VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* 9,3 procent arbetslösa i februari men försämringen avstannad

Forum > Allmänt > Nyheter > 9,3 procent arbetslösa i februari men försämringen avstannad

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 18 mar 2010 10:05
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningen (AKU), februari 2010:
Nedgången i antal sysselsatta har stannat av

I februari var 4 452 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta. Det är inte någon statistisk säkerställd förändring jämfört med februari 2009. Antalet arbetslösa ökade med 72 000 personer jämfört med februari 2009 till 459 000. Det relativa arbetslöshetstalet uppgick till 9,3 procent av arbetskraften. Säsongrensade data visar en svag uppgång av antalet sysselsatta och ett arbetslöshetstal på 9,1 procent.

Förändringar på kort sikt

Enligt säsongrensade data uppgick antalet sysselsatta i åldern 15–74 år till 4 514 000 i februari 2010. I motsats till den nedgång som kunde observeras under andra halvan av 2008 och större delen av 2009 uppvisar nu antalet sysselsatta en svag uppgång. Dock finns det skillnader mellan könen. Antalet sysselsatta män visar på en uppgång samtidigt som antalet sysselsatta kvinnor fortsätter att minska, men i en lägre takt. Säsongrensade data visar också att sysselsättningsgraden fortsätter att minska, detta till följd av en befolkningsökning. I februari 2010 var den 64,5 procent.

Antalet arbetslösa i åldern 15-74 år uppgick enligt säsongrensade data till 448 000 personer, och det relativa arbetslöshetstalet till 9,1 procent. Ökningstakten i antalet arbetslösa och i det relativa arbetslöshetstalet är på samma nivå som under de senaste månaderna. Jämfört med årsskiftet 2008/2009, då ökningstakten var som högst, har takten dämpats något. Bland männen är ökningstakten lägre än bland kvinnorna.

Antal personer i arbetskraften uppgick säsongrensat till 4 963 000 och visar en positiv trend för båda könen. Enligt säsongrensade data uppgick arbetskraftstalet, det vill säga arbetskraftens andel av befolkningen, till 70,9 procent. I slutet av 2009 vände trenden till att bli svagt positiv från en tidigare nedåtgående trend. Det finns emellertid skillnader mellan könen. Medan utvecklingen för männen har vänt till en positiv trend kvarstår nedgången bland kvinnorna, dock har nedgångstakten dämpats de sista månaderna.

Förändringar jämfört med februari 2009

Färre fast anställda, fler tidsbegränsat anställda

I februari 2010 var 4 452 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta. För första gången sedan januari 2009 är det ingen statistisk signifikant minskning på ett års sikt. Sysselsättningsgraden, det vill säga andelen sysselsatta av befolkningen, minskade dock till följd av en befolkningsökning om 75 000 personer. Jämfört med februari 2009 är det en nedgång med 0,8 procentenheter, till 63,6 procent. Sysselsättningsgraden minskade framförallt bland kvinnor i åldersgruppen 25-54.

Inom näringsgrenen ”Tillverkning av verkstadsvaror” är det fortfarande en minskning på ett års sikt i antalet sysselsatta. Minskningen var 38 000 personer jämfört med februari 2009.

Antalet fast anställda minskade med 71 000 personer till 3 357 000 personer. Minskningen var jämnt fördelad mellan könen, 36 000 för män respektive 35 000 för kvinnor. Antalet tidsbegränsat anställda ökade dock på ett års sikt med 44 000 personer, vilket innebär att 608 000 var tidsbegränsat anställda.

Antalet arbetade timmar

Antalet arbetade timmar uppgick till i genomsnitt 148,4 miljoner per vecka i februari 2010. Med hänsyn tagen till skillnader i semesterledighet och liknande mellan 2010 och 2009 är det ingen statistisk säkerställd förändring jämfört med februari 2009. Detta är andra månaden i rad som arbetade timmar inte minskade signifikant på ett års sikt.

Av de arbetade timmarna utfördes 85,7 miljoner av män och 62,8 miljoner av kvinnor. 1,7 miljoner utfördes av personer sysselsatta utomlands men folkbokförda i Sverige.

Fler arbetslösa

Antalet arbetslösa i åldern 15-74 år uppgick till 459 000 personer i februari 2010. Det är 72 000 fler jämfört med februari 2009. Ökningen omfattade både män och kvinnor – 39 000 fler män och 33 000 fler kvinnor. Ökningen skedde främst i åldersgruppen 25-54 år. Av de arbetslösa var 149 000 studerande på heltid*, vilket motsvarar 32 procent.

Den relativa arbetslösheten var 9,3 procent av arbetskraften i februari 2010. Det är en ökning med 1,3 procentenheter jämfört med motsvarande månad föregående år.

I åldersgruppen 15-24 år var 161 000 personer arbetslösa, eller 26,8 procent av arbetskraften. Mer än hälften, eller 88 000, av dessa var studerande på heltid.

De långtidsarbetslösa, det vill säga personer med en arbetslöshetstid längre än 26 veckor, ökade med 64 000 till 149 000 personer, eller 34 procent av de arbetslösa. Ökningen skedde främst bland personer i åldern 25-54 år där antalet långtidsarbetslösa ökade med 47 000, eller 97 procent, till 95 000 långtidsarbetslösa.

Personer ej i arbetskraften

Antalet personer i åldern 15-74 år som inte ingår i arbetskraften uppgick till 2 090 000 i februari 2010. Antalet sjuka utanför arbetskraften minskade med 79 000 personer, medan antalet pensionärer och heltidsstuderande ökade med 54 000 respektive 38 000 personer* jämfört med februari 2009.

Det totala outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I februari uppgick deras arbetskraftsutbud till 22,5 miljoner timmar per vecka. Det motsvarar 562 500 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka. Jämfört med februari 2009 är det en ökning med 67 500 heltidsarbeten.

* Inför 2010 har ett antal frågor i Arbetskraftsundersökningarna omarbetats i syfte att bättre skatta antalet deltagare i olika typer av arbetsmarknadspolitiska program. Detta kan påverka skattningarna av antalet heltidsstuderande, där heltidsstuderande i arbetsmarknadspolitiska program ingår.Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >