VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Arbetslösheten uppe i 9,4 procent

Forum > Allmänt > Nyheter > Arbetslösheten uppe i 9,4 procent

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 18 feb 2010 11:02
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningen (AKU), januari 2010:
Dämpad nedgång i antalet sysselsatta

I januari minskade antalet sysselsatta i åldern 15–74 år med 80 000 jämfört med januari 2009. Nedgången i antalet sysselsatta har dock dämpats de senaste månaderna. Antalet arbetslösa ökade samtidigt med 108 000 personer i januari. Det relativa arbetslöshetstalet uppgick till 9,4 procent av arbetskraften ej säsongsrensat, och 9,1 procent enligt nya säsongsrensade data.

Förändringar på kort sikt

Sedan tidsseriebrotten i AKU år 2005 och 2007 har SCB arbetat med att länka och säsongsrensa data. Nu presenteras de första resultaten av detta arbete vilket bland annat kommer tillåta jämförelser mellan närliggande månader och underlätta tolkningen av trender. På www.scb.se/aku finns mer information om säsongsrensning.

Enligt säsongsrensade data uppgick antalet sysselsatta i åldern 15–74 år till 4 480 000 i januari 2010. Under de senaste månaderna har takten i nedgången av antalet sysselsatta dämpats. Samtidigt har antalet sysselsatta män ökat något. Nedgången i sysselsättningsgraden har också mildrats, och i januari uppgick den säsongsrensat till 64,0 procent.

Antalet arbetslösa uppgick enligt säsongsrensade data till 449 000 personer, och det relativa arbetslöshetstalet till 9,1 procent av arbetskraften i åldern 15–74 år. Ökningen av antalet arbetslösa ligger på samma nivå som de senaste månaderna. Takten i ökningen är dock lägre än tidigare.

Förändringar jämfört med januari 2009

Färre kvinnor i kommunal sektor

I januari var 4 399 000 personer i åldern 15–74 år sysselsatta enligt ej säsongsrensade data — 80 000 färre än i januari 2009. Framförallt var det antalet sysselsatta kvinnor som gick ned jämfört med januari för ett år sedan.

Sysselsättningsgraden, det vill säga andelen av befolkningen som är sysselsatt, minskade samtidigt med 1,8 procentenheter till 62,9 procent jämfört med januari i fjol. Nedgången omfattade framförallt män i åldrarna 20–34 år och kvinnor i åldrarna 25–54 år.

En stor del av sysselsättningsnedgången skedde liksom under 2009 inom tillverkningsindustrin, som i januari i år sysselsatte 50 000 färre än i januari för ett år sedan. Därtill minskade antalet anställda kvinnor i kommunal sektor med 47 000. Det är andra månaden i rad som den kommunala sektorn uppvisar en statistiskt säkerställd nedgång.

Antalet fast anställda minskade med 84 000 jämfört med januari 2009. Av dessa var 65 000 män. Antalet tidsbegränsat anställda uppvisar inte någon statistiskt säkerställd förändring totalt sett. Däremot var antalet tidsbegränsat anställda kvinnor färre än för ett år sedan.

Antalet arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i genomsnitt till 136,8 miljoner per vecka. Sedan hänsyn tagits till skillnader mellan 2009 och 2010 års kalender, ses ingen säkerställd nedgång i antalet arbetade timmar.

Av de arbetade timmarna utfördes 2,0 miljoner av personer som var folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

Arbetslösheten ökade

Antalet personer som var arbetslösa uppgick i januari till 458 000. Det är 108 000 fler än i januari för ett år sedan. Av de arbetslösa var det 135 000 personer som samtidigt studerade på heltid. (*1)

Arbetslöshetstalet, det vill säga andelen arbetslösa av arbetskraften, ökade därmed med 2,1 procentenheter till 9,4 procent jämfört med januari 2009. Arbetslösheten ökade i alla åldersgrupper mellan 20 och 54 år.

Av de arbetslösa hade 150 000 personer, eller ungefär var tredje arbetslös, sökt arbete i mer än 26 veckor. Det innebär att antalet långtidsarbetslösa var 71 000 fler än i januari förra året.

Det totala outnyttjade arbetskraftsutbudet

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet, som utgörs av det sammanlagda antal timmar som arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande skulle vilja arbeta, uppgick i januari till 23,4 miljoner timmar. Med 40 timmars arbetsvecka motsvarar det 585 000 heltidsarbeten, vilket är en ökning med 113 000 heltidsarbeten sedan januari 2009.

Personer ej i arbetskraften

Antalet personer i åldern 15–74 år som inte ingår i arbetskraften uppgick i januari till 2 139 000 personer. Jämfört med januari förra året var det en ökning med 47 000 personer, varav majoriteten var kvinnor. Antalet pensionärer och heltidsstuderande (*1) ökade, medan antalet sjuka som inte ingår i arbetskraften minskade.

(*1) Inför 2010 har ett antal frågor i Arbetskraftsundersökningarna omarbetats i syfte att bättre skatta antalet deltagare i olika typer av arbetsmarknadspolitiska program. Detta kan påverka skattningarna av antalet heltidsstuderande, där heltidsstuderande i arbetsmarknadspolitiska program ingår.Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >