentenheter.

Fler personer ej i arbete

Gruppen personer ej i arbete består av undergrupperna sysselsatta som var frånvarande under hela mätveckan, arbetslösa samt personer ej i arbetskraften.

Under tredje kvartalet 2009 var 3 630 000 personer i åldern 15-74 år i gruppen ej i arbete, en ökning med 84 000 jämfört med samma period förra året. Det innebär att drygt hälften, eller 52,1 procent, av befolkningen var ej i arbete, en ökning med 0,6 procentenheter. Ökningen skedde främst bland männen där antalet personer ej i arbete ökade med 63 000 personer till 1 726 000. Bland kvinnorna var motsvarande antal 1 903 000 personer. Att antalet personer i gruppen ej i arbete ökade beror främst på att antalet arbetslösa och personer ej i arbetskraften ökade.

En av fyra sysselsatta var frånvarande hela mätveckan

Under tredje kvartalet 2009 var 1 213 000 personer, eller 26,7 procent av de sysselsatta, frånvarande från arbetet hela mätveckan. Det motsvarar en minskning med 120 000 personer, eller 9,0 procent, jämfört med tredje kvartalet 2008.

Den vanligaste frånvaroorsaken var semester och i genomsnitt var 934 000 personer, eller 20,5 procent av de sysselsatta, frånvarande från arbetet av detta skäl. Det är en minskning med 124 000 personer jämfört med förra året. Minskningen kan delvis förklaras av att mätperioderna förlagts olika mellan 2008 och 2009.

Andelen av de sysselsatta som var borta från arbetet på grund av sjukdom var 2,0 procent. Motsvarande andelar bland männen och kvinnorna var 1,5 respektive 2,5 procent. Det har inte skett någon statistiskt säkerställd förändring jämfört med för ett år sedan. Av de 90 000 personer som var frånvarande på grund av sjukdom hade 36 procent varit frånvarande 1-2 veckor medan 19 procent hade varit sjukfrånvarande 52 veckor eller mer.

Arbetslösheten ökade

Under tredje kvartalet 2009 var 399 000 personer i åldern 15-74 år arbetslösa, vilket motsvarar en ökning med 119 000 personer jämfört med motsvarande kvartal förra året. Det relativa arbetslöshetstalet steg med 2,4 procentenheter till 8,1 procent. Bland män var arbetslösheten 8,4 procent och bland kvinnor 7,7 procent. Arbetslösheten steg i alla åldersgrupper 15-64 år, men framförallt bland ungdomar i åldern 15-24 år.

Nästan var tredje arbetslös i åldern 15-74 år var långtidsarbetslös. Det betyder att 125 000 personer, varav 76 000 män och 49 000 kvinnor, hade haft en sammanhängande arbetslöshetsperiod på mer än 26 veckor. Jämfört med samma period förra året är det en ökning med 57 000 personer eller 83,1 procent.

Tre av tio stod utanför arbetskraften

Under tredje kvartalet 2009 var det 2 018 000 personer i åldern 15-74 år som stod utanför arbetskraften. Det är en ökning med 85 000 personer jämfört med tredje kvartalet 2008. Det innebär att andelen av befolkningen som var utanför arbetskraften ökade med 0,9 procentenheter till 29,0 procent. Andelen män som var utanför arbetskraften under tredje kvartalet 2009 var 26,0 procent, motsvarande andel bland kvinnorna var 32,0 procent.

Gruppen ej i arbetskraften innefattar fyra grupper: sjuka inklusive förtidspensionärer av hälsoskäl (6,2 procent av befolkningen i åldern 15-74 år), studerande på heltid (5,5 procent), pensionärer (11,2 procent) samt övriga (6,1 procent). Det är framförallt de heltidsstuderande som inte sökt eller kunnat ta ett arbete som har ökat.


--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >